Från vänster Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör, Sara Widesjö, fritidskonsulent, Thomas Nilsson, fritidschef, och Marianne Westerberg, landsbygds- och skärgårdsutvecklare, vid den nya bryggan för kanoter och kajaker som har kommit till genom projektet Ark56.
fritid

Karlshamns friluftsliv rankas högt

Karlshamn ligger fortsatt högt upp på rankinglistan när det gäller friluftslivet. Det visar Naturvårdsverkets senaste undersökning. Karlshamn klättrar på den nationella listan och placerar sig på 16:e plats bland rikets alla 290 kommuner.

Karlshamns kommun har under de senaste åren stadigt klättra på den nationella rankinglistan över möjligheter och utbud till ett rikt friluftsliv. Det är Naturvårdsverket som genomför undersökningen och resultatet från den senaste mätningen visar att Karlshamn klättrar uppåt, från plats 22 till 16.

–Glädjande så klart. Resultatet 2019 visar vilka satsningar och insatser som gjordes under 2018. De insatser som vi genomför i år kommer med stor sannolikhet att synas i nästa års undersökning. I år har vi till exempel lanserat Ark56, vilket kommer att lyfta Karlshamn ytterligare som en hållbar friluftskommun, säger Thomas Nilsson, fritidschef.

Blekinge Arkipelag – Ark56

Flera av de insatser som har gjorts har skett i nära samarbete med föreningslivet, Blekinges övriga kommuner och länsstyrelsen. Däribland Ark56, ett omfattande länsövergripande projekt med fokus på att öppna upp och tillgängliggöra skärgården på ett hållbart sätt. Ark56 invigdes officiellt i juni och har en nära koppling till turism- och besöksnäringen. Konceptet innebär att man har knutit ihop de kustnära kommunerna Karlshamn, Ronneby och Karlskrona genom att utveckla olika leder för båt, cykel, kajak och kanot samt vandring. Lederna sträcker sig från Pukavik i väst till Kristianopel i öst.

Till utbyggnaden av lederna har så kallade nav anlagts.

–I Karlshamns kommun finns naven på Tärnö och i Vägga och Mörrum. Här finns möjligheter att byta färdsätt, antingen man vill fortsätta på leden till fots eller ta båt, kanot, kajak eller cykel. Längs med kustlederna finns bryggor så att man kan lägga till med sin kanot eller kajak. Vid ett nav finns också enklare service, säger Marianne Westerberg, landsbygds- och skärgårdsutvecklare.

På öarna i Hällaryds skärgård har Karlshamns kommun satsat på fler grillplatser, bryggor, uteduschar, uppskyltning av vandringsleder och förstärkt skötsel och drift.

Betydande vandringsleder

ARK56, Sydostleden och Blekingeleden är viktiga regionala frilufts- och besöksleder. Bland annat har Blekingeleden restaurerats och förstärkts med ny skyltning.

–Från Region Blekinge har ett förslag om samverkansavtal kommit till länets kommuner och Länsstyrelsen i Blekinge när det handlar om skötseln och utvecklingen av lederna. Region Blekinge föreslås ha huvudmannaskapet och den samordnande funktionen. Något beslut är inte fattat i frågan ännu men kommunernas ambitioner är att hålla en fortsatt hög kvalitet på våra vandringsleder, säger Sara Widesjö, fritidskonsulent.

Under det gångna året har ett gediget kampanjarbete genomförts i samtliga kommuner i samarbete med länsstyrelsen när det handlar om att sprida kunskap om allemansrätten. Samverkansprojektet har mynnat ut i ett utbildningsmaterial som skolorna i länet har tillgång till. Syftet med kampanjen har varit att sprida kunskap och informera om vad allemansrätten innebär, vilka rättigheter vi har men också vilka skyldigheter vi har när vi vistas ute i skog och mark.

Miljöer för spontanidrott

”Hitta Ut” är ytterligare ett exempel på arrangemang som genomförs för att inspirera till uteaktivitet och friluftsliv. ”Hitta Ut” är ett samverkansarrangemang mellan Karlshamns kommun och orienteringsklubben Stigmännen Karlshamn OK.

Karlshamn är högt rankad bland Sveriges friluftskommuner.

Ett uppsving för spontanidrotten i kommunen. Sara Widesjö, fritidskonsulent, testar redskapen på det nya utegymet vid Vägga Idrottsplats. Det nya utegymet ska vara helt klart för att tas i bruk i juni månad.

Miljöer för spontanidrott och utegym har skapats på flera platser, senast i anslutning till Vägga Idrottsplats. Utegymet ska vara helt färdigställt i juni och kompletterar då övriga utegym som finns vid Österslättsskolan, vid simhallen i Väggaområdet och i anslutning till Stenbackaslingan i Asarum.

Till satsningarna på de tätortsnära fritidsområdena hör bland annat naturreservatet Sternö-Boön. Promenad- och vandringsstigarna har tillgänglighetsanpassats och utvecklats för att passa alla åldrar och förutsättningar. Här har även toaletter med VA-anslutning anlagts.

Tätortsnära friluftsliv

Ett annat friluftsområde är Badhusparken i Asarum som just nu byggs om för att bättre kunna erbjuda en attraktiv utemiljö i tätortsnära omgivning.

–Vi har även arrangerat parkvandring i Rosengården tillsammans med Svängsta trädgårdsförening, säger Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör.

Sedan i år har även Karlshamns fyrfota invånare fått en egen oas att vistas i. Arbetet med hundrastgården påbörjades förra året och färdigställdes tidigare i år.

Utvecklingen av det hållbara friluftslivet är ett ständigt pågående arbete och fler satsningar är på gång att lanseras.

–Vi har fortsatt att hålla en hög nivå och kommer att fortsätta utveckla det hållbara friluftslivet i Karlshamns kommun för att främja folkhälsa och inspirera till rörelse i skog och natur, säger Thomas Nilsson.

Sedan i år har även Karlshamns fyrfota invånare fått en egen oas att vistas i. Hundrastgården i Väggaområdet färdigställdes tidigare i år. (Fotograf: Britt Kilsäter)

Vision Karlshamn 50 000

Den nyligen antagna visionen Karlshamn 50 000 ska genomsyra det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunens alla verksamheter. Kopplat till turism- och besöksnäringen handlar det också om att skapa rätt förutsättningar för näringslivet på landsbygd och i skärgården att kunna utvecklas.

–Kan näringslivet få de rätta förutsättningarna att utvecklas så höjs även attraktionsvärdena för turism- och besöksverksamheterna i kommunen. Vi ska bidra till att näringslivet får en god plattform för att utvecklas, säger Marianne Westerberg.

Utvecklingen av det hållbara friluftslivet är ett ständigt pågående arbete och fler satsningar är på gång att lanseras.

–Vi har fortsatt att hålla en hög nivå och kommer att fortsätta utveckla det hållbara friluftslivet i Karlshamns kommun för att främja folkhälsa och inspirera till rörelse i skog och natur. I förlängningen kommer utvecklingsarbetet med vårt fina friluftsliv att bidra till att vision Karlshamn 50 000 kan närmas, säger Thomas Nilsson.

Text och foto: Krisztina Andersson