Servera alkohol

Det finns flera saker att tänka på när man söker serveringstillstånd. Det är dessutom viktigt att vara ute i god tid då ett tillstånd behöver behandlas innan du kan få besked. Via flikarna till höger och texten nedan hittar du information om handläggningstider, avgifter och mycket mer. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller inte hittar det du söker.

Serveringstillstånd

I de flesta fall krävs tillstånd för servering av alkoholdrycker, detta i enighet med alkohollagen.
Det finns olika typer av serveringstillstånd där serveringen kan vara riktad till allmänheten eller enbart ett slutet sällskap. Ett serveringstillstånd kan gälla året runt, årligen under en viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Alla ändringar i ett befintligt tillstånd som till exempel byte av bolagsman, utökad serveringsyta eller byte av postadress ska ansökas alternativt anmälas till kommunen.

Den som söker ett serveringstillstånd kan behöva göra ett kunskapsprov i alkohollagen. Detta är ett test vars omfång varierar beroende på vilken typ av serveringstillstånd som önskas.
Det finns även möjlighet att ansöka om pausservering, trafikservering samt provsmaknings- och/eller cateringtillstånd.

Serveringstillstånd krävs inte om samtliga tre nedan uppräknade punkter är uppfyllda:

• Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
• Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
• Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Vad krävs av mig som sökande?

Den som söker ett serveringstillstånd måste vara minst 20 år gammal och både personligt och ekonomiskt skötsam.

För att visa på personlig lämplighet kan ett kunskapsprov i alkohollagen behöva avläggas. Detta är ett test vars omfång varierar beroende på vilken typ av serveringstillstånd som önskas.

Boka tid för kunskapsprov eller rådgivning om alkohollagstiftning, alternativt ta kontakt med kommunens Servicecenter för vidare handledning.

Provet är digitalt och uppdelat i olika moment där det gäller att ha minst 75 % rätt svar i varje delmoment för att bli godkänd. Frågorna handlar om
alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering. Nedan följer länkar med information om provet samt studiematerial.

Information kring kunskapsprovet och inläsning

Lathund som är bra att studera inför kunskapsprovet (svenska)

Lathund som är bra att studera inför kunskapsprovet (engelska)

Alkohollagen

Undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprovet:

  • Tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan.
  • Inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt godkänt kunskapsprov som minst motsvarar den nya ansökan.
  • Inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta, eller
  • Inte har avlagt prov men som i annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumenteras flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Genom vår e-tjänst (tjänsten kräver Bank-ID) kan du bland annat söka om nya tillstånd, ändra i befintligt tillstånd och justera din lista med anmäld serveringsansvarig personal. Du som skickar in en ansökan eller anmälan måste även inkomma med de handlingar som efterfrågas, och vilka handlingar som efterfrågas beror på vilken typ av ärende det gäller. Vägledning i denna procedur får du via vår länsgemensamma e-tjänst alternativt i de blanketter som Tillståndsenheten kan tillhandahålla om du hellre vill skicka in din ansökan eller anmälan via pappersdokument. Om du väljer att ansöka digitalt får du samtliga uppgifter från Bolagsverket gratis.

Saknar du BankID eller har andra frågor kan du kontakta Tillståndsenheten via Servicecenter.

Hur lång tid tar det?

Tillståndsenheten handlägger alla ärenden skyndsamt men det är viktigt att du skickar in kompletta ansökningar/anmälningar. Ni erhåller alltid ett mottagningsbevis som styrker att er ansökan eller anmälan är komplett. Från det datum som står noterat i detta mottagningsbevis börjar sedan handläggningstiden att löpa, även om vi givetvis alltid påbörjar handläggningen tidigare i den mån det är möjligt. I de flesta ärenden krävs remissutskick till andra berörda myndigheter för att kontrollera att de anser att ansökan/anmälan kan tillstyrkas. Dessa instanser brukar lämna sina svar efter ca 10-20 arbetsdagar.

Enligt upprättade riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige gäller följande handläggningstider från att ansökan eller anmälan är komplett:

  • Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd: 6 veckor
  • Förändring av befintligt serveringstillstånd, till exempel utökad tid eller utvidgad yta: 6 veckor
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, exempelvis under festivaler, vid pausservering och vid provsmakning: 6 veckor
  • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap: 10 arbetsdagar
  • Servering till allmänheten för gemensamt serveringutrymme: 6 veckor
  • Trafikservering: 6 veckor

Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera sökande om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Vad kostar det?

Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Avgiften faktureras sökande och ska betalas innan serveringstillstånd kan beviljas. Avgiften återbetalas inte i de fall då en ansökan avslås.

Avgifter för serveringstillstånd

Stadigvarande tillstånd till allmänheten: 7 000 kr

Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap: 7 000 kr

Stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet till slutet sällskap: 7 000 kr

Stadigvarande ändring i gällande tillstånd: 4 500 kr

Tillfällig ändring i gällande tillstånd: 3 000 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten:

– servering en dag: 3 000 kr

– servering mer än en dag: 4 000 kr

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap: 1 000 kr

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället: 4 000 kr

Tillfälligt tillstånd för pausservering och provsmakning vid arrangemang

– servering en dag: 3 000 kr

– servering mer än en dag: 4 000 kr

Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme

– servering en dag: 3 000 kr

– servering mer än en dag: 4 000 kr

Avläggande av kunskapsprov:

– stadigvarande samt tillfälliga tillstånd till allmänheten, per person och

oavsett provtillfällen: 1 500 kr

– tillfälliga tillstånd till slutet sällskap, pausservering och provsmakning,

per person och oavsett provtillfällen: 750 kr

Fast årlig tillsynsavgift
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap: 1 250 kr

Alkoholservering i inrikes trafik: 1 500 kr

Rörlig tillsynsavgift

Helårsomsättning i kronor: 0 – 99 999
Avgift: 1 875

Helårsomsättning i kronor: 100 000 – 250 000
Avgift: 2 344

Helårsomsättning i kronor: 250 001 – 500 000
Avgift: 4 531

Helårsomsättning i kronor: 500 001 – 750 000
Avgift: 5 781

Helårsomsättning i kronor: 750 001 – 1 000 000
Avgift: 6 533

Helårsomsättning i kronor: 1 000 001 – 1 500 000
Avgift: 7 813

Helårsomsättning i kronor: 1 500 001 – 2 000 000
Avgift: 8 906

Helårsomsättning i kronor: 2 000 001 – 2 500 000
Avgift: 9 688

Helårsomsättning i kronor: 2 500 001 – 3 000 000
Avgift: 10 625

Helårsomsättning i kronor: 3 000 001 – 3 500 000
Avgift: 11 406

Helårsomsättning i kronor: 3 500 001 – 4 000 000
Avgift: 12 344

Helårsomsättning i kronor: 4 000 001 – 5 000 000
Avgift: 13 281

Helårsomsättning i kronor: 5 000 001 – 6 000 000
Avgift: 14 375

Helårsomsättning i kronor: 6 000 001 –
Avgift: 15 469

Avgiften för eventuell tillsyn för tillfälliga serveringar är inkluderad i ansökningsavgiften.

Påminnelseavgift för restaurangrapport och särredovisning: 1000 kr */**/

*/Per påminnelse **/ Efter två påminnelser ska högsta avgiftsklassen avseende rörlig tillsynsavgift debiteras.

Handläggningsavgift i samband med anmälan
I samband med anmälan om försäljning av folköl tas en handläggningsavgift ut.
Handläggningsavgift 1 800 kr
Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av folköl 1 250 kr

Nedsättning av avgift
Finns det särskilda skäl får kommunstyrelsen besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterges.

Nedan följer länk till några instanser som berörs:

Miljöförbundet Blekinge Väst – rörande kök och livsmedelshantering
Detta med anledning av att alkohollagen i det flesta fall kräver att tillståndshavaren erbjuder någon form av tillredd mat.

Polismyndigheten  – rörande tillstånd för uteservering, tillstånd för offentlig tillställning, konserter etc, ordningsvakter (i det fall det är aktuellt)
Detta med anledning av att alkohollagen ställer krav på god ordning inne i serveringslokalen.

Räddningstjänsten Västra Blekinge – rörande brandskydd
Detta med anledning av att alkohollagen kräver att serveringslokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Karlshamns kommun – Brandskydd och sotning

Kontakt

Epost: servering@karlshamn.se