Skärmavbild från kommunfullmäktiges digitala sammanträde.
politik

Kommunfullmäktiges sammanträde 15 februari

Motioner om buffrat dagvatten, delningsfunktion och alkoholfria representationer var några av de ärenden som förhandlades under måndagens möte.

Endast en handfull personer var på plats i Rådhussalen under kommunfullmäktiges februarimöte. De flesta ledamöter och reserver deltog i stället hemifrån via den digitala mötestjänsten Zoom. Ärendelistan var relativt kort. Nedan hittar du en sammanfattning av några av de beslut som fattades under mötet. Protokollet från mötet justeras på fredag denna vecka och publiceras därefter här på webbplatsen.

Överföring av budgetmedel för pågående investeringar 2020

Kommunfullmäktige beslutade att positiva och negativa budgetavvikelser i pågående investeringsprojekt överförs till kommande års investeringsbudget. Kommunstyrelsens investeringsprojekt landade under 2020 på totalt 202 miljoner kronor, vilket är 63 miljoner kronor lägre än den budgeterade nivån. Kommunfullmäktige beslutade att överföra 49,2 miljoner kronor till 2021 års investeringsbudget.

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021

Kommunfullmäktige beslutar varje år om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31 december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj. Socialdemokraterna har lämnat in sin redovisning och kommunfullmäktige beslutade att betala 476 000 kronor i partistöd till dem.

Taxor för rengöring och brandskyddskontroll 2021 – Räddningstjänsten Västra Blekinge

Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har föreslagit följande ökade taxor för sotning och brandskyddskontroll för år 2021:

 • Taxa för sotning, 649,45 kronor per timme i samtliga medlemskommuner.
 • Taxa för brandskyddskontroll, 739,29 per timme för Karlshamns kommun.

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget.

Utökning av biosfärområde Blekinge Arkipelag

Kommunfullmäktige beslutade ställa sig positiv till att Sölvesborgs kommun blir en del av Blekinge Arkipelag och att Sölvesborgs kommun själv finansierar de kostnader som inträdet innebär.

Förlängning av länsstrategi ANDT 2021

Kommunfullmäktige beslutade att den nuvarande regionala ANDT-strategin, som ursprungligen gäller mellan 2016– 2020, förlängs och gäller fram till en ny regional ANDT-strategi är beslutad. Kommunfullmäktiges beslut förutsätter att Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge samt Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Olofströms kommuner fattar samma beslut.

Förlängning av folkhälsopolicy för Blekinge län till och med 2021

Kommunfullmäktige beslutade att förlänga kommunens folkhälsopolicy  i väntan på att en ny regional utvecklingsstrategi är framtagen. Beslutet förutsätter att Regionen, Länsstyrelsen Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge fattar samma beslut.

Redovisning av Karlshamnsförslag 2021

Karlshamnsförslag är ett verktyg för medborgardialog med syfte att främja invånarnas inflytande i kommunen och för att skapa engagemang och diskussion kring aktuella förbättringsförslag. För att ett förslag ska gå vidare och hanteras av ansvarig nämnd krävs att förslaget får minst 75 röster under 90 dagars publicering på kommunens webbplats. I februari varje år ska de förslag som uppfyllt dessa krav och presenterats för nämnd redovisas för kommunfullmäktige. Inför dagens kommunfullmäktige redovisades de förslag som kommit in mellan 2020- 01-15 och 2021-02-02.

 • Skärgårdstrafik från Vägga. Remitterats till kommundirektören för vidare utredning.
 • Utveckla lekplatserna i kommunen. Förvaltningschefen har i uppdrag att utreda förslaget och återrapportera i maj.
 •  Vägbula på Dalgången. Behandlas av Teknik- och fritidsnämnden.
 • Lekplats vid spontanparken. Behandlas av Teknik- och fritidsnämnden.
 • Bättre badstege vid Östra pirens badplats. Behandlas av Teknik- och fritidsnämnden.
 • Badstegar på kommunala bryggor. Behandlas av Teknik- och fritidsnämnden.
 • Belysning under brovalven. Behandlas av Teknik- och fritidsnämnden.
 • Ny idrottshall i Mörrum. Kommunstyrelsen, ej uppsatt på ärendelistan
 • Konstgräsplan i anslutning till Mörrumsskolan. Teknik- och fritidsnämnden, ej uppsatt på ärendelistan

Inkomna motioner februari 202

Följande motioner har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i februari.

 • Motion om moderniserad insamling och återvinning i Karlshamn – Per Erlandsson (M), Magnus Arvidsson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L)
 • Motion om krav på registerkontroll vid anställning inom vård, omsorg och LSS – Emanuel Norén (L), Lars-Olof Larsson (L) och Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
 • Motion om hållbarhetsutvecklare som samordningsfunktion – Lars-Olof Larsson (KD) och Lennart Ung (KD)

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om buffrat dagvatten – Görgen Lennarthsson med flera (SD)

I motionen föreslås att kommunstyrelsen utreder lämpliga storlekar på tankar som kan grävas ner för lagring av dagvatten samt  hur ett sådant lagringssystem skulle kunna fungera. I motionen förslås även att Karlshamns kommun inför avdragsvillkor för befintliga fastigheter som på frivillig basis vill satsa på en sådan lösning.

Kommunfullmäktige anser inte det rimligt att avsätta utredningsresurser för fastställande av lämplig storlek för tank för omhändertagande av regnvatten på enskilda fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade att avslå förslaget.

Karlshamn Energi har i dagsläget förslag på sin hemsida kring hur man som fastighetsägare kan ta hand om sitt dagvatten samt minska sin förbrukning av vatten.

Motion om gratis alkohol på mingelfest – Björn Tenland Nurhadi (SD)

I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till att det inte erbjuds gratis alkoholdryck under fester finansierade av skattemedel. I motionen beskrivs det som att det förekommit så kallad ”fri bar” på kommunens mottagning i samband med Östersjöfestivalen samt att kostnaden för detta skulle uppgå till sexsiffriga belopp.

Kommunstyrelsen konstaterar att ingen öppen bar förekommit och kostnaderna uppgår till betydligt lägre belopp. Utöver mottagningen i samband med Östersjöfestivalen serveras vin och öl på mottagningen i samband med utdelning av hedersgåva för de som varit anställda i 25 år. Det ska understrykas att inte heller detta sker i form av öppen bar.

Kommunen planerade inför 2020 och framåt ett annorlunda upplägg på mottagningen i samband med Östersjöfestivalen i formen av ett mingel där gästerna själva bekostar både mat och dryck.

I samband med utdelning av hedersgåva för kommunens anställda anser kommunstyrelsen att de anställda som bidragit till att kommunens verksamhet i 25 år bör kunna erbjudas ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ till maten om de så önskar. Kommunstyrelsen följer det reglemente som redan finns för representation.

Kommunfullmäktige beslutade därmed att anser att motionen redan är besvarad.

Motion om införande av kommunal delningstjänst – Magnus Gärdebring (M), Britt Jämstorp (KD) Bodil Ericsson (L)

I motionen föreslås att Karlshamns kommun inför en kommunal delningstjänst som underlättar återanvändning och nyttjande av till exempel kontorsmateriel, möbler och lokaler.

Kommunen har sedan en längre tid en liknande funktion för delning av möbler och viss annan utrustning som drivs av Arbetsmarknadsenheten. Det har funnits brister i hur uppdraget formulerats och kravet på övriga verksamheter att nyttja denna och det har inte funnits tydliga rutiner för beställning och hantering. Med anledning av detta påbörjades ett arbete under 2019 att utveckla verksamheten och införa en central hantering av inledningsvis möbler och efter hand annan utrustning som är möjlig att ”återbruka”. Det finns också goda exempel inom omsorgen där man ser till att använda material som blivit över i olika sammanhang istället för att slänga detta.

Behovet av ett centrallager har aktualiserats under pandemin och verksamhetsområde service har fått ett uppdrag att samordna detta med en central ”återbruksverksamhet” inledningsvis för möbler. I uppdraget ingår också att skapa en e-tjänst för avrop av varorna i lagret. Arbetsmarknadsenheten kommer även fortsättningsvis att bemanna lagret och sköta renoveringar och uppfräschningar samt hämtning och leveranser. Sammanfattningsvis bedöms motionens förslag vara helt uppfyllda under hösten 2020 och våren 2021.

Kommunfullmäktige beslutade därmed att anse motionen som redan besvarad.

Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen – Björn T Nurhadi (SD), Håkan Abrahamsson (SD) och Görgen Lennartsson (SD)

I motionen föreslås att kommunstyrelsen tillsätter en utredning med hjälp av extern expertis för att klarlägga om tjänsteorganisationen är kostnadseffektiv, kompetensmässig och professionell. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i januari 2020 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Karlshamns kommun ser löpande över sin organisation och sedan 2019 har också antalet anställda minskat efter att ha ökat under en lång följd av år.

Exempel på det som brukar kategoriseras som tjänstemannayrken är lärare, sjuksköterskor, handläggare, arkitekter, ingenjörer, receptionister, biståndsbedömare, fysioterapeuter med flera. Inom dessa yrken är det framförallt lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor som har ökat mest. Uppdraget till förvaltningsorganisationen är att löpande effektivisera och se över organisationen men att så långt möjligt inte låta detta påverka kärnverksamhetens kvalitet. Det ekonomiska kravet har legat på mellan 1,5 och 3 procent årligen sedan 2016 med, organisationsutökningen 2018 var här ett undantag. Under 2020 beslutade kommunstyrelsen att personalkostnaderna ska minska med 50 miljoner. Kommunstyrelsens bedömning är att personalkostnaden ska minska med minst 25 miljoner under 2021 och ytterligare 25 miljoner under 2022. Att istället för att ge uppdrag till förvaltningsorganisationen att löpande se över organisationen och istället överlåta det på externa aktörer innebär en betydande kostnad och nyttjas normalt när man upplever att organisationen totalt ska förnyas. Exempel på detta kan vara analyser inför alternativ drift, förvaltnings- eller bolagsform, slå samman hela förvaltningsorganisationen till en, bilda kommunalförbund eller gemensam nämnd. Denna typ av analyser kostar erfarenhetsmässigt mellan 300 000 och 1,5 miljoner kronor. Effektiviseringsarbete som sker och de mer specifika uppdrag som nämnd eller styrelse har gett har lett till organisationsförändringar på framförallt senare år.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.