Stöd i skolan – elevhälsan

Elevhälsan är ett stöd i skolan för elever som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola. Elevhälsan arbetar för att eleven ska ha en god hälsa och få rätt förutsättningar för sitt lärande. 

Elevhälsans personal samarbetar tätt med skolans personal för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Det är rektor på skolan som ansvarar för elevhälsan.

I elevhälsans arbete ingår att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

I skolan har all personal tystnadsplikt men skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog har en särskild sekretess.

I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

I Karlshamns kommun finns en gemensam stödfunktion som heter Centrala barn- och elevhälsan och som är en hjälp i rektors och elevhälsans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

Hitta på sidan

Du kan vända dig till

  • Skolsköterska – följer elevens hälsoutveckling genom att arbeta med hälsosamtal och vaccination. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas sida.
  • Kurator – samarbetar med övrig personal och medverkar till att skolan erbjuder en god lär- och arbetsmiljö, förebygger psykisk ohälsa, mobbning, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas sida.
  • Psykolog – bidrar med psykologisk kompetens och genomför utredningar av elever samt bidrar genom handledning och konsultation till skolpersonal med psykologisk kunskap om elevers psykiska hälsa, förutsättningar för lärande och behov av stöd på individ- grupp- och organisationsnivå.
  • Special­pedagog – samarbetar med skol- och förskolepedagog för att främja elevers utveckling och lärande genom observation, kartläggning, konsultation, handledning och som ett stöd för att utveckla arbetssätt och lärmiljöer.
  • Skolläkaren genomför i samråd med skolsköterska uppföljningar av elever utifrån hälsosamtalen. Skolläkaren är skolsköterskans/ elevhälsans medicinska stöd och samarbetspartner.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att de, utifrån sina förutsättningar, ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För vissa elever kan det innebära att extra anpassningar eller särskilt stöd behövs.

Hur gör jag för att få stöd i skolan?

Du ska i första hand prata med läraren. Om det finns oro för att en elev inte kommer att nå miniminivån på kunskapskraven, trots att eleven har fått stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska rektor se till att skyndsamt utreda elevens behov.

Vad är det för skillnad mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid.

Vad är extra anpassningar?

Extra anpassningar är en mindre stödinsats som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer samt för fritidshemmet.

När ska en utredning om särskilt stöd göras?

Om det finns en oro för att en elev inte kommer att nå miniminivån på kunskapskraven, trots att eleven har fått stöd i form av extra anpassningar. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. För särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas och beslutas av rektor.

Vad är ett åtgärdsprogram?

Åtgärdsprogrammet är det dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Åtgärdsprogrammet ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få och handlar om skolans insatser och undervisningen.