Då behövs bygglov eller anmälan

Du kan behöva söka bygglov eller göra anmälan beroende på vad du vill bygga, förändra eller riva.

Observera att anmälan enbart gäller plan- och bygglagens lagstiftning och att det kan behövas separat anmälan till Karlshamn Energi (KEAB) vad gäller anslutning till kommunalt vatten och avlopp eller till Miljöförbundet Blekinge Väst vad gäller enskilda avlopp.

Se vad som gäller för det du planerar. Överst finns de vanligaste projekttyperna, därefter följer en A-Ö med ytterligare många andra exempel.

Vanligaste projekttyperna

Hus/villa
Solceller
Bygga till
Carport/förråd/garage
Eldstad/kamin
Bygga mindre än 30 kvm
Uterum/inglasad altan/tak
Mur/staket/plank
Skylt
Ändra utsidan av hus
Ändra insidan av hus
Ändra användning
Riva
Markarbeten

A-Ö

Begravningsplatser, bygglov

Belysning/ljusanordning, inom detaljplan kan det krävas bygglov för att sätta upp belysning/ljusanordningar.

Campingplatser, bygglov

Cistern

Du behöver bygglov för att uppföra en fast cistern för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.

Du kan även behöva göra en anmälan till Miljöförbundet.

Djurparker, bygglov

Ekonomibyggnader

Det krävs inte bygglov för ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruk eller liknande näring. Undantaget är direkt kopplat till behovet av byggnaden inom näringen. Undantaget gäller alltså inte om du äger en exempelvis en jordbruksfastighet men inte har den som huvudsaklig inkomstkälla.

Friluftsbad, bygglov

Golfbanor, bygglov

Idrottsplatser, bygglov

Kabinbanor, bygglov

Motorbanor, bygglov

Motordrivna hissar, liftar, portar och grindar

Hissar och andra motordrivna anordningar ska vara utförda, installerade och kontrollerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

Hissar och andra motordrivna anordningar ska besiktigas enligt följande:

– innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning)

– med intervaller på minst sex månader och högst sex år (återkommande besiktning), eller

– innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats(revisionsbesiktning).

Nöjesparker, bygglov

Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK

OVK ska göras regelbundet i alla byggnader av en certifierad/godkänd kontrollant. En OVK gör man för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att en OVK görs.

Olika sorters byggnader ska kontrolleras olika ofta.

Besiktningsintervall 3 år:Besiktningsintervall 6 år:
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Parkeringsplats

Ska du göra en ny eller ändra en parkeringsplats så kräver det bygglov. Undantag är när du till en eller tvåbostadshus till anordna parkering till bostadens behov. Obs max plats för tre bilar per tomt.

Radio- eller telemast eller torn, bygglov

Ridhus eller stall

Du måste ansöka om bygglov om du ska bygga nytt eller ändra en byggnad till stall eller ridhus.

Skidbackar med lift, bygglov

Skjutbanor, bygglov

Småbåtshamnar, bygglov

Transformatorstation, bygglov

Tunnlar och bergrum, bygglov

Upplag eller materialgård, bygglov

Vindkraftverk över 20 meter (om de ej är tillståndspliktiga enligt MB/eller har tillstånd enligt MB), bygglov