Företagsstöd

Det finns inga generella bidrag att söka för att starta eller utveckla ett företag. De offentliga stöd som finns handlar om att stimulera marknaden där den inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Ibland kan enskilda företag söka bidrag, men oftast handlar det om näringsfrämjande insatser via projekt eller stöd till företag som samverkar. Ett bidrag utbetalas först när den som söker bidraget uppfyller vissa villkor eller genomför vissa åtgärder.

verksamt.se finns mer information om hur tillväxt och utveckling kan finansieras. 

Länsstyrelsens företagsstöd

För att stimulera ekonomisk tillväxt har företag som genomför nyinvesteringar möjlighet att söka statligt företagsstöd. Möjligheten gäller såväl befintliga företag som vill expandera, som nyetableringar.

För att erhålla företagsstöd får företaget inte ha mer än 250 anställda, inte ha en högre balansomslutning än 43 miljoner euro (ca 387 miljoner kr) eller högre omsättning än 50 miljoner euro (ca 450 miljoner kr). Företaget får heller inte ägas till mer än 25% av företag som inte uppfyller ovanstående krav.

Företaget ska genom åtgärden främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t ex ökad sysselsättning eller omsättning. Detta ska ske med social och miljömässig hänsyn.

För stödet gäller att investeringen inte får påbörjas innan beslut om stöd har fattats. Företaget kan medges tillstånd att påbörja investeringen dessförinnan.

Vid bidragsgivning ska följande punkter beaktas:

om verksamheten bedöms kunna bli lönsam
om varaktig sysselsättning kan skapas
om konkurrensförhållandena påverkas

Utbetalning av beviljat stöd sker i efterhand mot uppvisande av fakturor med betalningsbekräftelser.

Stöden skrivs av under två alternativt fem år från tidpunkten för slututbetalning. Under denna tid finns en möjlighet att återkräva stödet.

Mer information finns på www.lansstyrelsen.se/blekinge

  • Publicerat: 2018-02-28 av marianne.westerberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?