Utsikt från klockstapeln i Karlshamn.
kommun

Dialog och samarbete gynnar både stadsbyggnad och näringsliv

Näringslivsklimatet i Karlshamns kommun har blivit bättre. Det visar resultatet från kommunens egen enkät från februari och mars i år. En tät dialog, satsningar på markanvisningar, nyanställning av ytterligare en bygglovsarkitekt samt digitalisering för effektivare handläggning är några av de satsningar som visar att kommunen är på rätt väg konstaterar näringslivschef Mathias Wijk och stadsarkitekt Emina Kovacic.

Karlshamns kommun har under februari och mars månad genomfört en näringslivsklimatenkät för andra året i rad. Resultatet visar att 79 procent av totalt 131 svar beskriver näringslivsklimatet som bra eller mycket bra. Detta kan jämföras med förra årets resultat som låg på 69 procent.

–  I morgon släpper dessutom Svenskt näringsliv resultatet från sin årliga enkät. Det blir spännande, vi hoppas såklart på ett förbättrat resultat även där, säger Mathias Wijk.

På gång inom stadsbyggnad och mark- och exploatering

Stadsarkitekt Emina Kovacic väljer att lyfta fram markanvisningar som en väl fungerande modell för exploatering. Markanvisning gör det möjligt för till exempel byggföretag att under en viss tid och inom givna ramar förhandla med kommunen om förutsättningarna för att uppföra ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde.

– Stadsbyggnadsavdelningen utvecklar kontinuerligt verksamheten med utgångspunkt i byggnadsnämndens verksamhetsmål och dialog med allmänheten. Förvaltningens storsatsning på värdegrundsarbete har skapat bättre förutsättningar för kunskapsöverföring inom samhällsbyggnad. Genom samarbetsprojekt med BTH:s studenter, övriga myndigheter, förvaltningar och bolag i kommunen har vi ökat medvetenhet kring våra frågor, säger Emina Kovacic.

Aktuella satsningar

  • Ytterligare en bygglovsarkitekt anställs under två år, finansierad via stadsbidrag kopplat till ökat bostadsbyggande
  • Byggnadsnämnden inför tätare möten för att snabba upp processen
  • Digitalisering (smidigare arbetssätt & ökad transparens)
  • Markanvisning vid tidigare stadsbibliotek
  • Tydligare prioritering av nya bostäder
  • Fler initiativ att driva detaljplaner genom konsulter
  • Fler aktiviteter för att skapa dialog med invånare och företagare

– Ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv, lyhördhet och de riktade insatser som nu genomförs, skapar goda förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling i Karlshamns kommun, säger Mathias Wijk.