Väggaskolan
Väggaskolan. Fotograf: PerPixel
skola

Vuxenutbildningen i Karlshamn rymmer samtliga skolformer

Inom Vuxenutbildningens verksamhet i Karlshamn finns samtliga skolformer representerade. Verksamheten erbjuder en bredd av kurser och utbildningar, såväl i egen regi som i samverkan. Till de prioriterade inslagen hör bland annat satsningen på sammanhållen språkutbildningen, något som utmärker Vuxenutbildningen i Karlshamn.

Vuxenutbildningen i Karlshamn har de senaste åren arbetet målmedvetet med att stärka kvalitetsarbetet och erbjuda en mångfald när det gäller utbildningsformer för vuxna.

– Vuxenutbildningen i Karlshamn är en spegel av hela det svenska skolsystemet. Vi har byggt upp ett system där individen kommer rätt från början, säger Maria Olsson Aasen, rektor för Vuxenutbildningen i Karlshamn.

Vuxenutbildningen i Karlshamn innefattar flera olika utbildningsområden. Verksamheten erbjuder särskild utbildning för vuxna med funktionsvariationer, SFI – Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial utbildning. Knutet till den gymnasiala vuxenutbildningen finns en rad olika yrkesutbildningar, i egen regi erbjuds undersköterskeutbildning, utbildning för barnskötare och administrationsutbildning.

I samverkan med Vägga Gymnasieskola erbjuds kock- och måleriutbildning

När det gäller övriga yrkesutbildningar så sker samarbete med länets övriga kommuner och i nätverket ingår även Tingsryds-, och Bromölla kommuner. Nätverket går under namnen Gränslöst – Komvux i Blekinge region.

– Vuxenutbildningen i Karlshamn erbjuder ett flertalolika yrkesutbildningar via externa upphandlade utbildningsleverantörer. Med samtliga leverantörer både inom Vägga, Gränslöst och externa leverantörer har vi ett nära samarbete med täta ledningsmöten, erfarenhetsutbyten och utbyten av lärarkompetenser via ett forum för Samsyn och samverkan, säger Maria Olsson Aasen.

SFI – Svenska för invandrare, är ett stort område inom Vuxenutbildningens verksamhet. Vuxenutbildningen i Karlshamn följer lagstiftningen om att erbjuda SFI inom stipulerad tid.

– Det har vi gjort sedan 2013 och även under perioder med högt tryck, säger Maria Olsson Aasen.

Inom SFI-verksamheten finns tre spår för språkutbildning – spår 1 om individen har ingen eller kortare skolbakgrund från sitt hemland, spår 2 om individen har motsvarande grundskolenivå eller en påbörjad gymnasieutbildning, och spår 3 om individen har en godkänd och avslutad gymnasial och/eller en eftergymnasial utbildning från hemlandet.

– Dessa spår är basen i SFI-delen. Det som är viktigt är att placera individen i rätt spår från början utifrån personens bakgrund och förutsättningar. Det är som en röd tråd som följer individen vidare upp till den grundläggande vuxenutbildningen. Ju mer erfarenhet av utbildning individen har med sig, desto mer studievan är eleven, säger Maria Olsson Aasen.

Var femte vecka avslutas och påbörjas en ny kurs i respektive skolform och individen kan då gå vidare i sin utbildning utan att behöva göra uppehåll i väntan på nästa kurs.

– Det är något som utmärker vuxenutbildningens sätt att arbeta i Karlshamn. Modellen ligger inom ramen för en sammanhållen språkutbildning, säger Maria Olsson Aasen.

I Karlshamn har man även valt att prioritera gruppundervisning men det finns även möjlighet för de som arbetar eller är föräldralediga att studera på distans. Verksamheten erbjuder även stöd i form av orienteringskurser där individen kan få extra stöd för sin inlärning.

På sikt hoppas man från Vuxenutbildningen i Karlshamn att kunna vidareutveckla konceptet för yrkesutbildningar.

– Förhoppningen är att vi ska kunna vidareutveckla yrkesutbildningen inom vård- och omsorg och kombinera den med språkutbildning. Vi behöver hitta flexibla lösningar i vårt eget utbildningssystem och det tycker jag att vi har lyckats med, säger Maria Olsson Aasen.

Maria Olsson Aasen, rektor för Vuxenutbildningen i Karlshamn, lyfter ledorden som genomsyrar hela verksamheten; flexibilitet, individanpassade utbildningar och kontinuitet. Foto: Krisztina Andersson

Hon lyfter tre betydande ledord inom Vuxenutbildningen i Karlshamn; flexibilitet, individanpassade utbildningar och kontinuerlig antagning.

– Det är på de tre benen verksamheten vilar och som genomsyrar hela verksamheten, säger Maria Olsson Aasen.

Kunskapsutbyte med kollegor från Portugal

Relationsbyggande och kunskapsutbyte med såväl nationella som internationella utbildningsanordnare, är ytterligare områden som ligger högt bland de prioriterade insatserna. Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Vuxenutbildningen i Karlshamn är en av deltagarna i Erasmus+ i syfte att utveckla och stärka kompetensen inom verksamheten tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.

Under den gångna veckan har Vuxenutbildningen i Karlshamn varit värd för besök av pedagoger från Portugal, detta inom ramen för Erasmus+ internationaliseringsarbete. Från vänster Carla Abreu, pedagog inom portugisisk vuxenutbildning, Susanna Jändel, förstelärare inom vuxenutbildningen i Karlshamn, Margareta Nilsson, förstelärare inom vuxenutbildningen i Karlshamn, Maria Olsson Aasen, rektor för Vuxenutbildningen i Karlshamn, Anna-Lotta Wolgast, förstelärare inom vuxenutbildningen i Karlshamn, och Christina Marques, pedagog inom portugisisk vuxenutbildning. Foto: Krisztina Andersson

Under den gångna veckan har Vuxenutbildningen i Karlshamn varit värd för besök av pedagoger från Portugal, detta inom ramen för Erasmus+ internationaliseringsarbete. Från vänster Carla Abreu, pedagog inom portugisisk vuxenutbildning, Susanna Jändel, förstelärare inom vuxenutbildningen i Karlshamn, Margareta Nilsson, förstelärare inom vuxenutbildningen i Karlshamn, Maria Olsson Aasen, rektor för Vuxenutbildningen i Karlshamn, Anna-Lotta Wolgast, förstelärare inom vuxenutbildningen i Karlshamn, och Christina Marques, pedagog inom portugisisk vuxenutbildning. Foto: Krisztina Andersson

Under den gångna veckan har Vuxenutbildningen i Karlshamn varit värd för besök av pedagoger från Portugal, detta inom ramen för Erasmus+ internationaliseringsarbete. Besökarna har under veckan haft möjlighet att få en närmare inblick i det svenska skolsystemet och tagit del i hur Vuxenutbildningen i Karlshamn arbetet med digitalt lärande, yrkesutbildningar och förebyggande av avhopp hos elever.

– I det stora hela har vi väldigt lika system i vuxenutbildningen men det som skiljer mest är Sveriges modell när det gäller svenskundervisningen. I Sverige får individen en chans att lära sig svenska innan man kopplar på en yrkesutbildning. Våra gäster från Portugal berättade att man i Portugal får lära sig språket på egen hand och försöka komma ut på arbetsmarknaden, säger Maria Olsson Aasen.

Besöken är värdefulla i kunskapsutbytet kollegor emellan, menar Susanna Jändel, förstelärare inom Vuxenutbildningen i Karlshamn.

– Vi diskuterar och reflekterar tillsammans, vilka områden inom vuxenutbildningen kan vi plocka med oss och hur kan vi inspirera och bidra till att utveckla vuxenutbildningen i andra länder. Validering av nyckelkompetenser är till exempel något som vi här skulle kunna utveckla, säger Susanna Jändel.

I de framtida satsningarna ryms ambitioner om att bygga upp ett elevhälsoteam, något som skulle kunna bli aktuellt inom några år.

– Det är vår förhoppning, att bygga upp ett elevhälsoteam där resurser som bland annat socialpedagog, specialpedagog och lärarassistent ingår. Ambitionen är också att kunna driva fler yrkesutbildningar i egen regi och expandera med fler yrkeslärare inom vuxenutbildningen. Med fler yrkesutbildningar i egen regi skulle vi än mer kunna rikta insatserna på de olika individernas förutsättningar i inlärningsprocessen, säger Maria Olsson Aasen.

Krisztina Andersson