Stöd i förskolan

Förskolan är en plats för alla barn, oavsett förutsättningar. För de flesta barn i behov av särskilt stöd innebär en plats i förskolan en positiv möjlighet till utveckling.

Barn som behöver någon form av särskilt stöd får oftast det av pedagogerna i barngruppen. Personalen på förskolan kan även, i de fall då det behövs, erbjudas handledning och fortbildning för att möta barnet. Samordnande specialpedagog grundskola är stödfunktion till förskolor som har barn med grav syn-och hörselnedsättning. Stödet sker i samverkan med syn-och hörselmottagning från Region Blekinge.

Har du som vårdnadshavare frågor om stöd i förskolan, kontakta rektor på förskolan där ditt barn har plats eller, inför placering, där du önskar plats.

Barnhälsa

Barnhälsan finns i förskolan och i barnhälsogruppen ingår rektor, specialpedagog och ibland en pedagogisk utvecklare. Barnhälsan arbetar tätt tillsammans med personalen i förskolan för att barnen ska ha en god hälsa och känna sig trygga samt för att skapa goda lärmiljöer för alla barn. Barnhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Centrala barn- och elevhälsan

I Karlshamns kommun finns en gemensam stödfunktion som heter Centrala barn- och elevhälsan och som ger stöd och hjälp till barnhälsan och dess arbete. Här finns även psykolog, logoped och kurator.

Vem gör vad inom barnhälsan?

Rektor

Rektor ansvarar för barnhälsan och har alltid det yttersta ansvaret för att barnet får den hjälp som barnet behöver.

Special­pedagog

Specialpedagogen i förskolan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Specialpedagogen arbetar med att identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, genomföra pedagogiska utredningar och analysera salutogena faktorer och hinder på organisations-, grupp- och individnivå. Specialpedagogen ska även medverka till tidig identifiering av barn i behov av särskilt stöd, samt vara delaktiga i planeringen och utvärdering av tidiga insatser.

Pedagogisk utvecklare

Den pedagogiska utvecklaren, som finns på en del förskolor, har till uppgift att stödja arbetslagen för att skapa en trygg, stimulerande och utmanande miljö som gynnar barns utveckling och lärande.