Bostadsnära skog – önskemål om nedtagning av träd, sly och buskar

Denna tjänst är till för att ge medborgare möjligheten att felanmäla träd som ser ut att må dåligt och därigenom hjälpa kommunen att hålla stadens parker och naturområden säkra. Kommunen väljer därefter om och när vi har möjlighet att genomföra önskemålet. Träd som bedöms farliga prioriteras.

Om din tomt gränsar till kommunalt ägd mark brukar denna mark kallas bostadsnära skog. Precis som ni är fastighetsägare och styr över er mark och hur den ska skötas gäller detsamma för den kommunala bostadsnära skogen. Det är alltså kommunen som bestämmer hur denna mark ska skötas. Tänk på kommunen som en granne – samma lagstiftning gäller här som mellan dig och alla andra grannar. Man får alltså inte röja sly eller fälla träd på grannens mark.

Däremot får du enligt Jordabalken skära bort växtlighet som hänger in på din mark så länge inte växtligheten tar skada.

Så görs bedömningen

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd och ta bort vegetation och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd. Kommunen tar inte ner friska träd, och har inte resurser att röja sly på alla platser. Varje enskilt fall bedöms i ett långsiktigt perspektiv utifrån följande kriterier:

 • Är trädet och/eller busken farligt för husägaren/allmänheten och finns det risk för stormskador.
 • Trädet och andra växters värde med tanke på ålder, art och biologiskt värde.
 • Trädet och andra växters värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.
 • Växterna och trädens kulturhistoriska och sociala värden.
 • Trädet och andra växters placering och funktion som partikelfilter, insynsskydd, solskydd och vindskydd.
 • Kommer det uppstå problem med undervegetation efter att trädet fällts (tillväxt av björnbärsris och sly).
 • Gällande lagstiftning och certifieringskrav.

Detta tar vi inte hänsyn till

 • Att träd tappar löv, barr, frö eller frukt på privat tomt.
 • Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.
 • Att träd skuggar eller ”skräpar” ned solceller.
 • Att träd skuggar uteplats eller dylikt.
 • Att träd, sly och annan växtlighet skymmer utsikt eller ser ovårdat ut.
 • Allergi, pollen kan ha en spridningsradie på 200–400 meter vilket gör det svårt att ta ner träd för att undvika pollenspridning.

Önskemål om nedtagning av träd, sly och buskar

Fyll i formuläret nedan och beskriv vilka träd, sly eller buskar som du föreslår att kommunen åtgärdar och anledningen till att en åtgärd behövs.

Det går också bra att skicka in ditt önskemål via blanketten Ansökan om nedtagning av träd. Gäller ditt önskemål beskärning av grenar eller röjning av sly, skriver du det under rubriken “Antal träd och trädslag som önskas fällas”.

Tänk på att samråda med berörda grannar innan du skickar in ditt önskemål.

Kommunen utför normalt åtgärder i bostadsnära skog under november – mars och röjningar utförs bara i mån av tid. För att ditt önskemål ska kunna behandlas under påföljande vintersäsong behöver det vara kommunen tillhanda senast den 30 september.