Ansök om stöd, LSS

Här kan du läsa om hur du med funktionsnedsättning ansöker om insatser, enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsnedsättning.

Stöd enligt LSS
LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
De personer som inte omfattas inom LSS kan istället ha rätt till insatser via socialtjänstlagen, SoL.

Utredning och ansökan
LSS-handläggaren utreder och fattar beslut om rätten till insatser enligt LSS. Det är du själv eller din rättslige företrädare som ansöker om insatser. Din ansökan ska helst vara skriftlig, men kan också lämnas muntligt. Ansökningsblankett hittar du i högerkolumnen.
Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om handläggaren bedömer att du inte har rätt till insatsen kan du överklaga beslutet. Det står i beslutet hur du ska göra om du vill överklaga.

Vart vänder du dig?
Du kan få hjälp genom att ringa Servicecenter eller kontakta en LSS-handläggare.