Foto på en lärare som sitter på ett bord med en bok i handen framför gymnasieelever.
skola

Undervisning på plats för alla elever från skolstarten i augusti

Elever på Blekinges gymnasie- och högstadieskolor kan räkna med att undervisningen återgår till närundervisning fullt ut från och med skolstarten i augusti. Detta enades länets utbildningschefer om vid en avstämning med smittskydd Blekinge i förra veckan.

– Om smittläget fortsätter förbättras och utvecklas enligt förväntningarna efter sommaren räknar jag med att alla elever ska kunna undervisas på plats i skolan. Då har även majoriteten av den vuxna befolkningen fått tillräckligt bra skydd av en vaccindos mot covid. Det är ännu för tidigt att uttala sig om eventuell vaccination av barn under 18 år, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Länets utbildningschefer och Smittskydd Blekinge kommer fortsätta att ha avstämningsmöten för att kunna anpassa undervisningen efter rådande smittoläge. Nästa möte är planerat till den 9 augusti.

– Då hoppas vi att smittläget är så gynnsamt att närundervisningen kan komma igång på heltid för våra elever, och i synnerhet för dem som börjar på högstadiet och gymnasiet. Det är i skolan som vi kan ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas. Dock måste vi vara förberedda på att anpassa oss efter det aktuella läget om smittspridningen skulle öka igen, säger Tomas Ringberg, chef för utbildningsförvaltningen i Karlshamns kommun.

Innan skolstarten den 18 augusti kommer respektive skola att informera elever, personal och vårdnadshavare mer detaljerat om vad som gäller.

Bakgrund

Stora delar av undervisningen för länets gymnasieelever har bedrivits som fjärr- eller distansstudier under läsåret 2020/2021. Även högstadieeleverna har under vårterminen 2021 följt undervisningen hemifrån i viss utsträckning. Sedan februari har distansundervisningen kombinerats med undervisning på plats i skolan för delar av eleverna. Efter påsklovet har upp till två tredjedelar av eleverna kunnat vara på plats i skolorna.

Eleverna på låg- och mellanstadiet har haft närundervisning under hela läsåret 2020/2021 med ett fåtal undantag för enskilda klasser.

Fortsatt fjärrundervisning för vuxenelever

För elever på Komvux och SFI förlängs fjärrundervisningen till den 3 september.

– Därefter planerar vi en successiv återgång till närundervisning beroende på rådande smittläge i regionen, säger Maria Olsson Aasen, rektor Vägga Vuxenutbildning.