Vad är översiktsplanering?

Översiktsplanering är kommunens övergripande styrinstrument för hur den fysiska miljön ska se ut. Den översiktliga planeringen kan bestå av flera olika dokument som tillsammans styr hur kommunen ska utvecklas. I takt med att kommunen utvecklas och förutsättningar förändras kan det vara nödvändigt att göra ändringar i översiktsplanen för vissa orter eller områden. Sådana ändringar kallades tidigare fördjupning av översiktsplanen.

Översiktliga planer är politiska visioner för hela kommunen. De talar om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen men översiktliga planer är inte juridiskt bindande. De ska istället vara vägledande och ge underlag för beslut vid detaljplanering, bygglovhandläggning och tillståndsprövning.

 

Bild från Boverket