Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ansvarsområden

Kommunfullmäktige fattar alla viktigare principbeslut för kommunen. Det kan gälla vilka nämnder som ska finnas, taxor av större ekonomisk betydelse och målsättningar för kommunens verksamhet inom olika sektorer. Fullmäktige kan inom vissa ramar överlåta sin beslutanderätt åt kommunstyrelsen eller någon nämnd.

För att kunna finansiera sin verksamhet tar kommunen ut en allmän kommunalskatt av sina medlemmar. En annan inkomstkälla är de kommunala avgifterna. Dessutom har kommunen inkomster av statsbidrag. Kommunens finanser är sammanställda i en budget. Fullmäktige beviljar anslag åt nämnderna för att de ska kunna sköta sin verksamhet. Om en nämnd vill utöka eller starta en ny verksamhet som kostar pengar krävs alltid fullmäktiges godkännande. Kommunalskattens storlek bestäms av fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst:

 1. Mål och riktlinjer för verksamheten
 2. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 3. Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 4. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 5. Val av revisorer och revisorsersättare
 6. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 7. Årsredovisning och ansvarsfrihet
 8. Folkomröstning i kommunen eller landstinget

Kommunfullmäktiges ärendelista

Ärendelista för kommunfullmäktiges sammanträden presenteras på hemsidans förstasida i god tid innan kommande möte.

Kommunalbesvär/Förvaltningsbesvär

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär. Kommunalbesvär (även kallat laglighetsprövning) handlar om huruvida beslutet tillkommit på rätt sätt, om beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter osv. Sådana besvär får bara göras av en kommunmedlem. Ett sådant besvär ska lämnas in till länsrätten inom tre veckor från det att information om det färdiga protokollet getts på kommunens anslagstavla. Förvaltningsbesvär kan anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet. Som exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär kan nämnas beslut om byggnadslov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor till kommunen.

Vilka styr i Karlshamn

Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet utgör den styrande majoriteten i Karlshamns kommun.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2019:

Plats

Rådhuset, Rådhussalen,

Tid

Klockan 17:00, om inget annat anges.

Datum

 • 18/2
 • 18/3
 • 8/4
 • 20/5
 • 17/6
 • 23/9, kl 15:00 
 • 28/10
 • 18/11
 • 16/12


Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018-10-15--2022-10-14

Parti

Ledamöter

Information

Kontakt

Socialdemokraterna 18 Webbplats E-post
Moderaterna 11 Webbplats E-post 
Centerpartiet 5 Webbplats E-post
Miljöpartiet 2 Webbplats E-post
Sverigedemokraterna 9 Webbplats E-post
Liberalerna 2 Webbplats E-post
Vänsterpartiet 2 Webbplats E-post
Kristdemokraterna 2 Webbplats E-post

För statistik avseende valresultat i kommunfullmäktige under tidigare val, se tabell längre ner på denna sida.

Kommunfullmäktiges ledamöter

51 ledamöter, valda av kommunens röstberättigade för åren 2019-2022: 

Ledamöter Ersättare
Marie Sällström (S), ordf Johnny Persson (S)
Gertrud Ivarsson (C), 1 vice ordf Christel Friskopp (S)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), 2 vice ordf Ulf Gustavsson (S)
Per-Ola Mattsson (S) Kerstin Gustafson (S)
Annika Westerlund (S) Kerstin Linde (S)
Leif Håkansson (S) Göran Svensson (S)
Xhani Bardhi (S) Inger Löfblom Sjöberg (S)
Ulla Sandgren (S) Andreas Saleskog (S)
Jan Bremberg (S) Elisabet Rosengren (S)
Monica Nobach (S)  
Fredrik Nilsson (S)  
Katrin Johansson (S)


Jan-Åke Berg (S)
Susanne Olsson (S)
Kenneth Hake (S)
Linda Winnetoft (S)
Tommy Persson (S)
Lena Sandgren (S)
Anders Karlsson (S)
Sofie Dahlqvist (S)
 
Marco Gustavsson (C) Per-Ivar Johansson (C)
Mats Dahlbom (C) Sofie Ekenberg (C)
Ola Persson (C) Mats Bondesson (C)
Lena Häggblad (C)  
   
Claes Jansson (MP) Sofie Wennerberg (MP)
Charlott Lorentzen (MP) Per Atmander (MP)
   
Magnus Gärdebring (M) Richard Holmberg (M)
Elin Petersson (M) Ulla Olofsson (M)
Magnus Sandgren (M) Mats Olausson (M)
Magnus Arvidsson (M) Herman Falk (M)
Catarina Flod (M) Britt Kilsäter (M)
Lars Hasselgren (M) Magnus Olsson (M)
Charlotta M Sjöqvist (M)  
Artur Hulu (M)  
Ulf Ohlsson (M)  
Anna Arlid (M)  
   
Emanuel Norén (L) Iman Omairat (L)
Bodil Frigren-Ericsson (L) Stefan Sörensson (L)
   
Britt Jämstorp (KD) Laila Johansson (KD)
Lars-Olof Larsson (KD) Lennart Ung (KD)
 
Tommy Larsson (V) Tony Viberg (V)
Lena Johansson (V) Veronika Hertelendy (V)
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) Jonas Lingvärn (SD)
Gudrun Johansson (SD) Margaretha Lennarthsson (SD)
Mona Wettergren (SD) Håkan Abramsson (SD))
Görgen Lennarthsson (SD) Dan Andersson (SD)
Tor Billing (SD) Britt Karlsson (SD)
Ulrika Berggren (SD)  
Ulf Lind (SD)  
Tommy Mikkelsen (SD)  
Thor Ströberg (SD)  

Kommunfullmäktigeval - valresultat (antal röster)

Parti 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018  
M 3044 2809 3047 2612 3362 4357 4079 4542  
C 1314 1247 1052 1605 1720 1360 1303 1975  
L 1321 868 765 1750 1186 1058 693 723  
Kd 1588 691 1627 1175 806 558 481 636  
Mp 858 1183 1320 1277 1400 1821 1746   813
S 9534 10513 7577 7336 7749 7990 8220 7383  
V 666 661 1522 1242 1063 879 854 1007  
K        2092  847 520    
SD          1408  1776 2946 3962 
Övr* 2338 3303 2501 179 33 24 473 328 
Ogilt 391 326 475 422 529 379 315  355 
Ej röst 3438 3230 4769 4820 4814 4401 4153  3686 

* Statistiken är hämtad från SCB, som endast registrerar större nationella partier. Röstsiffrorna under "övriga" för Karlshamn avser främst Kpmlr/K (gäller valen 1991-1998, 2014-2018).

 • Publicerat: 2019-01-09 av aili.martinsson@karlshamn.se
 • Etiketter: allians,styrande,ansvarsförhållande
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?