Visselblåsa

Personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang vill lämna information om missförhållanden kan göra detta via kommunens visselblåsarfunktion. Det ska finnas ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram för att funktionen ska kunna användas. Att visselblåsa innebär att du erbjuds en kanal där du kan göra en anmälan om du misstänker att någon inom kommunen ägnar sig åt korruption, oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden.

När kan funktionen användas?

Funktionen kan användas om du misstänker korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden. Exempel på allvarliga missförhållanden kan vara skattebrott, förskingring eller givande eller tagande av muta, risker för liv, säkerhet och hälsa, skador och risker för miljön, felaktigt användande av skattepengar eller brott mot interna regler.

Vem kan använda funktionen?

Du som är anställd, tidigare anställd, arbetstagare, arbetssökande, volontär, praktikant, inhyrda person, egenföretagare som söker eller utför uppdrag, person som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, förtroendevalda, samt aktieägare som är verksamma inom organisationen. Det vill säga Karlshamns kommun, Kommunsamverkan Cura Individutveckling, Räddningstjänsten, Karlshamns energi (KEAB), Karlshamnsbostäder (KABO) och Västblekinge Miljö (VMAB). Du som är tidigare verksam kan rapportera on sådant du fick information om under din tid hos verksamhetsutövaren.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på till exempel ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med närmsta chef eller chefens chef går det att vända sig direkt till HR-avdelningen eller en facklig företrädare.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till e-tjänst Felanmälan och lämna synpunkter.

Kan jag vara anonym?

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt en allmän handling som kan begäras ut av andra. Vid begäran om utlämnande av handlingar ska en sekretessprövning ske. Utgångspunkten är att de flesta rapporter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Om du vill vara garanterad anonymitet ska du inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet när du rapporterar. Tänk på att det begränsar möjligheten till återkoppling om du väljer att vara anonym.

Hur gör jag en anmälan – visselblåser?

Anmälan om allvarliga missförhållanden kan göras via interna kanaler, externa kanaler eller till både och. Det är rapportören som väljer vilken rapporteringskanal som används. Mottagare av visselrapport lämnar över till utsedd sammankallande tjänsteperson inom respektive organisation.

Du kan anmäla till kommunen på följande sätt:

  • Anmäl via e-tjänst
  • Ring kommunens servicecenter på telefonnummer 0454-81000. Säg att det handlar om Visselblås. Önskar du att vara anonym ska du ringa från dolt nummer och inte uppge ditt namn.
  • Ring kommunens servicecenter på telefonnummer 0454-81000 och boka tid för ett fysiskt möte. Säg att det handlar om Visselblås. Önskar du att vara anonym ska du ringa från dolt nummer och inte uppge ditt namn, eller uppge namn eller visa legitimation på det fysiska mötet (däremot innebär fysiskt möte att mottagaren och rapportören ser varandra).

Rapportera externt

Arbetsmiljöverket
Boverket
Elsäkerhetsverket
Ekobrottsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten
Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för vård och omsorg
Kemikalieinspektionen
Konsumentverket
Konkurrensverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Revisorsinspektionen
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Spelinspektionen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Strålsäkerhetsmyndigheten
Transportstyrelsen

Vad händer när jag har gjort en anmälan?

Mottagaren av din rapport lämnar över den till en utsedd sammankallande tjänsteperson inom respektive organisation. Du får återkoppling senast tre månader efter bekräftelsen på mottagen rapport (möjlighet till återkoppling är begränsad om du har valt att vara anonym).