Bostadsnära skog – nedtagning av träd, sly och buskar

Bostadsnära skog är den kommunala skog som ligger närmast din fastighet. Skötseln av denna skog görs av Karlshamns kommun och fastighetsägaren får inte röja sly eller fälla träd och buskar på egen hand. Det är kommunen som bedömer behovet av röjning eller nedtagning av träd och därefter utför arbetet. Träd som bedöms som farliga prioriteras, och besiktning av dessa sker löpande under året.

Hitta på sidan

Så görs bedömningen

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd.

Detta tar vi hänsyn till:

Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns risk för stormskador?
Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
Hur påverkar en fällning av trädet undervegetation? Kommer det att uppstå problem på grund av tillväxt av björnbärsris och sly?

Detta tar vi inte hänsyn till:

Att löv från kommunens mark blåser in på privatägd mark.
Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.
Att träd skuggar solceller.
Att träd skuggar uteplats eller dylikt.
Att träd skymmer utsikt.
Allergi, pollen kan ha en spridningsradie på 200-400 meter vilket gör det svårt att ta ner träd för att undvika pollenspridning.

Innan du skickar in din ansökan bör du tänka på hur många olika värden skogen kan ha

Sociala värden – De sociala värdena i skog och natur är de som skapas av människors upplevelser när de vistas i skogen. Dessa är en viktig resurs när det gäller människors välbefinnande, hälsa och livsmiljö. De sociala värdena i skogen ska värnas, i enlighet med ett av de miljömål som beslutades av riksdagen 1993.

Biologiska värden – Skog och enskilda träd kan vara en viktig livsmiljö för många olika arter, till exempel fåglar, insekter och däggdjur. De arterna är en bidragande faktor till blommorna i skogen, fågelsång och en levande natur. Omkring 7 000 träd på kommunens markinnehav är klassade som skyddsvärda och omfattas av ett biotopskydd som innebär att dessa inte får avverkas eller avlägsnas om inte särskilda skäl råder.

Ett biologiskt värdefullt träd kan vara ett grovt träd (diameter över 80 cm), ett hamlat träd eller ett hålträd. I begreppet ryms också döda stående eller liggande träd, samt träd med en speciell lav- och mossflora. Det kan också vara kulturhistoriskt intressanta träd som vårdträd, vägmärken och alléer.

Ansökan om nedtagning av träd, sly och buskar

Fyll i formuläret nedan och beskriv vilket eller vilka träd, sly eller buskar som du önskar få nedtagna och anledningen till det.

Det går också bra att skicka in en ansökan via blanketten Ansökan om nedtagning av träd. Gäller ansökan beskärning av grenar eller sly, skriver du det under rubriken “Antal träd och trädslag som önskas fällas”.

Tänk på att samråda med berörda grannar innan du skickar in ansökan.

Kommunen utför normalt arbeten i skogen under november- mars. För att ansökan ska kunna behandlas under påföljande vintersäsong behöver den vara kommunen tillhanda senast den 30 september.