Kommunala miljörådet

Kommunala Miljörådet för Karlshamns kommun (KMR) inrättades under 2020 och är ett råd under kommunstyrelsen som syftar till att stärka miljö- och klimatarbetet i kommunens verksamheter, samt se till att miljö- och klimataspekter är väl integrerade i kommunens övriga politik.

Förutom politiker och tjänstepersoner från kommunen, ingår även personer från högskolan och från det privata näringslivet som i sin profession har kunskap och erfarenhet från miljö- och hållbar utveckling. Det arbete som görs av ledamöterna i rådet är inte knutet till de kommunala bolagen, men förslag från rådet till Kommunstyrelsen kan komma att omfatta även bolagens verksamheter.

Ledamöter i KMR

Charlott Lorentzen (Miljöpartiet), ordförande
Jesper Bergman, miljöstrateg, Karlshamns kommun
Katrine Svensson, miljöingenjör, Karlshamns kommun
Henrik Ny, universitetslektor, Blekinge Tekniska Högskola (BTH)
Susanna Strandberg, vd Västblekinge Miljö (VMAB)
Mikael Wigermo, energi- och miljöingenjör, Södra
Elna Håkansson, VA-strateg, Karlshamn Energi
Peter Norberg, lärare, Ire naturskola
Pia Lindahl, miljö- och hållbarhetschef, Region Blekinge
Jonas Engzell, ekolog och miljöinspektör, Miljöförbundet Blekinge Väst
Mathias Roos, vd Kreativum Science Center

Rådets första möte hölls i början av september 2020 och kommande år ska minst fyra möten att hållas per år.

Karlshamns kommun driver sedan tidigare ett strategiskt och strukturellt miljö- och klimatarbete. Ett exempel är arbetet som drivs via utbildningsområdet, som bland annat har bidragit till att nästan alla av kommunens skolor har hållbarhetscertifieringen Grön flagg.