Förtroendevald sitter i Rådhussalen i Karlshamn under kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september.
Kommunfullmäktiges möte sänds från Rådhussalen. Ledamöter och ersättare kommer att ansluta digitalt.
politik

Kommunfullmäktige 28 september

Kommunfullmäktige vill satsa på en gemensam överförmyndarverksamhet tillsammans med Ronneby och Karlskrona. Nu återstår beslut i övriga kommuner för att förslaget ska bli verklighet. Detta är ett av många beslut som fattades under kvällens sammanträde i Rådhuset.

Nedan följer en sammanfattning av några av besluten från måndagens kommunfullmäktige. Protokoll från mötet presenteras här på webbplatsen i slutet av veckan.

Samverkan inom överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona

Kommunfullmäktige beslutade att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner senast den 1 juli 2021 med Ronneby som värdkommun. Kommunfullmäktige beslutade även att upprätta en gemensam överförmyndarnämnd för de tre kommunerna senast den 1 januari 2023.

Utredningen som ligger till grund för beslutet visar att en gemensam överförmyndarverksamhet skapar förutsättningar för kostnadseffektivisering, minskad sårbarhet, ökad rättssäkerhet, ökad digitalisering och kompetensutveckling.

Satsningen på en gemensam överförmyndarverksamhet förutsätter att samma beslut fattas i samtliga tre kommuner. Karlshamns kommun var först ut med att fatta beslutet. Karlskrona kommun tar upp ärendet för beslut den 1 oktober och därefter Ronneby kommun den 29 oktober.

Information förbereds för utskick till alla berörda om organisationsförändringen genomförs.

Renovering av Väggabadet

Kommunfullmäktige beslutade att finansiera 4 miljoner kronor för byggnation av ny 50-metersbassäng på Väggabadet genom nyupplåning under 2020, samt att finansieringen av den resterande delen av projektkostnaden på 22,6 miljoner kronor fastställs i samband med budgetberedningen för 2021.

Bostadsförsörjningsprogram 2020

År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som resulterade i en revidering. Revideringen betonar behovet av ett regionalt perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen. Stadsbyggnadsavdelningen gjorde bedömningen att ett nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas fram som redovisar kommunens riktlinjer för perioden 2020 och framåt.

Ett samrådsförslag ställdes ut mellan den 23 mars och 24 april 2020. Under samrådstiden inkom synpunkter som finns redovisade och besvarade i samrådsredogörelsen. Efter genomfört samråd har några mindre bearbetningar gjorts av programmet.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna samrådsredogörelsen och förslaget till antagandehandling.

Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort – beslut om antagande

Den 25 januari 2018 fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Svängsta. Behovet av att ta fram ett fördjupningsarbete för tätorten pekas ut i kommunens översiktsplan. Planförslaget utgår från tre strategiska inriktningar; Skapa generationsöverskridande knutpunkter, bryta barriärer och öka tryggheten.

Under hösten 2019 ställdes planförslaget ut på samråd och under våren 2020 ställdes förslaget ut på granskning.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna granskningsutlåtandet, antagandehandlingen och förslaget till ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort.

Detaljplan för Asarum 3:23 med flera (Bangolfklubben)

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Asarum 3:23 med flera (Bangolfklubben).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av fler bangolfbanor både inomhus och utomhus genom att utöka bangolfens markområde. Syftet med detaljplanen är även att pröva möjligheten till byggnation av fler bostäder i östra delen av planområdet.

VA-taxa 2021

Karlshamn Energi Vatten AB som övertog ansvaret för VA-verksamheten 2019 föreslår prisökning och förändring i VA-taxan.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget som bland annat innebär en prisökning för VA-taxans brukningsavgifter med 8 %. Höjningen gäller från och med år 2021. Kommunfullmäktige godkände även en fondering med 2,50 kronor per m3 per levererad mängd dricksvatten. Fonderingen ska användas till kommande reservvattentäkt och utökad funktion i nytt vattenverk.

Som exempel så innebär prishöjningen en ökad årskostnad med 580 kronor för en villa med årlig förbrukning på 150 m3 per år.

Motion om gratis kollektivtrafik

Björn Tenland Nurhadi (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår gratis kollektivtrafik för boende i kommunen som fyllt 65 år eller har sjukersättning.

I Region Blekinge utgörs kollektivtrafikmyndigheten av en enhet inom verksamhetsområdet regional utveckling med regiondirektören som ansvarig tjänsteman. Blekingetrafiken ansvarar för den samlade trafiken som är upphandlad av Region Blekinge. Denna trafik är belagd med allmän trafikplikt och innebär att trafiken ska bedrivas enligt politiska beslut under överskådlig tid.

Ansvarsfördelningen för kollektivtrafiken i Blekinge innebär att en enskild kommun inte kan införa åtgärder som skiljer sig från beslutat trafikförsörjningsprogram. Kommunfullmäktige beslutade därmed att avslå motionen.

Motion om kameraövervakning

Björn Tenland Nurhadi (SD), Görgen Lennarthsson (SD), Håkan Abramsson (SD) och Ulf Lind (SD) föreslår kameraövervakning dygnet runt på utsatta platser i Karlshamn.

Kommunfullmäktige anser att motionen redan är besvarad eftersom de åtgärder som motionären efterlyser redan genomförs men med olika metoder och val av utrustning utifrån det aktuella behovet.

Motion om tiggeriförbud

Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår tiggeriförbud på vissa platser i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen och hänvisar till att aktiviteterna som beskrivs i motionen inte berör kommunal mark.

Liveinspelningen från mötet hittar du här.