Rådet för strategiska frågor och hållbarhet

Rådet för strategiska frågor och hållbarhet (RSH) är ett råd under kommunstyrelsen som syftar till att miljö-, klimat och hållbarhetsfrågor tas tillvara i den övergripande strategiska planeringen.

Rådet är ett forum för samråd och dialog avseende övergripande strategiska frågor ur ett utvecklings-, ekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv. Rådet syftar till att den ekonomiska hållbarheten beaktas ur ett helhets- och samhällsperspektiv.