Daglig verksamhet, LSS

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Om du är i yrkesverksam ålder (upp till 67 år) och inte har något arbete eller går i skolan kan du ha rätt till daglig verksamhet som är en meningsfull syssel­sättning utifrån egna behov och önskemål.

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och du ansöker och får mer information hos din handläggare.

Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet där hänsyn tas till dina förutsättningar och individuella behov. Daglig verksamhet kan därför se olika ut. Att ha något viktigt att göra på dagarna betyder mycket. Verksamheten kan vara förlagd till ett dagcenter, en arbetsplats, eller någon annan individuell placering. Det väsentliga är att personen upplever sin dag som meningsfull.

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som uppfyller kriterierna för personkrets 1 (utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd) eller personkrets 2 (en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom).

Det är inte fråga om något anställningsförhållande så semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller därför inte.

Vart vänder du dig?

Du kan få hjälp att komma i kontakt med handläggare genom att ringa Servicecenter, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också ringa direkt till en LSS-handläggare, se kontaktuppgifter till höger.