Solceller

Solceller och solfångare kallas med ett gemensamt namn för solenergianläggningar. Det finns utanpåliggande som placeras ovanpå takmaterialet och integrerade vilka ligger i takmaterialet eller är takmaterialet.

Räddningstjänsten Västra Blekinge informerar om solcellsinstallationer och hur det kan påverka räddningsinsatser.

Hitta på sidan

Behöver jag söka bygglov?

Bygglov behövs endast om fastigheten ligger inom detaljplan eller om det finns krav på bygglov i områdesbestämmelserna. Ibland krävs det även att man gör en anmälan, oavsett om det behövs bygglov eller inte. Du kan se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område i denna e-tjänst.

Vi på stadsbyggnadsavdelningen hjälper dig att göra en bedömning med vad som behövs. I bedömningen tittar man på byggnaden, området och vart solcellerna ska placeras.

Börja därför med att skicka in din fråga till byggnadsnamnden@karlshamn.se och bifoga en bild på byggnaden.

Detta gäller för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader

En utanpåliggande solenergianläggning behöver inte bygglov om den:

 • följer byggnadens takform. Följer lutningen på husets tak och är inte uppvinklad eller upprest.
 • placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde.
 • ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö.
 • saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret.

En integrerad solenergianläggning behöver inte bygglov om:

 • byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt

Kontakta oss på Stadsbyggnadsavdelningen för bedömning.

Detta gäller för övriga byggnader

Övriga byggnader är till exempel flerbostadshus, lagerbyggnader, skolor och kontorsbyggnader.

En utanpåliggande solenergianläggning behöver inte bygglov om den:

 • följer byggnadens takform. Följer lutningen på husets tak och är inte uppvinklad eller upprest
 • placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde.
 • ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö.
 • saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret.

En integrerade solenergianläggning behöver inte bygglov om:

 • den placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde.
 • byggnaden ligger utanför kulturhistorisk värdefull miljö och solenergianläggningen placeras så att den vetter mot en kringbyggd gård.
 • det saknas bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser. Alltså att det står i detaljplanen att åtgärden kräver lov.

Även om du inte behöver söka bygglov så kan du behöva göra en anmälan och invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Göra ansökan eller anmälan

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

 • Situationsplan. På situationsplanen ska du markera vilken byggnad eller byggnader som ska omfattas av åtgärden.
 • Takplansritning. På ritningen ska du rita in solpanelerna placering.
 • Fasadritning. På fasadritningen ritar du in solpanelerna placering.
 • Sektionsritning. På sektionsritningen ritar du in solpanelerna placering och lutning eller kan du redovisa ett produktblad från tillverkaren

Lovplikt på grund av riksintresse för totalförsvaret

I Karlshamns kommun finns områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom påverkansområden krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område.

Påverkansområde illustreras med lila skikt och detaljplan med gult skikt i bilden nedan.

Kulturhistoriskt värde

Plan- och bygglagstiftningen har en bred syn på kulturmiljön.  På ett flertal ställen i förarbetena betonas vikten av att slå vakt om även mera ”alldagliga” miljöer och att värna kvaliteterna i vardagslandskapet.

I lagstiftningen framgår bland annat att åtgärden ska vara anpassad till stadsbilden, vilket betyder att solenergianläggningen ska passa in i den miljö som finns runt omkring byggnaden.

Taken är husens avslut och siluett mot himlen och viktiga för helhetsupplevelsen av staden. Mot gata och öppna gårdar väger de allmänna intressena tungt eftersom gatan är ett gemensamt stadsrum. I stadsrum mot gata kan solenergianläggningar påverka de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena på ett negativt sätt. Därför är det att föredra att inte placera solceller mot gatan och/eller att anpassa dem så att solenergianläggningen har samma färg som den dominerande färgen i taklandskapet.

Karlshamns innerstad är riksintresse för kulturmiljövården. Inom riksintresset bedöms det inte lämpligt att sätta upp solenergianläggningar på fasader och tak mot gatan.

För bedömning av om åtgärden innebär väsentlig ändring och om byggnaden eller området har kulturmiljövärden, skicka e-post till stadsbyggnadsavdelningen på byggnadsnamnden@karlshamn.se och bifoga ett foto på din byggnad.