Tre manliga politiker framför sina datorskärmar i Rådhussalen i Karlshamn.
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Nurhadi Tenland (SD) i fokus och bredvid honom förste vice ordförande Magnus Arvidsson (M) och andre vice ordförande Marie Sällström (S).
politik

Beslut från kommunfullmäktige 6 november

Positivt delårsresultat trots stora utmaningar, ingen försäljning av Tärnö och ökade VA-kostnader inför 2024. Det är några av de beslut som fattades under kvällens kommunfullmäktige.

Här nedan finns en sammanfattning av besluten. Om du vill se mötet via webb-tv, kika här.

Delårsrapport augusti 2023

Kommunfullmäktige godkände delårsrapporten.

I en tid med pågående konflikter i Europa, ökad inflation och ekonomisk osäkerhet, har Karlshamns kommun och dess verksamheter ändå presterat väl under de första åtta månaderna. Resultaten, både ekonomiska och kvalitetsmässiga, har hittills visat sig vara goda.

Det finns dock fortsatta utmaningar att tackla, inklusive frågor om sjukfrånvaro, rekrytering av kompetent personal, upplevd otrygghet och psykisk ohälsa i samhället. Vissa bolag kämpar med negativa resultat, och den demografiska utvecklingen är en faktor som påverkar situationen.

Karlshamns kommun är inte immun mot det nationella och globala läget. Höjda kostnader för energi, livsmedel, räntor och andra nyckelprodukter, tillsammans med den allmänna inflationen, påverkar ekonomin.

En annan väsentlig utmaning som kommunen står inför är kravet på att planera för kriser och krig. Omvärldssituationen ställer krav på förberedelser för olika scenarier, både ekonomiska och organisatoriska.

Hittills har kommunens verksamheter uppvisat ett delårsresultat på 125,9 miljoner kronor, medan bolagskoncernen har rapporterat ett delårsresultat på 50,5 miljoner kronor. Trots de osäkerheter som präglar resten av 2023, inklusive kriget i Ukraina och den fortsatta ekonomiska utvecklingen i Sverige och globalt, förväntas kommunen kunna visa ett överskott på 59 miljoner kronor vid årets slut (jämfört med en budget på 36 miljoner kronor). För bolagskoncernen är prognoserna mindre säkra, och det förväntade resultatet är 36,4 miljoner kronor (jämfört med en budget på 2,3 miljoner kronor).

Upphävande av försäljning av fastigheterna på Tärnö

Kommunfullmäktige beslutade att häva försäljningen av kommunens fastigheter på Tärnö. (Votering 30 ja mot 21 nej)

Tärnö i Hällaryds skärgård är av stor betydelse för både Karlshamns näringsliv och turismen. För närvarande finns cirka 40 fastigheter på ön, varav de flesta används som sommarbostäder. På Tärnö finns bland annat vandringsleder, utsiktsplatser, badstränder och en fyr. På bara 30 minuter från Karlshamns skärgårdsterminal når du Tärnös idyll. Från Drakaberget, Tärnös högsta punkt, kan du njuta av en panoramautsikt över mer än halva Blekinges kust. Dessutom kan du utforska det natursköna naturreservatet med sin rika flora och fauna, inklusive vackra betesdjur under sommaren.

För att främja turismen och näringslivsutvecklingen i Karlshamn är det av strategisk betydelse att i nuläget inte sälja mark på Tärnö. Öns enorma potential gör det möjligt att locka utomhusturism och bidra till en ännu större turistström. Att sälja delar av kommunens mark på Tärnö skulle minska kommunens rådighet över öns utveckling framöver. Att kommunen fortsätter att äga marken möjliggör att man framöver kan tillse utvecklingen av ön och förbättra upplevelsen för de som besöker den. Kommunen vill tillse att Tärnö är en levande ö och ett paradis som både turister och invånare kan besöka och njuta av.

Taxa för myndighetsutövning år 2024

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ny taxa för Räddningstjänsten Västra Blekinge.

Grundavgiften för en tillsyn är beräknad på handläggningskostnad per timme. Grundavgiften omfattar transport och efterarbete. Avgiften indexregleras årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet. En indexreglering av 2023 års taxa på 4,4 procent medför att den rörliga avgiften sätts till 1250 kronor.

Ny styrmodell för Karlshamns kommunkoncern

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ny styrmodell för kommunkoncernen

Policyn beskriver Karlshamns kommuns styrmodell som ska gälla för styrning och kvalitetsutveckling och riktar sig till politiker, chefer och medarbetare i kommunen och de helägda bolagen.

Styrmodellen beskriver övergripande hur organisationen leds och styrs och hur det går till att besluta vad som ska utföras. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att skattemedel hanteras på ett effektivt sätt, att politiska mål uppnås och att en god ekonomisk hushållning säkras.

Grunden för Karlshamns styrmodell är globala mål, nationella mål, det nationella uppdraget från lagar och förordningar samt lokala politiska beslut om styrdokument, vision och inriktningsmål.

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ny taxa för Karlshamns allmänna vatten- och avloppsanläggningar från 1 januari 2024 enligt styrelsebeslut i Karlshamn Energi Vatten AB.

Höjningen motsvarar kostnadsökning för en villa med cirka 110 kronor per månad, baserat på en förbrukning med 150 kubikmeter årligen.

Protokoll från mötet publiceras här i slutet av veckan.