Vad är en detaljplan?

En detaljplan styr hur mark och vatten får användas och talar om vad, hur och var du får bygga. På denna sida hittar du mer information om vad en detaljplan är och när den behövs.

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen. I denna plan står det hur gator och allmänna platser ska utformas, vad marken får användas till och hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Detaljplaner upprättas av kommunen enligt plan- och bygglagen.

Då behövs en detaljplan

Ibland krävs en detaljplan innan kommunen kan bevilja bygglov. Detta sker när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen eller när någon vill använda mark- och vattenområden på ett nytt sätt.

Om kommunen äger den mark som ska planläggas så är det kommunstyrelsen som fattar beslut om planläggning. Byggnadsnämnden ansvarar för att upprätta detaljplanen.

Om marken ägs av en privat fastighetsägare eller ett företag så ska ansökan om planläggning skickas direkt till stadsbyggnadsavdelningen för behandling i byggnadsnämnden. Efter byggnadsnämndens godkännande överlämnas detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.