Förhandsbesked

En ansökan om förhandsbesked/lokaliseringsprövning till byggnadsnämnden är ett sätt för dig som planerar att bygga något, att med enkla handlingar få besked om man kan få bygglov för det man planerar.

Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på. Kommunen utreder om platsen/marken går bra att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du söka bygglov.

Oftast ansöker man om förhandsbesked om man planerar bygga en villa utanför detaljplanerat område. Är området detaljplanerat bestämmer detaljplanen hur man får bygga och hur marken får användas.

Om nämnden kommer fram till att marken är lämplig att bebygga enligt din ansökan beslutas om så kallat positivt förhandsbesked. Ett sådant beslut gäller i två år och innehåller ofta villkor som behöver uppfyllas för att bygglov ska beviljas. Under de två åren är nämnden bunden att bevilja bygglov på platsen, förutsatt att villkoren är uppfyllda.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • Skalenlig karta, till exempel 1:1000, innehållande:
    • föreslagen fastighet eller tomt
    • byggnaders placering
    • tänkt in- och utfart
    • placering av eventuellt enskilt vatten och avlopp