Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Med stöd av bidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. 

Bidraget är ett kontantbidrag som inte är inkomstprövat och anpassningen beställs och ägs av dig som sökande.

Hitta på sidan

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Du kan få bidrag att anpassa ditt boende om du har en funktionsnedsättning, oavsett vilken typ. Behovet av anpassning måste vara bestående och styrkt genom ett intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig.

Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Om du inte äger din bostad krävs fastighetsägarens medgivande för anpassningen. Bidrag ges till att anpassa den bostad där du bor permanent. Om du regelbundet vårdas i någon annans bostad kan det i vissa fall även beviljas bidrag i den bostaden.

Om du har en funktionsnedsättning och ska byta bostad måste du tänka på att välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det lämnas då inte bidrag till åtgärder som behöver utföras för att kompensera vissa brister såsom storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader. Vid nybyggnation ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån din funktionsnedsättning.

Bor du i en bostad med beslut enligt Socialtjänsten (2001:453) eller lagen om stöd och service till funktionshindrade (1993:387), så som särskilt boende eller någon form av LSS bostad, kan du sedan juli 2018 inte beviljas bidrag

Vad kan du få bidrag till

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Fasta funktioner är generellt sådant du inte tar med dig om du flyttar. Det måste alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte om åtgärderna behöver vidtas av väsentligt andra orsaker än behovet av anpassningen exempelvis normalt bostadsunderhåll, byggnadstekniska brister eller trångboddhet. Bidrag kan heller inte lämnas om hjälpmedel kan användas istället.

Bidrag kan lämnas till åtgärder som till exempel gör det möjligt för dig att:

  • ta dig fram i din bostad
  • sköta din hygien
  • laga mat
  • ta dig in och ut ur din bostad

Vem gör vad

Kommunens roll är att utreda möjligheten till bidrag och fatta beslut om bidragets storlek. Ofta behöver handläggaren besöka dig innan beslut fattas. Din roll som sökande är att lämna in din ansökan med intyg som styrker dina behov, för att sedan lämna in offerter om så krävs. Det är du som väljer och sluter avtal med entreprenör. När arbetet är klart granskar kommunens handläggare bostadsanpassningen (inklusive fakturan) och betalar ut bidraget till dig. Därefter betalar du entreprenören.

Om du själv inte klarar att genomföra kontakterna med entreprenörer kan kommunens handläggare hjälpa dig. Du lämnar då en fullmakt att handläggaren får företräda dig och avtalet med entreprenör sluts i ditt namn och konsumenttjänstlagen gäller.

Ansökan

Steg 1: På ”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag” kan du skicka in din ansökan med bank-id eller skriva ut ansökningsblanketten. Vill du ha blanketten skickad till dig kontakta servicecenter eller handläggaren. Kommer intyget (se steg 2) skrivas av kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast kan de ge dig en ansökningsblankett.

Steg 2: Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan medicinsk sakkunnig. Du väljer själv vilka intyg du bifogar din ansökan. Intygets syfte är att visa att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Den vårdgivare som känner dig bäst är den som bör intyga ditt behov. Saknar du kontakt med vårdgivare ring kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut via kommunens servicecenter.

Från oktober 2022 har kommunens arbetsterapeuter längre väntetid p.g.a. vakanser. Förfrågningarna kring intyg för bostadsanpassning tas emot och kommer utföras i turordning. Önskar du utföra bostadsanpassningen på egen hand i väntan på intyg och handläggning ta del av informationen ”Ansök om bostadsanpassningsbidrag i efterhand”.

Steg 3: Är du inte är ensam ägare till din bostad behöver du ett medgivande att anpassningen får utföras från samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare. På ”Medgivande från fastighetsägare/nyttjanderättshavare” kan fastighetsägaren skicka in medgivandet med bank-id eller du kan skriva ut blanketten. Vill du ha medgivandet skickad till dig kontakta servicecenter eller handläggaren.

Vid behov kan handläggaren hjälp dig att kontakta fastighetsägaren.

Steg 4: Ansökan i pappersform skickas till:
Bostadsanpassning
Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad
Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn

Om du inte är nöjd med beslutet

Är du inte nöjd med kommunens beslut i ditt ärende har du möjlighet att överklaga det till förvaltningsrätten. En överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att du fick veta beslutet. Mer om hur du går tillväga vid en överklagan går att läsa i det skriftliga beslutet du får skickat till dig. Du kan även kontakta handläggaren för vägledning.

Bidrag för reparation, service och besiktning

Du kan få bidrag för vissa reparationer av tekniskt avancerad utrustning som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Exempel på sådan utrustning är automatisk dörröppnare, hissar, höj och sänkbara köksskåp och spol- och torktoaletter. Gällande hissar utgår även bidrag till service och besiktning och kommunen rekommenderar att du sluter ett serviceavtal med företaget som installerat hissen.

För övriga anpassningar såsom ledstänger, ramper och duschkabiner lämnas inte reparationsbidrag då det betraktas som normalt bostadsunderhåll.

På ” Ansökan för reparation, service och besiktning” kan du skicka in din ansökan med bank-id eller skriva ut ansökningsblanketten. Vill du ha blanketten skickad till dig kontakta servicecenter eller handläggaren.

Återtagande av utrustning

Har du till exempel en hiss eller ramp som det inte längre finns behov kan du, om du vill, skänka den till kommunen. Handläggaren gör då en bedömning om utrustningen går att återanvända och om så är fallet ansvarar kommunen för demonteringen och står för kostnaden.

På ”Medgivande om återtagning av bostadsanpassning” kan du skicka in ditt medgivande med bank-id eller skriva ut en blankett. Vill du ha medgivandet skickad till dig kontakta servicecenter eller handläggaren.

Överlåta bidraget till fastighetsägaren

Du har möjlighet att överlåta ditt bidrag till din hyresvärd eller bostadsrättsförening om anpassningen sker i de så kallade allmänna utrymmena. Det kan till exempel gälla dörrautomatik, ramper eller hissar. Hyresvärd/bostadsrättsförening blir då ägare till anpassningen och även ansvarig för eventuella reparationer, service och besiktningar. Överlåtandet bygger på att du och hyresvärden/bostadsrättsföreningen är överens om bidraget ska övertas och att ni fyller i en skriftlig överenskommelse angående detta.

Återställningsbidrag för fastighetsägare

Fastighetsägare kan ansöka om bidrag för kostnader för att ta bort anpassningar. Bidrag kan utgå om anpassningen anses vara till nackdel för andra boende och kommunen haft möjlighet att anvisa boendet till någon annan i behov av anpassningen. Återställningsbidrag kan inte ges till privatpersoner.

Bidraget för återställning kan utgå till anpassningar som gjorts i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut eller i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.

På ”Ansökan om återställningsbidrag” kan du skicka in din ansökan med bank-id eller skriva ut en blankett.

Vill du veta mer om bostadsanpassningsbidraget

Bostadsanpassningsbidraget regleras i lagen om bostadsanpassning 2018:222. Mer information kring bidraget hittar du på boverkets hemsida, se relaterade länkar, eller kontakta kommunens handläggare.