VA-plan

Kommunfullmäktige beslutade 2022 att anta VA-plan för Karlshamns kommun med tillhörande utbyggnadsplan.

Detta är version två av Karlshamn kommuns VA-plan. Version två är en revidering som ersätter den tidigare planen och syftar till att vara ett styrdokument och verktyg för kommunens VA-planering. VA-planen riktar sig främst till politiker och tjänstepersoner i berörda verksamheter, men utgör även ett underlag för information till kommunens invånare och andra aktörer.

 

VA-planen, förvaltningsövergripande VA-planering och mål om hållbarhet hänger ihop.