Foto på Jannebergs gårs
bo

Veterinärverksamhet på Jannebergs gård framöver

Det kommer att bedrivas veterinärverksamhet på Jannebergs gård i Karlshamn framöver. Kommunen säljer den anrika fastigheten för en miljon kronor enligt kommunstyrelsens beslut.

När anbudstiden för att köpa och bedriva verksamhet på Jannebergs gård gick ut den sista februari hade två anbud kommit in. En intressent ville använda gården till veterinärklinik och café med mera och en annan ville nyttja fastigheten till ett Bed & Kitchen.
– Vi bedömde att en veterinärklinik var det mest lämpliga förslaget för området och det bästa alternativet för kommunen, säger handläggaren Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör på Karlshamns kommun.
Med rösterna tio mot fem röstade kommunstyrelsen under gårdagen igenom tjänstemannaförslaget som innebär en försäljning av Jannebergs gårds huvudbyggnad med kringliggande tomt för en miljon kronor till Ronneby Veterinärklinik AB och dotterbolaget Karlshamn Veterinärklinik AB.
– Det finns ett stort behov av veterinärer i Karlshamn och här får vi en etablering som innebär en smådjursklinik som även kan ta emot hästar. Vi gör även en ekonomisk vinst på markaffären och vi slipper underhålls- och investeringskostnader på huset, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.
Veterinärverksamheten kommer även att generera arbetstillfällen.

Gårdsbyggnadens höga kulturhistoriska värden ska skyddas

Gårdsbyggnaden ska renoveras och byggas om till kontor och det ska finnas en butik med foder, redskap och utrustning till smådjur och häst. I byggnaden ska det hållas konferenser och veterinärutbildningar och eventuellt ska där även bedrivas café- och restaurangverksamhet. En smådjursklinik ska byggas till i anslutning till huvudbyggnaden.
– Gårdsbyggnadens höga kulturhistoriska värden ska skyddas vid en om- och tillbyggnad, säger Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör i Karlshamns kommun.
Köparen Ronneby Veterinärklinik och dotterbolaget Karlshamn Veterinärklinik ska nu ansöka om bygglov för ändrad användning av byggnaden och därefter teckna köpeavtal med kommunen.

En ny stadsdel ska byggas

I det numera kommunägda området Janneberg-Duveryd, där Jannebergs gård ligger, ska det i framtiden byggas en ny stadsdel med uppåt 2 000 bostäder, med tillhörande centrumbildningar, skolor, vårdboende och andra tätortsfunktioner liksom verksamhetsetableringar.
– Vi håller på att ta fram ett planprogram gällande den framtida utvecklingen i området. Det är därför viktigt att gårdens framtida användning anpassas till kommunens intentioner med området, säger stadsarkitekt Emina Kovacic.
Planprogrammet redovisar nuläget, planeringsförutsättningar, förslag och konsekvenser av utformningen av en ny stadsdel i mötet mellan Karlshamn och Asarum.
– Det handlar om en strategisk och långsiktig planering av en hållbar stadsdel av stora mått och processen kommer att ta flera år och kräver omfattande utredningar innan några detaljplaner kan vara klara, säger Emina.

Samhällsintressen att ta hänsyn till

– När vi planerar områden av denna omfattning och dignitet finns det så många olika samhällsintressen att ta hänsyn till, bland annat behov av omsorg, skola, rekreation och kultur. Därför kan vi aldrig sälja av det till en privat aktör och låta de planera området då samhällsintressen måste gå före enskilda intressen, säger Emina.
Processen inför planering av en ny stadsdel är sådan att en översiktsplan- och ett planprogram eller en FÖP (fördjupad översiktsplan) först tas fram. Sedan detaljplanerar man.
– Det är först på denna nivå som kommunen kan låta någon annan aktör göra detaljplanen och exploatera området. Men inte heller då lämpar sig alla projekt för detta angreppssätt, säger Emina.
Emina tar exemplet med Stärnö Sjöstad där kommunen gör detaljplanen eftersom det handlar om ett stort område med många bostäder där kommunen genom konkurrens får ut mest för skattebetalarnas räkning.
– Dessutom kan kommunen, till skillnad från en privat aktör, få ett bidrag för sanering av det gamla stenbrottet där bostäderna ska byggas. Det betyder att exploateringen blir billigare än om en privat aktör hade gjort det. Det är positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Kommunens markköp är strategiskt och bra

Emina menar att det bästa sättet att hantera större projekt som nya stadsdelar är att markanvisa till flera olika aktörer när kommunen är klar med detaljplanen.
– Då får vi en blandning av hyresrätter och bostadsrätter, mångfald av uttryck och arkitektur, olika prisnivåer som tilltalar olika grupper vilket skapar ett heterogent och spännande samhälle, säger Emina.
Jannebergsområdet är utpekat i översiktsplanen som ett utvecklingsområde.
– Det innebär att kommunens markköp är strategiskt och bra då det säkrar Karlshamns kommuns utveckling långt fram i tiden, precis som plan- och bygglagens portalparagraf vägleder oss, säger Emina.