Öppna tangentbordsmeny
Mötet avslutades med att kommunfullmäktiges ordförande Marie Sällström (S) tackade för gott samarbete under mandatperioden. Som avskedsgåva fick alla avgående ledamöter och ersättare en inramad målning signerad Leif Lagercrantz.
politik

Mandatperiodens sista sammanträde

Fyra år har gått sedan valet 2018 och måndagen den 3 oktober var det dags för de då valda ledamöterna att hålla sitt sista sammanträde för mandatperioden.

På måndagens möte godkände kommunfullmäktige bland annat en reviderad upphandlingspolicy, återinförandet av stadsvapnet som logo för Karlshamns kommun och en regional strategi för det drogförebyggande arbetet.

Det nya kommunfullmäktige sammanträder första gången måndagen den 7 november.

Ledamöter avtackades

Mötet avslutades med att kommunfullmäktiges ordförande Marie Sällström (S) tackade för gott samarbete under mandatperioden och överlämnade en gåva till var och en som nu lämnar kommunfullmäktige.

Per-Ola Mattsson (S) och Magnus Gärdebring (M) är uppe i talarstolarna i Rådhussalen.

Även Marie Sällström (S) och övriga presidiet Gertrud Ivarsson (C), vice ordförande och Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), andre vice ordförande hyllades. Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) och oppositionsråd Magnus Gärdebring (M) intog podiet tillsammans och uttryckte gemensamt sin tacksamhet över den goda stämning som har varit under sammanträdena. Inte minst menade de, har Marie Sällström med både humor och bestämdhet bidragit till detta.

Sammanfattning av beslut fattade under kvällen

Revidering av policy för upphandling och inköp

Kommunfullmäktige godkände revidera policy för upphandling.

Den reviderade policyn för upphandling och inköp syftar till att övergripande beskriva de principer som gäller för köp av varor, tjänster och byggentreprenader samt målsättningar och själva ramverket för hur upphandlingsverksamheten i kommunen ska bedrivas. Riktlinjerna är mer ingående än tidigare med hänsyn till beloppsgränser, regler för direktupphandling och en närmare beskrivning av hur den praktiska processen går till.

Antagande av regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län 2022-2026

Kommunfullmäktige godkände den regionala strategin för det drogförebyggande arbetet.

Statsbidrag, tilläggsanslag för föräldrastödsprogram

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna 309 000 kronor föräldrastödsprogram 2022.

Riksdagen beslutade den 16 december 2021 att öka det generella statsbidraget med
100 miljoner kronor till kommuner under 2022 för att möjliggöra för kommuner att erbjuda en ökad
tillgång till föräldraskapsstödsprogram.

Statsbidrag, tilläggsanslag för prestationer sjuksköterskor

Kommunfullmäktige godkände ett tilläggsanslag till socialnämnden på fem miljoner kronor fördelat under 2022 och 2023. Summan motsvarar statsbidraget för utökad bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boende.

Återinförande av stadsvapnet i den grafiska profilen för Karlshamns kommun

Kommunfullmäktige beslutade att fasa ut den nuvarande logotypen och införa en uppdaterad version av det gamla stadsvapnet från 1666 som logotyp för Karlshamns kommun.

Interpellation om narkotikamissbruk – Bodil Frigren Ericsson (L)

Bodil Frigren Ericsson (L) lyfter i sin interpellation frågor kopplade till det ökande missbruket av oxycontin i Karlshamns kommun. Frågorna ställdes till Leif Håkansson (S), ordförande i socialnämnden som också besvarade frågorna.

Hur ser samarbetet med skolan och sjukvården ut för att för att fånga upp och förebygga missbruk?

Svar: Mellan 2015 och 2020 byggdes nuvarande organisation upp för att förebygga missbruket och ett ungdomsteam skapades som dels arbetar med vuxna, barn och familj inom socialförvaltningen och dels med Väggaskolan, fältverksamheten och högstadiet.

Vilka insatser avser nämnden att sätta in nu under sommaren, som är en riskperiod för introduktion likväl som accelererande användning av tunga droger som oxycontin?

Svar: Sommaren genomfördes med högre bemanning för att kunna bemanna fler helger. Nattvandrande föreningar var ute under samtliga helger under sommaren.

Mötesprotokollet justeras den 6 oktober och publiceras här på webbplatsen kort därefter.

Här hittar du sändningen från kommunfullmäktiges möte den 3 oktober.