Elleholmseken, Blekinges grövsta ek, är ett bra exempel på ett skyddsvärt träd. Fotograf: Sara-Marie Rännbäck
miljo

Friställning av skyddsvärda träd

Under 2019 har det genomförts ett LONA-projekt (lokal naturvårdssatsning) i Karlshamns kommun där Skogsstyrelsen har arbetat med att utföra åtgärder på skyddsvärda träd. I Karlshamns kommun finns totalt 7000 träd som är inventerade som skyddsvärda träd.

Skyddsvärda träd kännetecknas av att de är äldre, grova och ibland även ihåliga. Dessa träd, med sina håligheter, döda grenar och barkspringor, är ofta gynnsamma livsmiljöer för många arter. Miljöer med gamla träd i landskapet har minskat, vilket gjort att många arter som är knutna till dessa miljöer idag är hotade.

Flera av de skyddsvärda träden behöver fritt från andra träd som växer upp i deras kronor eller för nära stammen. Många arter gynnas av solbelysta stammar. Skogsstyrelsen har därför under 2019 genomfört åtgärder på 657 skyddsvärda träd i kommunen, som alla behövt åtgärder för att träd och arter ska gynnas.

Tack vare Skogsstyrelsens arbete har det skapats bättre förutsättningar för arter som är beroende av äldre träd. Man har också möjliggjort miljöer för att skapa och bevara höga naturvärden.