is_single

Lägesbild Corona från 26 mars

Region Blekinge rapporterar femton bekräftade smittfall den 25 mars i Blekinge och idag, den 26 mars rapporterades det första dödsfallet i länet på grund av Covid-19. Smittskydd Blekinge bedömer nu att det finns en tendens till samhällssmitta i Blekinge. I storstadsregionerna sprider sig smittan fortare. En osäker prognos är att antalet smittade kommer att öka med kulmen i mitten av maj.

Det finns enstaka smittade i Karlshamns kommun. Vi fortsätter planera och hantera det stora personalbortfall vi ser i våra verksamheter på grund av sjukskrivningar och VAB. Frånvaron som varit hög i skolorna och delvis i de olika verksamheterna minskar nu åter men ligger ändå kvar på en förhöjd nivå. Vissa verksamheter har besvärande hög sjukfrånvaro vilket medför stängning av eller begränsningar i verksamheterna. Tack vare omprioriteringar mellan verksamheterna kan vi fortsatt bedriva vår samhällsviktiga verksamhet med god kontinuitet.

Utifrån råden från Folkhälsomyndigheten får vi räkna med fortsatt hög frånvaro bland personal under hela förkylningssäsongen. Flera verksamheter kan komma att förbli påverkade under flera månader framåt. Tidigare risk för materialbrist har till vissa delar hanterats genom inköp. Vi förväntar oss vissa material-leveranser under veckan.

Vi följer utvecklingen och agerar enligt anvisningar från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Blekinge.

Förtydligande av att det budskap som meddelas från Folkhälsomyndigheten gäller i samtliga verksamheter – Friska personer deltar i undervisning och arbete. Är man sjuk stannar man hemma. Efter resor finns restriktioner gällande vissa områden (UD) men generellt gäller budskapet ovan.

Ledning och samverkan

Aktiverad krisledningsstab från den 11 mars.  Länets krisledningsstaber samverkar under ledning av länsstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande har aktiverat krisledningsnämnden den 18 mars i syfte att samordna de politiska nämndernas arbete då det gäller beslut kopplat till Corona.

Länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor träffas varje vecka för samråd med Region Blekinge. Omsorgsverksamheterna har nationell samverkan (telefonmöte) varje vecka.

Läge och pågående åtgärder

 • Avrådan från besök gäller i verksamheter där utsatta grupper (äldre, flerfunktionshinder eller liknande) vistas gäller från och med 11 mars. Kommunens träffpunkter, två gruppbostäder och daglig verksamhet har stängts. Mål – skydda utsatta grupper.
 • Matsalarna i skolor och äldreomsorg är stängda för externa gäster för att begränsa smittspridning och skydda utsatta grupper.
 • Daglig verksamhet och fixarlaget har stängt.
 • Med anledning av personalbrist minskas öppettider och verksamhet på Väggabadet.
 • Gymnasie- och vuxenutbildning bedrivs på distans efter nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. De eleverna kommer inte att erbjudas skolmåltider.
 • Vissa verksamheter har prioriterats bort och förberedelser görs för att stötta mer prioriterade kommunala verksamheter med personal.
 • De nationella proven i grundskolan har, på grund av hög frånvaro, ställts in tills vidare.
 • Städverksamheten genomförs enligt nationella riktlinjerna vad gäller smittorisk.

Planerade åtgärder

 • Samverkansgrupp har skapats där samhällsbyggnadsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd stämmer av behov och möjligheter för personalförflyttningar till kritiska verksamheter. Det finns också ett antal personer inom arbetsmarknadsenheten som kan utföra kommunala arbetsuppgifter vid behov.
 • Samtliga förvaltningar ska inventera vilken vårdutbildad personal som idag finns i deras verksamheter och som vid ett krisläge skulle kunna förstärka omsorgen.
 • Utbildning ska genomföras för restaurangpersonal som ska omställas till kommunen vid framtida behov; om personalbrist skulle uppstå i samhällsviktiga funktioner. Inbjudan går ut under måndagen.
 • Planering pågår för att organisera allmänheten om de önskar utföra volontärarbete inom kommunala verksamheter. Samordnas av omsorgen med stöd av kommunens frivilliga resursgrupp (FRG). I dagsläget har drygt 40 personer anmält sig.
 • Förberedelser pågår för en förändring inom grundskolorna. Alla lärare har fått direktiv om att förbereda distansundervisning. Planering för vilka lokaler som ska vara öppna för att erbjuda omsorgsplatser om skolan stänger ska göras i grund- och förskola.
 • Inventering kommer att ske för att säkerställa att personer med samhällsviktiga funktioner ska kunna ha barnomsorg.  Vad som ska bedömas som samhällsviktig verksamhet i samband med omsorg om barn i skolåldern kommer i ett nationellt beslut.
 • Nattförskola förbereder för att kunna öka sin verksamhet vid behov.
 • En framtida platsbrist på Blekingesjukhuset kan medföra att vi behöver ta hem patienter tidigare än planerat och eventuellt utföra ytterligare avancerad hälso- och sjukvård i hemmet. Översyn av vårdplatser och planering för att öppna upp fler platser pågår för att kunna vårda de brukare som blir sjuka i Covid-19. Inriktningsbeslut att planera för en avdelning på ett särskilt boende som dedikerat för Coronafall.
 • Sotningsverksamheten är inställd, i ett första beslut fram till sista maj. Personalen överförs i annan verksamhet där de bedöms behövas bättre.

Stabschef Mats Hadartz
2020-03-26