Skärmbild på två av ledamöterna som deltog under kommunfullmäktiges webbsändning 3 maj.
politik

Kommunfullmäktige 4 maj

Kommunen säljer sina fastigheter på Tärnö. Nämnden för arbete och välfärd läggs ner och årsredovisningen för 2020 godkändes med ett positivt resultat  för kommunkoncernen på drygt 40 miljoner kronor. Detta är några av de ärenden som beslutades och godkändes under kommunfullmäktiges majmöte.

Nedan hittar du en sammanfattning av några av de ärenden som förhandlades under kvällen. Ett fullständigt protokoll publiceras här på kommunens webbplats i slutet av veckan.

Årsredovisning

Kommunfullmäktige godkände Karlshamns kommuns årsredovisning för 2020 med ett resultat för kommunkoncernen på plus 43 miljoner kronor, varav nämnderna står för 4 miljoner och bolagen för 39 miljoner kronor.

Kommunens driftredovisning redovisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på plus 6 miljoner kronor, vilket fördelar sig med minus 50 miljoner kronor för nämnderna och plus 56 miljoner kronor för finansförvaltningen.

Revisionsberättelse

Revisionen presenterade revisionsberättelsen för 2020 där de har gjort bedömningen att nämnderna i Karlshamns kommun, med undantag för kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig med undantag för kommunstyrelsens kontroll av kommunövergripande processer. Revisorerna tillstyrker därmed i revisionsberättelsen att ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2020 godkänns.

Anmärkningarna mot kommunstyrelsen handlar om brister i uppsikten över bolag samt för brister i den interna kontrollen.

Revisionens anmärkning mot nämnden för arbetet och välfärd handlar om brister i styrning och ledning samt för bristande beslutsfattande.

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen med anmärkning

Kommunfullmäktige beslutade att de enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2020. Vidare beslutade kommunfullmäktige att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i uppsikten över bolag samt för brister i den interna kontrollen.

Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd med anmärkning

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2020. Kommunfullmäktige beslutade att rikta anmärkning mot nämnden för arbetet och välfärd för brister i styrning och ledning samt för bristande beslutsfattande.

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga övriga nämnder.

Förändrad organisation för nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade att nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde övergår till omsorgsnämnden. Nämnden för arbete och välfärd upphör därmed och man återkallar uppdragen för nämndens ledamöter och ersättare. Den nya organisationen gäller från och med 1 juni i år.

Försäljning av fastigheterna Tärnö 1:34, Tärnö 1:65 och Tärnö 1:66

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna att Peter Svensson som driver företaget Tärnö Kroken AB, köper fastigheterna Tärnö 1:34, 1:65 och 1:66 för totalt 2 500 000 kronor.

De totalt fyra inkomna förslagen har utvärderats utifrån hur man vill utveckla Tärnö som besöksmål, utveckla Tärnö för besöksnäringen, skapa förutsättningar för verksamheter på Tärnö och hur man i huvudsak bibehåller en öppen och allmän tillgänglighet för det rörliga friluftslivet, beaktar gestaltning och hållbarhetsaspekter, samt förslag på köpeskilling.

Ett viktigt önskemål från kommunens sida var även att köparen skulle överta kommunens skötsel på Tärnö. För att detta ska kunna göras på ett långsiktigt hållbart sätt är det en förutsättning att fastigheterna säljs i sin helhet.

Votering begärdes och genomfördes: 32 ledamöter röstade för, 15 röstade emot och 3 ledamöter avstod från att rösta.

Utökad borgensram för Karlshamns Hamn AB gällande RoRo-investering

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja utökad borgensram med 40 miljoner kronor för pågående RoRo-projekt samt att gå in som borgenär för Karlshamns Hamn AB:s låneförpliktelser för ett lånebelopp på högst 587 179 000 kronor.

RoRo, av engelskans roll on, roll off, är lastfartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB ska utreda vilka investeringar som kan skjutas fram i planperioden och att pausa samtliga investeringar som ligger på över sju miljoner kronor och som ännu inte är påbörjade. Undantag görs för investeringar som påverkar miljö och säkerhet i en verksamhet.

Investeringsbudget 2021-2023 för kommunkoncernen

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa Stadvapenkoncernens investeringsbudget 2021-2022 till 1 138,8 miljoner kronor och preliminärt godkänna investeringsbudgeten för 2023 till 426,0 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade även att ompröva investeringsbudgeten för 2023 när ny lånegaranti är fastställd och utrymmet att låna har utökats för kommunkoncernen.

Vinst vid avyttring av fastigheter i Karlshamnsbostäder AB

Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska kommunfullmäktige besluta om den vinst som uppstår vid försäljning av fastigheter. Karlshamnsbostäder AB har under 2020 sålt fastigheterna Asarum 1:30 och Asarum 30:4. Stadsvapnet i Karlshamn AB har föreslagit att vinsten delas lika mellan moderbolag och dotterbolag för att kunna balansera negativa resultat i koncernen samt att moderbolaget behöver förstärka sin likviditet.

Kommunfullmäktige beslutade att 50 procent av den vinst som uppstått vid försäljningen av fastigheter inom Karlshamnsbostäder AB ska lämnas till moderbolaget.

Nedsättning av fast tillsynsavgift 2021 inom Miljöförbundet Blekinge Västs område på grund av Covid-19

Kommunfullmäktige beslutade att ta bort årsavgiften under 2021 för följande verksamheter:

Årlig avgift livsmedel
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för

  • serveringsställen där den huvudsakliga verksamheten inom livsmedelstaxan utgörs av servering
  • mobila livsmedelsanläggningar

Årlig avgift hälsoskydd
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för

  • tillfälligt boende vilket bland annat omfattar hotell, vandrarhem, camping.
  • skönhetsvård vilket omfattar bland annat skönhetsbehandlingar, frisörer och fotvård
  • bassängbad

Årlig avgift miljötillsyn
Här justeras taxan för 2021 till 0 kronor för

  • tandläkare
  • pälsdjursuppfödning

Vidare beslutade kommunfullmäktige att sänkningen av taxorna inte omfattar region, kommun, kommunala bolag, trossamfund eller förbund och att Miljöförbundet Blekinge Väst får 960 398 kronor i extra medel för 2021. Finansiering ska hanteras inom kommunens resultat.

Ny styrelseordförande i Karlshamnsfastigheter

Andreas Saleskog (S) avsäger sig sitt uppdrag som styrelseordförande i Karlshamnsfastigheter AB. Jan-Åke Berg (S) utses till ny ordförande. Tommy Larsson (V) tillträder som ny ledamot.

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand.