Hus/villa

Om du planerar att bygga ett nytt enbostadshus så behöver du söka bygglov och få ett startbesked. Ska du samtidigt med huset bygga en carport eller garage så ansöker du om det i samma ansökan.

Om du vill bygga ett nytt hus på en ny tomt utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Detta underlättar för dig så att du tidigt får ett besked om det är lämpligt med bostadsbebyggelse på den plats du planerar eller inte. Det är också en fördel med ett förhandsbesked när lantmäteriet ska stycka en ny fastighet.

Så börjar du

Ta reda på förutsättningarna

Börja med att undersöka vilket slags hus som passar bäst på den tomten som du har valt. Vid en tomt med stora nivåskillnader är det extra viktigt att välja rätt hus och att även markplanera tomten. Studera de olika väderstrecken och fundera på hur huset bäst ska ligga. Var är exempelvis bästa platsen för uteplatsen? Finns det några siktlinjer mot exempelvis sjöutsikt som du vill behålla. Ligger det så nära en sjö/hav eller bäck att det kan krävas en strandskyddsdispens för att kunna bygga?

Studera detaljplanen

Studera detaljplanen, om sådan finns, så att det huset du väljer stämmer med bestämmelserna i planen. Du hittar detaljplanen i vår digitala karttjänst. Om tomten ligger utanför detaljplan så kan olika utredningar krävas om till exempel buller, geoteknik, vatten och avlopp. Handläggaren kommer att informera om så är fallet när ansökan inkommer.

Beställ nybyggnadskarta

Använd kommunens e-tjänst för att beställa nybyggnadskarta. När du får kartan ska nya byggnader ritas in på den. Läs mer om nybyggnadskarta här

Ta fram ritningar

Det är bäst att ta kontakt med någon som kan hjälpa dig att rita. Titta gärna på våra exempelritningar för att få med rätt information.

Anlita kontrollansvarig

Anlita en certifierad kontrollansvarig.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

 • Nybyggnadskarta, med de nya byggnaderna inritade, se exempelritningar för vilka mått som ska vara med.
 • Markplaneringskarta med parkering, angöring, förändring av marknivåer m.m.
 • Fasadritningar.
 • Planritningar.
 • Sektionsritning.

Efter beviljat bygglov

 1. Lämna handlingar inför startbesked via e-tjänsten Begäran om startbesked.
 2. Boka tid för tekniskt samråd med byggnadsinspektören i ärendet.
 3. Delta på det tekniska samrådet med byggnadsinspektör och kontrollansvarig.
 4. Tidigast när du fått startbesked och beslutet har fått verkställbarhet så får du börja bygga.
 5. Byggnadsinspektören kommer att åka ut på byggarbetsplatsen som kontrollera bygget och stämma av med kontrollansvarig hur det går.
 6. Ansök om slutbesked via e-tjänsten Ansökan om slutbesked.
 7. Delta på slutsamråd med byggnadsinspektör och kontrollansvarig.
 8. Tidigast när du får slutbesked får du börja använda och flytta in i ditt bostadshus.
  Läs mer om byggprocessen

Att bygga ett flerbostadshus

Om du planerar att bygga ett nytt flerbostadshus så gäller samma som ovan. Om tomten ligger inom tätorten/rutnätet i Karlshamn så behöver du även kontrollera bevarande- och utvecklingsplanen.

Inom tätbebyggt område är det också bra att tänka på att byggnader ska klara bullerkrav enligt BBR, regler om dagsljus i BBR med mera.