Del av området som ska saneras, man ser området vid Väggaviken.
Del av området som kommunen vill sanera vid Väggaviken.
miljo

Planerad sanering av förorenad mark i Vägga

Kommunen planerar att sanera ett område i Vägga från miljöfarliga föroreningar. Området ligger nästan längst in i Väggaviken, på dess östra sida.

Kommunen arbetar utifrån deponi- och saneringsplanen som även omfattar kartläggning av föroreningssituationen i de kommunala småbåtshamnarna. I samband med detta arbete gjordes under sommaren 2020 en översiktlig provtagning i Väggaområdet. I det markområde som kommunen nu vill sanera påträffades förhöjda halter av bland annat koppar, PAH, arsenik, PCB, bly och kvicksilver.

– Det är svårt att veta exakt hur föroreningarna hamnat i marken, och dessa är inte unika för Väggaviken – de finns i de flesta småbåtshamnar med några år på nacken. Halterna är dock inte förenade med några större hälsorisker men det är såklart inte så bra att exponeras för dessa ämnen under en längre tid, säger Jesper Bergman, miljöstrateg på Karlshamns kommun.

Flygfoto över aktuellt undersökningsområde i den översiktliga provtagningen ute vid Väggaviken och ett gult markerat område sär man hittade föroreningar.

Flygfoto över aktuellt undersökningsområde i den översiktliga provtagningen (rödmarkerat) ute vid Väggaviken. Det hittades föroreningar i ett område (gulmarkerat).

Fler prover togs i området under förra sensommaren, vilket förstärkte behovet av sanering.

– Vi vill sanera eftersom det är en del av kommunens arbete för att för framtiden nå en giftfri miljö. Vi exponeras alla av olika typer av föroreningar i det dagliga livet och genom att i område för område ta bort föroreningarna minskar exponeringen, berättar Jesper Bergman.

Osäkert om och när saneringen kan komma igång

När arbetet med sanering och återställning pågår kommer det att köra mer tyngre trafik i området samtidigt som det också kommer att pågå grävarbeten inom saneringsområdet. Den förorenade jorden kommer att grävas bort och därefter återställas genom återfyllning.

–  Syftet med saneringen är att minska negativa effekter på omgivningen och miljön, och dessutom skapa förutsättningar för att kunna använda området till annat framöver, säger Jesper Bergman.

Om och när arbetet, som beräknas ta cirka en månad, kan komma igång är oklart eftersom marklovet, som ligger till grund för saneringen, har överklagats.