Behörighet

Du har rätt att söka en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Du kan också söka till Karlshamn om du tillhör en kommun som inte erbjuder det program/inriktning du söker. Du har rätt att fritt söka alla kommunala gymnasieutbildningar i Skåne och i Blekinge.

Fristående skolor drivs av en annan huvudman (ägare) än de som anordnas av kommunen eller landstinget. En fristående skola ska vara öppen för alla. Du har alltså rätt att söka till en friskola, oavsett om skolan ligger i din hemkommun eller i en annan kommun.

Behörighet till särskilda program

För att vara behörig sökande till ett yrkesprogram krävs att du har lägst betyg Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

Till ett högskoleförberedande program krävs att du har lägst betyg Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.

Väljer du ekonomi-, humanistiska eller samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.

Väljer du naturvetenskaps- eller teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

Dispens för engelska

Du som har ett annat modersmål än svenska och har kommit till Sverige sent under grundskolan kan få dispens om du saknar betyg i engelska. Detta är främst tänkt för dig som inte läst engelska i ditt hemland. För att få dispens från betyg i engelska måste skolan bedöma att du har bra förutsättningar att klara din gymnasieutbildning. Du måste också läsa in engelskan under din gymnasietid. Ansökningsblankett för dispens från kravet på godkänt i engelska hittar du under relaterande dokument.

Introduktionsprogram

För dig som inte är behörig sökande till ett nationellt program finns möjlighet att läsa något av de fem introduktionsprogrammen. Till de olika introduktionsprogrammen krävs olika behörighet.

Introduktionsprogrammet är i första hand en förberedande utbildning där målet är att du går vidare till ett nationellt program. Det kan också vara ett individuellt anpassat program på 3-4 år eller helt följa ett nationellt program utom i det ämne där du saknar behörighet.

Dina behov är utgångspunkten för din utbildning inom introduktionsprogrammet. Du är därför med och utformar din egen studieplan utifrån dina behov och intressen.

Det finns fyra introduktionsprogram:

Programinriktat val
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ