Skötseln av parkerna får ett bra betyg av invånarna som svarat på enkäten.
miljo

Resultat från enkät om skötsel av stadsmiljön

Nu har vi sammanställt resultatet från årets enkät om hur man som invånare upplever skötseln av de offentliga miljöerna i kommunen.

Vartannat år skickar Karlshamns kommun ut en enkät för att få en samlad bild av hur våra invånare upplever skötseln av stadsmiljön och kontakten med den tekniska verksamheten. I år spred vi enkäten via sociala medier och vår webbplats.

Frågorna tar upp hur man som invånare upplever skötseln av saker som gång- och cykelvägar, gator, torg, parker, badplatser, båthamnar och skärgård. Vi har fått in många fritextsvar kopplat till de olika frågorna – en del positiva synpunkter, men också påpekande om fel och brister. Dessa synpunkter kommer vi att titta närmare på i detalj under hösten och jobba vidare med.

– En sak vi tar med oss från svaren är att vi måste bli bättre på att berätta om hur våra rutiner för skötseln av vägar och utomhusmiljöer ser ut, så att man som kommuninvånare vet vad man kan förvänta sig ska hända under olika delar av året, säger Johan Eriksson som är chef för den tekniska verksamheten som har hand om skötseln.

E-tjänsten är en enkel väg in

Kommunen har en e-tjänst där du som invånare kan felanmäla sådant som är trasigt, utslitet, smutsigt eller behöver underhåll. Där kan du också skicka in synpunkter på saker du tycker fungerar bra eller kan förbättras i vår dagliga service.

– När du skickar in en felanmälan eller synpunkt registreras den i vårt ärendehanteringssystem och skickas till rätt person inom verksamheten. Det är ett effektivt sätt att påverka vårt arbete och det hjälper oss att snabbt kunna hantera saker som behöver tas om hand utanför den ordinarie tidplanen, säger Johan Eriksson.

Här hittar du e-tjänsten: Felanmälan och synpunkter

Karlshamns kommun har också ett servicecenter som gör att du som invånare inte behöver veta vem du ska prata med i olika frågor för att hamna rätt. Hör av dig till servicecenter via 0454-810 00 eller via e-post info@karlshamn.se så hjälper kommunvägledarna dig vidare.

Resultatet från enkäten visar bland annat att:

  • 46 procent tycker att vi sköter kommunens gång- och cykelvägar ganska eller mycket bra. 35 procent ser skötseln som ganska eller mycket dålig. Skötseln av de gator och vägar som kommunen ansvarar för upplevs ungefär på samma sätt; 35 procent upplever att de sköts ganska eller mycket bra, medan 49 procent svarar att det sköts ganska eller mycket dåligt. I fritextsvaren ser vi att vinterns problem med snöröjningen ligger färskt i minnet, och ojämna vägar med hål och ogräs i tas också upp som ett problem.
  • Städningen av våra utomhusmiljöer upplevs som ganska eller mycket bra av 43 procent, medan 41 procent tycker att städningen sköts ganska eller mycket dåligt. I fritext efterfrågas fler soptunnor på vissa platser, och många av de som svarar lyfter att det egentliga problemet är personerna som skräpar ner.
  • 55 procent tycker att våra parker sköts ganska eller mycket bra, medan 22 procent ser skötseln som ganska eller mycket dålig.
  • 19 procent upplever att våra lekplatser sköts ganska eller mycket bra. 35 procent tycker att lekplatserna sköts ganska eller mycket dåligt. Här svarade också 35 procent ”vet ej”. Samma sak gäller för skötseln av båthamnarna och öarna i vår skärgård, där hela 50 procent av svaren var ”vet ej”.
  • 35 procent upplever att det är ganska eller mycket svårt att komma i kontakt med oss i frågor om skötseln av stadsmiljön, 23 procent upplever att det är ganska eller mycket enkelt och 30 procent vet inte. Ungefär samma fördelning av svaren ser vi i frågan om hur man upplever bemötandet: 29 procent upplevde bemötandet som ganska eller mycket bra, 20 procent som varken bra eller dåligt, 21 procent som ganska eller mycket dåligt, och 30 procent svarade ”vet inte”.

Fakta om enkäten

340 personer genomförde hela enkäten, och den geografiska spridningen bland de som svarat stämmer bra överens med antalet invånare i respektive kommundel. 35 procent av de som svarade var i åldern 18-39 år, 39 procent var 40-59 år och 24 procent var 60 år eller äldre. 2 procent av de som svarade var under 18 år och deras svar har inte tagits med i resultatet.

Enkäten bestod av ett antal frågor med svarsalternativ, och till alla frågor fanns också möjlighet att lägga till en kommentar.