Bostadsnära skog

Bostadsnära skog är den kommunala skog som ligger närmast din fastighet. Skötseln av denna skog görs av Karlshamns kommun och fastighetsägaren får inte röja sly eller fälla träd på egen hand. Det är kommunen som bedömer behovet av röjning/trädfällning och därefter utför arbetet. Träd som bedöms som farliga prioriteras, och besiktning av dessa sker löpande under året.

Har du synpunkter på träd, grenar eller sly som står intill din fastighet på kommunens mark som du vill ska åtgärdas, fyll då i ansökan Nedtagning av träd. Gäller ansökan beskärning av grenar eller sly, skriver du det under rubriken “Antal träd och trädslag som önskas fällas”.

Innan du fyller i ansökan så kan du läsa igenom Nedtagning av bostadsnära skog där det framgår vad kommunen tar hänsyn till vid nedtagning av träd och under vilken del av året vi genomför åtgärder i skogen. Vid skogliga åtgärder i den bostadsnära skogen tas ris främst bort i anslutning till stigar och välbesökta platser. I övriga fall lämnas riset kvar i skoget, ofta i lite större rishögar som kallas faunadepåer. Dessa är viktiga boplatser för många arter, bland annat fåglar och insekter.