Karlshamn 2:1, 5:1 med flera (Väggaparken)

Ett förslag till områdesbestämmelser har tagits fram för delar av Väggaparken i Karlshamn.  Syftet med den aktuella planläggningen är att skydda områdets kultur- och naturvärden samt att hitta lämpliga tomtavgräns­ningar för de arrendetomter som finns i området. Områdesbestämmelserna kommer utgöra underlag för ställningstaganden i samband med bygglov, fastighetsbildning och fortsatt planering. För att kunna införa områdesbestämmelser behöver delar av befintliga detaljplaner upphävas. Beslut om upphävande av befintliga detaljplaner och beslut om antagande av nya områdesbestämmelser skedde samtidigt men som två skilda beslut.

Planområdets läge

Planområdet är uppdelat i flera mindre områden belägna i Väggaparkens norra del samt ett större område norr om Väggahamnen. Vid avgränsning av planområdet har fokus legat på områdets befintliga byggnader med tillhörande tomter.

Var är vi i planprocessen?

Byggnadsnämnden beslutade 2022-08-24 att anta rubricerade områdesbestämmelser och upphävande av detaljplaner. Beslutet att anta områdesbestämmelserna överklagades.  Mark- och miljödomstolen upphävde planen 2023-11-29.

Beslutet om upphävande av befintliga detaljplaner fick laga kraft 2023-11-29.