Foto på Rådhuset i Karlshamn
kommun

Kommunstyrelsen har beslutat om varsel

Kommunstyrelsen beslutade den 9mars att varsla totalt 70 tjänster inom kommunstyrelseförvaltningen och inom förvaltningen för arbete och välfärd.

Karlshamns kommun behöver minska personalkostnaderna med 50 miljoner kronor under 2021-2022. Arbetsgivarens bedömning är att det inte är genomförbart utan att minska antalet anställda. I första hand ska detta göras genom naturliga avgångar, minskat antal visstidsanställda, minskat antal timavlönade och minskade sjukskrivningar. För att uppnå besparingskravet kan det dock även bli aktuellt med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Därför fattade kommunstyrelsen beslut om varsel av 70 tjänster den 9 mars.

Uppsägningarna kommer i förta hand att gälla personal inom den nybildade Kommunstyrelseförvaltningen samt inom Förvaltningen för arbete och välfärd. Inom Kommunstyrelseförvaltningen är det idag 510 anställda och inom Förvaltningen för arbete och välfärd är det 450 anställda. Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen omfattas inte av varslet.

En neddragning med 70 tjänster motsvarar cirka 35 miljoner kronor. Besparing av de återstående 15 miljonerna kommer att hanteras utan varsel.

− Totalt handlar det alltså om max 70 tjänster. Ambitionen är fortfarande att vi ska lösa en del av dessa genom naturliga avgångar och genom att inte tillsätta vakanta tjänster, säger kommundirektör Daniel Wäppling.

Eftersom flera verksamhetsområden inom de aktuella förvaltningarna berörs, kommer det fortsatta arbetet att ske i olika takt. Bedömningen är att de första uppsägningarna kommer att genomföras under maj månad för att därefter ske successivt under hela resterande 2021. Arbetsgivarens bedömning är att majoriteten av berörda arbetstagare har en uppsägningstid på sex månader.

− Detta är ett tungt besked att ge. Att gå in en varselprocess är påfrestande för en organisation, i första hand självklart för de medarbetare som är direkt berörda av arbetsbristen, men även övriga medarbetare påverkas. Arbetet är en stor del av vår identitet och vi vet att det är en friskfaktor att ha ett arbete att gå till. Det är också därför vi undersöker möjligheten till alternativ, såsom erbjudande till medarbetare som kanske ändå har en tanke om att göra något annat, i form av studier eller arbete. Vi ser också att stödet från Omställningsfonden kommer att vara en viktig del, säger Marie Björnsson, HR-chef.

Omställningsstöd och individuella överenskommelser

De medarbetare som blir berörda har möjlighet att få stöd genom aktiva omställningsinsatser. Förutsättningarna för stödet regleras i kollektivavtalet och det är Omställningsfonden som ansvarar för insatserna.

Karlshamns kommun undersöker även möjligheten att erbjuda arbetstagare inom berörda verksamheter möjlighet att teckna en individuell överenskommelse om att avsluta tjänsten.