Ansvarsfördelning och ordningsregler

Vårdnadshavare, eleven, entreprenören och skolan har gemensamt ansvar för resan mellan hemmet och skolan.

Vårdnadshavare ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och på- och avstigningsplatsen. Vårdnadshavare ansvarar för att elev förbereds och tränas på att klara sin färdväg till skolan på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att eleven måste följas till skolan eller hållplatsen för skolskjuts under den tid som behövs för att eleven ska klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand. Det är vårdnadshavare som ansvarar för att elever följer gällande ordningsregler!

  • Det är chauffören som har ansvaret under resan och bestämmer i bussen
  • För att kunna köra på ett trafiksäkert sätt och hålla god uppsikt på vägen måste chauffören ha lugn och ro omkring sig. Det är därför viktigt att alla elever pratar i normal ton och inte bråkar
  • Chaufförens tillsägelser måste åtlydas och respekteras. Om en elev inte bryr sig om tillsägelsen och utsätter sig själv och andra elever för fara ska chauffören stanna bussen på ett lämpligt ställe och ev. tillkalla ersättningsbuss. Chauffören kör inte vidare förrän eleven åtlytt tillsägelsen. Rapport sker till berörd rektor
  • Alla elever ska ha en egen sittplats, sitta still på sin plats och använda säkerhetsbältet
  • Ingen väska får ligga i gången. Väskan ska ligga under sätet framför, på hyllan ovanför eller i knäet
  • På- och avstigning ska ske lugnt; elev ska inte passera över vägen förrän bussen har kört iväg
  • Vid på-/och avstigning på ”fel” sida av vägen ansvarar chauffören för att elever i åk F-6 på ett säkert sätt kan korsa vägen
  • Det är absolut förbjudet att stå upp eller vistas i gången vid färd
  • En elev kan bli ersättningsskyldig för förstörelse och sabotage i skolskjutsfordon
  • Elever ska bära reflexer i mörker.

När eleven stigit av skolskjutsen tar skolans ansvar vid fram tills dess att eleven stiger på skolskjutsen igen för hemfärd. Skolan ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs vid skolans hållplats.