Bygga utan bygglov

Om du har ett en- eller ett tvåbostadshus finns det vissa undantag från kravet på bygglov. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar och staket utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

Uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte vara närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak

Du får utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter, och inte närmare tomtgräns än 4,5 meter. De får heller inte vara del av huvudbyggnadens takfall.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Byggnaderna får sammanlagt inte vara större än 15 kvadratmeter. De ska vara högst tre meter i taknockshöjd och ligga minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Om friggeboden ligger nära havet eller annat vattendrag kan det krävas en strandskyddsdispens.

För byggnader över 10 m² gäller brandkrav mot brandspridning.

Staket

Du får utan bygglov bygga ett staket på högst 1,10 meter vid högsta mätbara punkten.

Staketet kan vara genomsiktlig eller tätt.

Staket kan byggas högre om det har har minst 50% genomsiktlighet ovan 1,10 meters höjd. Ovan 1,10 meter bör ingen enskild konstruktionsdel i staketet vara bredare än 15 centimeter. På bostadsfastigheter ska staket inte göras högre än 1,80 meter. Om staketet inte håller dessa måtten betecknas det som ett plank och kräver då bygglov.

Om staket sammanbyggs eller förläggs i omedelbar närhet till en mur räknas muren som en del av staketet. Höjden räknas ifrån murens möte med marken till staketets överkant.

I vägkorsningar måste hänsyn tas till den så kallade sikttriangeln. Staket högre än 0,8 meter från gatunivån är i dessa fall skymmande. Ta kontakt med stadsmiljöavdelningen för beräkning av sikttriangeln på din fastighet.

Fasadändringar

Du kan utan bygglov få måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, förutsatt att du inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär för mycket, i så fall krävs bygglov. Byggnadsnämnden kan svara på om det du vill göra kräver bygglov.

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd från gavel till gavel. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du påbörjar arbetena.

De bygglovbefriade åtgärderna, både de som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Du bör få ett skriftligt godkännande på en aktuell ritning. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Om kommunen är grannen (kommunen äger till exempel de flesta gatorna i stan) kan inget godkännande ges, utan bygglov måste sökas om man vill anordna uteplats med plank, bygga skärmtak eller placera en friggebod närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementsbyggnader och bygga nya komplementsbyggnader som till exempel garage, gäststugor och växthus samt murar och plank utan bygglov eller anmälan. För att det inte ska krävas bygglov ska en tillbyggnad eller en ny komplementbyggnad inte vara större än 50 % av huvudbyggnaden och inte större än 30 kvadratmeter. Hör med Stadsmiljöavdelningen vad som gäller för ditt byggnadsprojekt.

Ekonomibyggnader

Det krävs inte bygglov för ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruk eller liknande näring. Undantaget är direkt kopplat till behovet av byggnaden inom näringen. Undantaget gäller alltså inte om du äger en exempelvis en jordbruksfastighet men inte har den som huvudsaklig inkomstkälla.

  • Publicerat: 2017-12-19 av sofi.ridback@karlshamn.se
  • Etiketter: skärmtak,uteplats,friggebod,staket,bygglovsbefriat,bygglovsbefriade åtgärder
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?