Människor sitter i ett rum och lyssnar på föredragshållare från ett podium.
Kommunfullmäktiges förtroendevalda samlade i Rådhuset i Karlshamn för beslut om bland annat mål och plan för de kommande tre åren.
politik

Kommunfullmäktiges beslut 2 oktober

Ny stram budget, sänkt skatt och återremittering av ärendet om försäljning av Tärnö. Det är några av de beslut som fattades under höstens första kommunfullmäktige.

Nyfiken på hur debatten gick? Se webbsändningen här.

Kommunfullmäktige godkände Karlshamnslagets mål, budget och plan

Kommunfullmäktige godkände Karlshamnslagets förslag till mål, budget och plan för 2024-2026 som grundar sig på kommunprogrammet för 2023-2026. Programmet beskriver den övergripande inriktningen för kommunens verksamheter och investeringar. Kommunprogrammet 2024-2026

Kort sammanfattning av mål, budget och plan för 2024-2026

  • Under 2024 blir skatten 22,23 procent, en sänkning med 10 öre.
  • Resultatnivån är fastställd till 7 miljoner kronor för 2024. Därefter 61 miljoner för 2025 och 62 miljoner för 2026.
  • Ett nytt visionsarbete ingår i planen.
  • Det är kommunstyrelsen som kommer att ha ansvaret för samtliga investeringsprojekt inom den kommunala verksamheten. Detta innebär en central styrning och översyn av alla projekt som planeras.
  • Målet för överskottsgraden är minst 2 procent i genomsnitt under de kommande fem åren för den kommunala verksamheten. Detta är en viktig indikator på en stabil ekonomi. På liknande sätt är målet för soliditeten minst 60 procent i genomsnitt över en femårsperiod för den kommunala verksamheten. En hög soliditet är ett tecken på en sund finansiell situation.
  • För hela kommunkoncernen är målet för soliditeten minst 30 procent i genomsnitt över en femårsperiod. Detta innebär att även de olika bolagen inom kommunkoncernen måste upprätthålla en stark ekonomi.
  • Den övre gränsen för nyupplåning (långfristiga lån) under 2024 är 150 miljoner kronor. Detta exkluderar befintliga kortfristiga lån och kommunstyrelsens rätt att ta kortfristiga lån upp till 50 miljoner kronor enligt finanspolicyn.
  • Kommunens kommunikationsverksamhet kommer att utvecklas i riktning mot ett tydligare marknadsföringsuppdrag. Detta kan innebära ökad synlighet och effektiv kommunikation med invånarna.
  • En viktig del av planen är att ta tillbaka resurser som är avsatta för  outdoorturism, en satsning som drivs av Visit Blekinge. Dessa resurser kan i stället användas inom andra områden som behöver finansiering.

Återremiss av försäljning av kommunala fastigheter på Tärnö

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om försäljning av de kommunala fastigheterna på Tärnö. Det innebär att beslutet om försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, 1:65 och 1:66 skjuts fram till ett kommande sammanträde. Detta på grund av majoritetens krav på ett mer omfattande beslutsunderlag.

Här hittar du samtlig ärenden  som lyftes under kommunfullmäktige den 2 oktober.

Protokoll från mötet publiceras här senast fredagen den 6 oktober.