Foto på Villa Utsikten
kommun

Stort intresse för samrådsmöte om Väggaområdet

För att informera om planarbetet för Väggaparken i Karlshamn hölls under onsdagskvällen ett digitalt samrådsmöte med intresserade. Berörda och boende i området fick möjlighet att ställa frågor till både ansvariga tjänstemän och politiker.

Drygt ett 20-tal personer som berörs av kommunens planer att förändra sju delområden i Vägga deltog i onsdagskvällens samrådsmöte med ett tio-tal kommunala tjänstemän och politiker. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget från både myndigheter och allmänhet.

– Det var ett bra möte med många deltagare som kom in med synpunkter och frågor, säger Elisabeth Rydberg, planhandläggare på Karlshamns kommun.

Kommunens ambition är att sälja av ett dussintal arrendetomter

Några av de frågor som lyftes handlade om tomtavgränsning, skydd av kulturvärden, områdesbestämmelser, strandskydd, den ökande trafiksituationen under sommarhalvåret och utköp av arrendetomter.

– Kommunens ambition är att sälja ett dussintal arrendetomter, bland andra Flottans Män, Villa utsikten och andra tomter med privata byggnader. Vi tycker att det är ett bra tillfälle att nu se över tomtgränserna och hur mycket mark vi vill sälja av, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Viktigt att komma in med skriftliga synpunkter innan 6/9

Innan det 1,5 timmes långa mötet avslutades poängterade Elisabeth Rydberg om vikten av att komma in med skriftliga synpunkter. Alla kommer sedan att kunna ta del av kommunens svar på de yttranden som kommer in.

– Alla synpunkter kommer att sammanställas, vägas in och planförslaget kommer att revideras efter det. Innan planen tas politiskt i byggnadsnämnden kommer de som vill kunna lämna in ytterligare synpunkter under granskningen, säger Elisabeth.

– Vi är glada att få in så många synpunkter som möjligt då det är en viktig del i både plan- och den demokratiska processen att alla som vill får en chans att tycka till.

Kommunens ambition är att planen för Väggaområdet ska tas och bli verklighet i början på nästa år.

Fram tills den 6 september 2021 kan synpunkter lämnas på planförslaget. Synpunkter ska lämnas skriftligen till Karlshamns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, 374 81 Karlshamn eller per e-post: byggnadsnamnden@karlshamn.se.

Här kan du läsa mer om planen och processen.