Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ansvarsområden

Kommunfullmäktige fattar alla viktigare principbeslut för kommunen. Det kan gälla vilka nämnder som ska finnas, taxor av större ekonomisk betydelse och målsättningar för kommunens verksamhet inom olika sektorer. Fullmäktige kan inom vissa ramar överlåta sin beslutanderätt åt kommunstyrelsen eller någon nämnd.

För att kunna finansiera sin verksamhet tar kommunen ut en allmän kommunalskatt av sina medlemmar. En annan inkomstkälla är de kommunala avgifterna. Dessutom har kommunen inkomster av statsbidrag. Kommunens finanser är sammanställda i en budget. Fullmäktige beviljar anslag åt nämnderna för att de ska kunna sköta sin verksamhet. Om en nämnd vill utöka eller starta en ny verksamhet som kostar pengar krävs alltid fullmäktiges godkännande. Kommunalskattens storlek bestäms av fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst:

 1. Mål och riktlinjer för verksamheten
 2. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 3. Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 4. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 5. Val av revisorer och revisorsersättare
 6. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 7. Årsredovisning och ansvarsfrihet
 8. Folkomröstning i kommunen eller landstinget

Kommunfullmäktiges ärendelista

Ärendelista för kommunfullmäktiges sammanträden presenteras på hemsidans förstasida i god tid innan kommande möte.

Kommunalbesvär/Förvaltningsbesvär

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär. Kommunalbesvär (även kallat laglighetsprövning) handlar om huruvida beslutet tillkommit på rätt sätt, om beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter osv. Sådana besvär får bara göras av en kommunmedlem. Ett sådant besvär ska lämnas in till länsrätten inom tre veckor från det att information om det färdiga protokollet getts på kommunens anslagstavla. Förvaltningsbesvär kan anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet. Som exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär kan nämnas beslut om byggnadslov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor till kommunen.

Vilka styr i Karlshamn

Socialdemokraterna, tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör den styrande majoriteten i Karlshamns kommun.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2014:

Plats

Rådhuset, Rådhussalen,

Tid

Klockan 17.00, om inget annat anges.

Datum

 • 7/1 Extra sammanträde
 • 3/2
 • 3/3
 • 7/4 Bokslut
 • 9/4 Koncernträff
 • 5/5
 • 16/6 Budget kl. 13.00
 • 1/9
 • 6/10
 • 20/10 Ev.
 • 3/11
 • 5/11 Koncernträff
 • 1/12
 • 11/12 Utdelning av hedersgåva kl. 18.30

Partier/mandatfördelning* i kommunfullmäktige

Parti

Ledamöter

Information

Kontakt

Socialdemokraterna 20 Webbplats E-post
Moderaterna 11 Webbplats E-post 
Centerpartiet 3 Webbplats E-post
Miljöpartiet 5 Webbplats E-post
Sverigedemokraterna 5 Webbplats E-post
Folkpartiet liberalerna 3 Webbplats E-post
Kommunistiska partiet 1 Webbplats E-post
Kristdemokraterna 1 Webbplats E-post
Vänsterpartiet 2 Webbplats E-post

* För statistik avseende valresultat i kommunfullmäktige under tidigare val, se tabell längre ner på denna sida. Mandatfördelning 2006-11-01-2010-10-31.

Kommunfullmäktiges ledamöter

51 ledamöter, valda av kommunens röstberättigade för åren 2010-2014: 

Presidium 
Ethel Duvskog (s) ordf 
Kenneth Hake (s) 1:e vice ordf 
Carl-Eric Birgersson (m) 2:e vice ordf 
Ledamöter Ersättare (ej personliga)
Sven-Åke Svensson (s) Sirkka Kahilainen (s)
Per-Ola Mattsson (s) Christer Florén (s)
Anita Martinsson (s) Marie Sällström (s)
Jan Bremberg (s) Bo Rösler (s)
Suzanne Svensson (s) Zofia Lindgren (s)
Christel Friskopp (s) Roland Ohlsson (s)
Tobias Folkesson (s) Annika Westerlund (s)
Lena Sandgren (s) Siri Näslund (s)
Johnny Persson (s) Ingvar Andersson (s)
Anders Karlsson (s) Kristina Kulle (s)
Anki Hansson (s)  
Jan-Åke Berg (s)


Vivianne Andersson (s)
Leif Håkansson (s)
Kerstin Gustafson (s)
Ingrid Hagberg-Hake (s)
Göran Svensson (s)
Inger Löfblom-Sjöberg (s)
 
Marco Gustafsson (c) Lena Häggblad (c)
Per-Ivar Ivarsson (c) Ola Persson (c)
Gert Åkesson (c)  
   
Paul Hedlund (fp) Lars Bergenvass (fp)
Lennart Malm (fp) Marie Brodén (fp)
Gun Hedlund (fp)  
 
Laila Johansson (kd) Britt Jämstorp (kd)
  Lennart Ung (kd)
 
Marco Paulsson (m) Robert Elmstedt (m)
Bärthil Ottosson (m) Richard Jönsson (m)
Britt Kilsäter (m) Åsa Nilsson (m)
Per Erlandsson (m) Nils Odenberger (m)
Irene Ahlstrand Mårlind (m) Magnus Olsson (m)
Lars Pröjtz (m) Kerstin Filipsen (m)
Anders Svensson (m)  
Magnus Gärdebring (m)  
Cecilia Holmberg (m)  
Edvard Törnqvist (m)  
 
Anders Englesson (mp) Gun Hedlund (mp)
Anna Atmander (mp) Ingrid Ågård (mp)
Sara Månsson (mp) Thomas Qvarnström (mp)
Johanna Karlsson (mp)  
Per Atmander (mp)  
 
Jens Henningsson (v) Tommy Larsson (v)
Eva Olsson Bengtsson (v) Karin Johansson (v)
 
Stig Werner (ober) Vakant (sd)
Karl Müller (sd) Vakant (sd)
Karin Lange (sd) Vakant (sd)
Vakant (sd) Vakant (sd)
Anna Wihlstrand (sd)  
 
Lars Jeppsson (k) Ulf Olsson (k)
  Leif Niklasson (k)

Kommunfullmäktigeval - valresultat (antal röster)

Parti 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010
M 3149 2153 3044 2809 3047 2612 3362 4357
C 2052 1924 1314 1247 1052 1605 1720 1360
Fp 2042 1636 1321 868 765 1750 1186 1058
Kd 1180 1036 1588 691 1627 1175 806 558
Mp 485 1342 858 1183 1320 1277 1400 1821
S 10539 10204 9534 10513 7577 7336 7749 7990
V 1141 839 666 661 1522 1242 1063 879
K            2092 847 520
SD              1408 1776
Övr* 1036 1740 2338 3303 2501 179 33 24
Ogilt 167 226 391 326 475 422 529 379
Ej röst 2868 3532 3438 3230 4769 4820 4814 4401

* Statistiken är hämtad från SCB, som endast registrerar större nationella partier. Röstsiffrorna under "övriga" för Karlshamn avser främst Kpmlr/K (gäller valen 1979-1998).

 • Publicerat: 2014-09-24 av aili.martinsson@karlshamn.se
 • Etiketter: allians,styrande,ansvarsförhållande
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?