Förälder och förmyndare

Oftast är föräldrar både förmyndare och vårdnadshavare för sitt barn. Som vårdnadshavare ansvarar föräldrarna för att barnet får den omvårdnad och trygghet som det behöver. Som förmyndare ska föräldrarna också ta hand om det barnet äger, det kan gälla allt från fastigheter till pengar. Men är barnets tillgångar över åtta prisbasbelopp ska Överförmyndarnämnden se till att förvaltningen sköts rätt. Detta görs för att pengarna ska förvaltas på bästa sätt för barnet.

En förälder som är under 18 år själv kan inte heller vara förmyndare, men är vårdnadshavare.

Hitta på sidan

Överförmyndarnämndens tillsyn

Överförmyndarnämnden har tillsynsansvar över alla barn i Karlshamns kommun. Det är i de fall då nämnden får vetskap om att barnets pengar inte används till dennes bästa som vår tillsyn egentligen börjar. Som myndighet har nämnden en rad befogenheter för att säkra upp att barnets pengar används till barnets bästa.

Har barnet samlade tillgångar över 8 prisbasbelopp (se SCB.se för aktuellt prisbasbelopp) är föräldrarna skyldiga (enligt föräldrabalken 13 kap 2 §) att lämna in en förteckning över barnets samlade tillgångar.

Hur ska barnets pengar användas

Barnets bästa innebär att barnets behov ska sättas främst, där barnets mognad, behov samt familjens situations ska beaktas. Har barnet mycket pengar och föräldrarna mindre skulle barnet till exempel kunna köpa en bil om det är till det bästa för barnet. Föräldrarna har dock underhållsskyldighet som inte får glömmas bort och ska betala för barnets mat, kläder och uppehälle.

Några exempel på vad en förmyndare inte får göra utan beslut från överförmyndaren:

 • En förmyndare kan inte ge bort barnets pengar (gåvoförbud).
 • En förmyndare kan inte ta emot en gåva om det är från förmyndaren själv  .
 • Kan inte köpa eller sälja en fast egendom.
 • Kan inte ta ut pengar som hamnat på ett överförmyndarspärrat konto vilket pengarna alltid gör vid ett arv, försäkringsmedel som betalas ut, ersättnings från brottsoffermyndigheten och dylikt.
 • Kan inte ta upp lån i barnets namn.

Överförmyndarspärr

Om ett barn har pengar på ett konto som är försett med överförmyndarspärr kan barnets förmyndare inte ta ut pengar från kontot utan att ha överförmyndarnämndens samtycke till uttaget.

Barnets förmyndare får lämna in en ansökan till nämnden. Om barnet har mer än en (1) förmyndare ska ansökan undertecknas av båda förmyndarna. Om barnet är 16-18 år ska ansökan även undertecknas av barnet.

I ansökan ska förmyndarna, förutom personuppgifter och uppgifter om aktuella kontonummer, uppge varför förmyndarna vill ta ut pengar (exempelvis för att kunna omplacera pengarna eller för att kunna köpa något till barnet). Lämna, om möjligt, in styrkta uppgifter om vad pengarna ska användas /omplaceras till.

Om beloppet understiger 2 prisbasbelopp är det vanligtvis en handläggare som beslutar i ärendet. I övriga fall är det överförmyndarnämnden som beslutar. Nämnden sammanträder i regel en gång per månad – dock inte i juli månad.

Försäkringsmedel

Om det omyndiga barnet fått försäkringsmedel utbetalt till ett överförmyndarspärrat konto kan inte föräldrarna ta ut dessa pengar utan överförmyndarens samtycke. Överförmyndaren kan inte heller ta bort spärren utan endast besluta om pengarna får tas ut efter det att en ansökan skickats in.

Efter att båda föräldrarna/förmyndarna skrivit under ansökan och angett syftet med uttaget kan nämnden ta beslut i ärendet. Pengarna ska användas till barnets nytta.

 • Är det ett uttag för att placera om pengarna till en annan sparform ska ett placeringsförslag bifogas.
 • Är det till en sak (lösöre) ska detta preciseras och gärna motiveras – köpet ska senare verifieras med kvitto eller dylikt.
 • Båda föräldrarna ska skriva under.
 • Är barnet över 16 år ska denne också skriva under.
 • Övriga uppgifter ska vara korrekt ifyllda.

Fast egendom och bostadsrätt

En förmyndare (oftast föräldrarna) kan inte sälja eller köpa en fastighet eller bostadsrätt utan ett beslut i överförmyndarnämnden.

Vanligast är att ställföreträdaren eller förmyndaren kontaktar en mäklare som hjälper till med försäljningen eller köpet.

Förmyndare ska vid försäljning:

 • Göra en formell skriftlig ansökan om att nämnden ska samtycka till försäljningen. Anledningen till försäljningen ska anges noga. Det måste vara förmyndarna som gör denna ansökan. Det går inte med någon annan.
 • Ett köpekontrakt som är underskrivet av köpare och säljare. En klausul bör finnas med i kontraktet som säger att nämndens samtycke krävs för att försäljningen ska kunna gälla.
 • En fristående värdering av objektet (av en annan mäklare).
 • En budgivningslista.
 • Underskrift från den omyndige om denne är över 16 år.

Förmyndare ska vid köp:

 • Göra en formell ansökan om att nämnden ska samtycka till köpet. Anledningen till köpet ska anges noga. Det måste förmyndarna som gör denna ansökan. Det går inte med någon annan.
 • Visa på hur driften av objektet ska lösas.
 • Ett köpekontrakt underskrivet av köpare och säljare. En klausul bör finnas med som säger att nämndens samtycke krävs för att det ska gälla.
 • Underskrift från den omyndige om denne är över 16.

Arvskifte

En förmyndare behöver inhämta nämndens samtycke (se föräldrabalkens 15:e kapitel) vid arvskifte.

Om skifte inte ägt rum inom 6 månader, räknat från det att bouppteckningen förrättades, ska förmyndare lämna in en redogörelse till nämnden i vilken en förklaring till detta ges. Därefter ska en redogörelse lämnas in var 6:e månad fram tills skifte ägt rum.

Vid ett arvskifte ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

 • Bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket.
  Arvskifteshandlingar som är undertecknade av samtliga dödsbodelägare. Förmyndaren undertecknar dokumentet – inte barnet.
  Ansökan från förmyndare om att nämnden ska samtycka till arvskiftet. Det måste vara förmyndarna som gör denna ansökan. Ingen annan är behörig att ansöka om nämndens samtycke.
  Skriftligt samtycke som inhämtats (av förmyndare eller nämnden) från från den omyndige om denne är över 16 år.

Nämnden sammanträder i regel en gång per månad, dock inte i juli månad. Handlingarna ska lämnas in till nämnden i god tid innan kallelse skickas ut till nämnden. Kallelsen skickas ut cirka 1-1,5 veckor före nämndsmötet.

Efter att arvskifte genomförts förmyndare lämna in styrkta uppgifter till nämnden som visar att huvudmannen/barnet fått arvet sig till handa.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om ett barns föräldrar är avlidna eller under längre tid inte kan utöva vårdnaden, till exempel på grund av sjukdom eller fängelsestraff. Ensamkommande barn ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare när det fått uppehållstillstånd och föräldrarna inte finns i Sverige.

Vad innebär rollen som särskilt förordnad vårdnadshavare?

Eftersom barn inte har egen rättshandlingsförmåga är den särskilt förordnade vårdnadshavarens uppgift att företräda barnet i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det vanligaste är att den som är särskilt förordnad vårdnadshavare också är särskilt förordnad förmyndare. Tingsrätten kan dock besluta om att olika personer ska inneha uppdragen.

Förmyndarskapet handlar om att förvalta barnets pengar och vårdnadshavarbiten handlar om omvårdnaden.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska följa upp att barnet får sina rättigheter tillgodosedda i vardagen. Det handlar till exempel om att få boende och skola att fungera, och att sköta kontakter med myndigheter och hälsovård.

Enligt föräldrabalken ska en särskilt förordnad vårdnadshavare därutöver sörja för en god fostran, precis som alla andra föräldrar. Det är överförmyndarnämnden som har tillsyn över förmyndarskapet, den ekonomiska förvaltningen, medan det är socialtjänsten som har tillsyn över vårdnadshavarbiten (omvårdnaden). Överförmyndaren arvoderar också förmyndarskapet.

Socialtjänsten förmedlar uppdragen

Om du är intresserad av att ta uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare vänder du dig till vårt servicecenter och ber att få prata med socialtjänsten.