Foto: Annette Sandberg

Kommunfullmäktige 9 april 2018

2018-04-09 | Påverka
Vi når inte fullt upp till våra högt ställda mål, men det är ändå ett väldigt bra resultat, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S). Kommunfullmäktige godkände kommunens årsredovisningen för 2017.

Andreas Pettersson från Daglig verksamhet inledde kvällens möte med en kort presentation om Festival Spezial som arrangeras den 10 april. Festival Spezial är en kulturfestival som sätter fokus på kultur och eget skapande för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd.

Festivalens syfte är att inspirera och riva hinder så att alla kan få möjlighet att visa och dela med sig av sitt kulturskapande. Mer information hittar du här. http://blb.k.se/om-kultur-i-varden/festival-spezial/

Nedan följer en sammanfattning av beslut fattade under kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april.  

Revisionsberättelse för år 2017

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna revisionsrapporten.

Karlshamns kommuns revisorer har behandlat kommunens årsredovisning för år 2017. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsens och nämnderna ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2017 godkänns.

Kommunens årsredovisning 2017

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisning 2017 

Årsredovisning 2017 för Karlshamns kommun har upprättats och resultatet för året uppgår till plus 27 miljoner kronor för kommunen, varav VA står för plus 2 miljoner kronor.

Fondering av VA-medel för investering i ny reservvattentäkt

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 2,117 miljoner kronor i en investeringsfond som ska täcka de kapitalkostnader som uppkommer i och med den nyinvestering som en reservvattenanläggning innebär.

Bakgrunden är att kommunens VA-anläggning står inför stora investeringar de kommande åren. En av de största är att komplettera ordinarie dricksvattenförsörjning med reservvatten från Mörrumsån. Lagen om allmänna vattentjänster möjliggör för kommunfullmäktige att fondera medel för kommande nyinvesteringar.

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2017

Kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet för förtroendevalda i styrelsen för år 2017.

Ansvarsfrihet för kommunens samtliga nämnder år 2017

Kommunfullmäktige beslutade att de enskilda förtroendevalda i styrelserna för följande nämnder beviljas ansvarsfrihet för år 2017:  

 • byggnadsnämnden
 • fritidsnämnden
 • gymnasienämnden
 • kulturnämnden
 • nämnden för arbete och välfärd
 • nämnden för barn, ungdom och skola
 • omsorgsnämnden
 • tekniska nämnden
 • valnämnden
 • överförmyndarnämnden

 

Årsredovisning år 2017 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Kommunfullmäktige beslutade att ta informationen till dagens protokoll samt att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2017.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen och direktionens förvaltning i Kommunsamverkan Cura Individutveckling för år 2017. Granskningen har utförts enligt kommunallag, god redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.

Årsredovisning år 2017 för Miljöförbundet Blekinge Väst

Kommunfullmäktige beslutade att ta informationen till dagens protokoll samt att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2017.  

Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen och direktionens förvaltning i Miljöförbundet Blekinge Väst för år 2017. Granskningen har utförts enligt kommunallag, god redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente

Årsredovisning år 2017 för Räddningstjänsten Västra Blekinge

Kommunfullmäktige beslutade att ta informationen till dagens protokoll samt att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2017.

Sammanfattning
Revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge har granskat årsredovisningen och direktionens förvaltning i Räddningstjänsten Västra Blekinge för rå 2017. Granskningen har utförts enligt kommunallag och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Instruktion till ombud vid bolagsstämmor i helägda kommunala bolag

Kommunfullmäktige beslutade att meddela utsett stämmoombud att följande instruktion ska gälla för ordinarie bolagsstämmor i Stadsvapnet i Karlshamn AB, Karlshamn Energi AB, Karlshamn Energi Elförsäljning AB, Karlshamns Hamn AB, Karlshamns Kombiterminal AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamnsfastigheter AB och Kreativum AB under 2018:

 • Ombudet yrkar på, under förutsättning att revisorerna lämnar ren revisionsberättelse, att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • Ombudet yrkar på fastställande av redovisad årsredovisning för år 2017
 • Bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda arvodesreglerna
 • Bolaget ska följa det av kommunfullmäktige fastställda ägardirektivet för de kommunala bolagen

Justering av driftsbudget avseende hyreskostnader

Kommunfullmäktige beslutade att fördela hyreskostnader på 365 000 kronor utifrån respektive nämnds nettoram.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har som en del i arbetet med en ny kontorsanläggning för de tekniska verksamheterna hyrt lokaler av Karlshamnsbostäder AB vilka inte behövts nyttjas fullt ut. I samband med att platsbrist uppstod i Rådhuset flyttades delar av Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet in i dessa lokaler för att frigöra utrymme för annan verksamhet i Rådhuset. 

De verksamheter som finns i Rådhuset belastas inte i nuvarande system av direkta hyreskostnader. I detta fall innebär det att den verksamhet som gör plats åt andra får kostnader på 365 000 kronor per år medan de som drar nytta av flytten i form av utrymmen i Rådhuset inte får några kostnader.

För att hantera detta kan de tillkommande kostnaderna för den utflyttade fördelas på samtliga förvaltningar genom mindre omfördelningar inom nämndernas ramar för att tydligare spegla de faktiska förhållandena. Fördelningen kan ske utifrån nämndernas, dock inte fullmäktiges och valnämndens, nettokostnader och bör kunna ske i samband med att kommunfullmäktige hanterar bokslut samt underskotts- och överskottshanteringen.

Den uppkomna situationen talar för att nuvarande internhyressystem behöver ses över så att denna typ av förändringar kan hanteras.

Förändring av nämndernas driftbudgetramar (tekniska justeringar) och förändring av investeringsbudget 2018

Kommunfullmäktige beslutade att fördela hyreskostnader på 365 000 kronor utifrån respektive nämnds nettoram.

Begäran om utökad finansiering samt tecknande av entreprenadavtal för projekt 1134 Rörmokaren 2

Kommunfullmäktige beslutade att utöka finansieringen av projekt 1134 med 7, 4 miljoner kronor genom ökad upplåning. 

Sammanfattning
Arbetsmarknadsenheten verkar idag i lokaler belägna på fastigheten Pilen i Karlshamn. Dessa lokaler är inte ändamålsenliga och bör rivas. Karlshamns kommun har inom projektet köpt in fastigheten Rörmokaren 2, Photomics gamla lokaler, av Karlshamnsfastigheter samt projekterat för att bygga om fastigheten enligt Arbetsmarknadsenhetens önskemål. Ombyggnationen blir dyrare än beräknat på grund av. behov av omfattande el- och ventilationsarbeten. Kostnaden för att riva fastigheten Pilen ingick inte i den tidigare beslutade budgeten. Rivningen beräknas till 2 miljoner kronor och oförutsedda kostnader är 1,2miljoner kronor av den totalt äskade summan.

Nya taxor för arrenden

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna nya taxor för arrenden.

Sammanfattning
Inom Karlshamns kommun finns det sex så kallade upplåtelseformer för arrenden

 • Bostad
 • Tomträtt
 • Lägenhet
 • Jakt
 • Jordbruksarrende
 • betesarrenden. 

 

I dagsläget finns det ingen tydlig struktur och rättvis bedömningsprocess för hur vi på Karlshamns kommun värderar och prissätter våra arrenden. Det finns inte heller någon antagen taxa för de olika upplåtelseformerna.

Det är markförvaltarna som gör en individuell bedömning varje gång ett arrende ska upplåtas eller omförhandlas. 

Förslaget som presenteras för beslut bygger på att det ska finnas en tydlig struktur och rättvis bedömningsprocess som markförvaltarna kan utgå ifrån när de gör sina bedömningar. Detta för att skapa trovärdighet gentemot våra arrendatorer, intäktskontroll och säkerställa att kommunen förvaltar sina tillgångar på ett korrekt sätt.

Förvärv av strategisk mark, stadsdel Janneberg

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna avtal, överenskommelse om fastighetsreglering, där Karlshamns kommun förvärvar fastigheterna Asarum 12:88, 48:1, 47:1 och 12:2 samt del av fastigheten Frostenstorp 4:1 i Karlshamns kommun för sammanlagt 37, 5 miljoner kronor och ge kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att efter säljarnas påskrift underteckna avtalet. Finansiering sker genom ökad upplåning.

Sammanfattning
Förvärvet avser fastigheter som ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum, helt inom utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv av dessa fastigheter möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens intentioner i område B5 Janneberg, B6 Duveryd och J3 Västra infarten samt ny väg inklusive cykelväg mellan Janneberg och Riksväg 29.

Revidering av bredbandsstrategi för Karlshamns kommun 2018-2022

Kommunfullmäktige beslutade att anta den reviderade bredbandsstrategin för Karlshamns kommun 2018-2022.

Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer på grund av kön eller sexuell läggning

 Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår:

att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter.

att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på grund av kön eller sexuell läggning. 

att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar på grund av kön eller sexuell läggning.

Policy - Stöd till socialt företagande

Kommunfullmäktige beslutade att anta Policy – Stöd till socialt företagande

Interpellation om (anti)fackliga frågor i helägda kommunala bolag

Kommunfullmäktige beslutade att ta svaret till handlingarna

”Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande interpellation till ordföranden i kommunstyrelsen, Per-Ola Mattsson (S):

Ser i tidningen att Karlshamns Hamn beslutat införa antifackliga stridsåtgärder gentemot Hamnarbetarförbundet. Detta innebär att Hamnarbetarförbundet inte tillåts arbeta fackligt på arbetstid, inte får utse skyddsombud, inte tillåts ha arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelsen, inte tillåts ha fackexpedition på arbetsplatsen.

Detta innebär sammantaget att större delen av arbetarna i hamnen fråntas ett fackligt inflytande som de tidigare haft. Det innebär också att arbetsmiljöarbetet kommer att bli lidande då anställda med gedigen arbetsmiljöutbildning fråntas sina uppdrag.

Vi har vare sig i Stadsvapnet, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fått några rapporter som ger vid handen att Hamnarbetarförbundets anslutna i Karlshamn har pressat fram en situation som kräver att arbetsgivaren svarar med dessa stridsåtgärder.

Av denna anledning undrar jag:

Ligger detta antifackliga agerande i linje med ägarens intentioner vad gäller fackligt arbete i de helägda bolagen i Karlshamns kommun?”

Svar från Per-Ola Mattsson (S): Det är viktigt att vi följer våra kollektivavtal. Det gäller även Karlshamns Hamn. Företaget ska därför förhandla med de organisationer som vi har kollektivavtal med.

En fullständig återgivning av besluten från kommunfullmäktige presenteras i protokollet som publiceras här på webbsidan cirka en vecka efter mötet.

 • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
 • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?