Allemansrätten

Allemansrätten ger fantastiska och unika möjligheter att vistas i och uppleva vår natur. Men i allemansrätten ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Låt tamboskap vara i fred, rör dig inte genom åkermark, håll hunden kopplad och lämna inte mer än fotspår efter dig i naturen.

Hundar ska vara kopplade

Som hundägare har du ett strikt ansvar för din hund och hundar ska alltid hållas kopplade. Ditt ansvar som hundägare är extra stort den 1 mars–20 augusti varje år.

Du får inte beträda odlad mark

Du får inte gå, springa, cykla eller vistas där odlad gröda växer.

Det är också viktigt att respektera privat tomtmark. Gå inte objuden in på någons gård, stall eller andra byggnader.

Prata med barn om allemansrätten

Prata gärna med barn i din närhet om att det är viktigt att låta får, hästar och kor som går ute får vara i fred och att det aldrig är okej att jaga djuren.

Och självklart lämnar du inte kvar något skräp.

Vi använder oss av allemansrätten i många olika situationer och det är många intressen som ska samsas. För att ta reda på mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har när du vistas i naturen läs mer om allemansrätten på Länsstyrelsen sida Naturligtvisblekinge.se .

Skyddad natur

I Karlshamns kommun finns många naturområden som är särskilt skyddade. I dessa gäller inte allemansrätten utan särskilda bestämmelser för området för att skydda värdefulla växter, djur och naturtyper. De skyddade områdena är ofta markerade i naturen, men inte alltid. Vilka områden som skyddas beslutas av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, som också har det övergripande ansvaret för dessa områden. Skyddade områden kan bland annat vara naturreservat, fornlämningar, biotopskyddsområden samt fågelskyddsområden. För att ta reda på mer om vad skyddade områden innebär och var de finns läs mer på Länsstyrelsens sida om skyddad natur.