Skolskjuts/reseersättning

Grundskola - skolskjuts

Aktuellt

Ansökan för skolskjuts vid växelvis boende ska lämnas in inför varje nytt läsår. Se nedan - riktlinjer kring skolskjuts vid växelvis boende:

"Beviljad ansökan gäller för det pågående läsåret. Ny ansökan för det kommande skolåret lämnas till utbildningsförvaltningen senast vid utgången av april månad".

E-post till skolskjutshandläggare

skolskjuts@karlshamn.se

Regler för att erhålla skolskjuts

Rättigheten att få skolskjuts styrs dels av skollagen och dels av beslut fattade av nämnden för barn, ungdom och skola.

Skollagen kapitel 10 § 32: Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan ordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan omständighet.

Skolskjuts är inte transport till eller från fritidshem.

Nämnden för barn, ungdom och skola har fastställt följande riktlinjer för avståndet mellan hemmet och skolan:

Alla barn i förskoleklass och eleverna i årskurs1-3 får skolskjuts om de har längre än 3 km till skolan. För årskurs 4-6 är riktvärdet 4 km och för årskurs 7-9 är riktvärdet 5 km.

Nämnden har också angett regler för vilka avstånd som kan gälla mellan hemmet och skolbusshållplatsen. Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får ej överstiga 2 km för elever för elever i årskurs F-3, 3 km för elever i årskurs 4-6 och 4 km för elever i årskurs 7-9.

Regler för ansökan av skolskjuts vid växelvis boende

Kommunens regler angående skolskjutsavstånd gäller enligt följande:
Elever i skolår F-3 får skolskjuts, om avståndet mellan hemmet och skolan är 3 km eller längre. Av denna sträcka får avståndet till skolskjutshållplatsen inte överstiga 2 km. Motsvarande avstånd för skolår 4-6 är 4 respektive 3 km och för skolår 7-9, 5 respektive 4 km.

Behovet av skolskjuts skall prövas från båda vårdnadshavarnas adresser, om det är fråga om växelvis boende, d v s ett varaktigt boende enligt fast arrangemang.

Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts mellan olika kommuner, eftersom, enligt kommunallagen, en kommun skall vara verksam för sina medlemmar inom sitt område.

Kommunen beviljar inte skolskjuts för elev, som väljer att gå i en annan av kommunens grundskolor än den han/hon skulle ha placerats i. I detta fall ansvarar båda vårdnadshavarna själva för elevens transport till och från skolan.

Beviljad ansökan gäller för det pågående läsåret. Ny ansökan för det kommande skolåret lämnas till utbildningsförvaltningen senast vid utgången av april månad.

Varje barns behov prövas utifrån de rättsfall, som nu finns.

Gymnasieskola - reseersättning

Kommunens skyldighet att svara för vissa resor för gymnasieelever

Ersättning för elevresor utgår för elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen när avståndet från bostaden till skolan är minst 6 km, enligt SFS 1991:1110. Med bostad avses den adress där eleven är folkbokförd, alternativt där eleven är inackorderad. Gymnasieelever har rätt till ersättning för resor mellan bostad och skola. 

Rätt till särskild skolskjuts finns bara inom grundskolan.

Allmänna kommunikationer

Ersättning utgår huvudsakligen i form av resor med allmänna kommunikationer. För elev boende vid väg, som ej trafikeras av linjetrafik, anordnas ej kompletterande skjuts. Bedömning av skolvägens trafiksäkerhet görs ej och är ej heller grund för ersättning av resor mellan bostad och skola.

Om ersättningen utgår kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostad och skola.

Inackorderingsbidrag

Bidrag kan utgå för inackordering på skolorten till elev vars dagliga resor mellan bostad och skola överstiger 3 timmar per dag. Inackorderingstillägg, avseende stöd för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet, skall utgå med lägst 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven bor inackorderad.

Ersättning för elevresor och bidrag för inackordering kan utgå samtidigt om ovanstående regler uppfylls eller om någon av nedanstående tilläggsregler är tillämpliga.

Busskort

Ansökningsblanketten skickas med antagningsbeskedet till de elever som är berättigade till busskort. Ett tidsbegränsat kort som gäller två veckor in på terminen delas ut första skoldagen alt. bifogas med ansökan till de elever som går på en gymnasieskola i annan kommun.

Mätningsprincip

Mätning av avstånd mellan bostaden och skolan sker med hjälp av geografisk informationsteknik (GIS). Avståndet beräknas efter kortast möjliga färdväg med gång eller cykelväg. Mätningen startar vid närmaste punkt från gatan vid den adress där eleven bor till närmaste punkt i direkt anslutning till skolans område, varifrån eleven utan omväg kan ta sig direkt in på skolans område. Mätning görs inte inne på privat område.

  • Publicerat: 2019-01-15 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?