kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 8 maj

Region Blekinge rapporterar den 8 maj om 80 bekräftade smittfall i länet varav fyra vårdas på sjukhus (ingen inom intensivvården). Två smittade personer har avlidit. 

En ny nationell lägesbild har tagits fram för att öka förståelsen för de beslut som fattas med anledning av corona-krisen. Nedan har åtgärder, såväl genomförda som planerade, samlats under respektive målområde.

Informationen är uppdelad under följande sex målområden:

1.       Begränsa smittspridning
2.       Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård
3.       Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet
4.       Lindra konsekvenserna för medborgare och företag
5.       Begränsa oro genom information
6.       Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Begränsa smittspridning

Miljöförbundet har genomfört kontroller på restauranger och caféer utifrån Folkhälsomyndighetens nya regler om avstånd mellan gäster. Man har haft bra dialoger med ägarna och kommer att följa upp besöken.

Provtagning pågår hos såväl brukare som personal men ingen smitta har konstaterats ännu.

Vi utbildar fler som kan distribuera mat inom hemtjänst under kommande vecka. Personalen kommer från andra förvaltningar än omsorgsförvaltningen.

Kommunens feriearbetare flyttas från omsorgsarbeten inom äldreomsorg, LSS och barnomsorg till samhällsbyggnadsförvaltningen och Karlshamnsbostäder.

Denna eller nästa vecka kommer vårdnadshavare till elever i kommunens grundskolor att få besked på hur skolavslutningen utformas i år. Planeringen för studentexamen pågår och man lämnar besked senast den 15 maj.

Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård

Lagerstatusen är just nu god på de flesta varorna som vi behöver, enstaka undantag finns.

De personalförstärkningar som gjorts från andra kommunala verksamheter till omsorgen kommer att löpa vidare över sommaren. Alla verksamheter planerar nu för en högre närvaro under sommaren för att säkerställa en god arbetsmiljö till våra anställda samt att kunna möta ett smittutbrott både bland personal och bland brukare.

Utifrån den förändrade planeringen kan ytterligare behov uppstå av barnomsorg, främst dagtid men även dygnet runt. Vi planerar för att vid behov kunna erbjuda föräldrar med samhällsviktiga arbeten barnomsorg oavsett tid på dygnet under hela sommaren.

Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet

Vi samverkar med Karlshamns Energi angående deras verksamhet och personal om de behöver utföra akuta åtgärder i anslutning till smittade personer.

Vi har stämt av verksamheternas beredskapsfunktioner. Det pågår ett ständigt arbete utifrån de riskanalyser som görs fortlöpande för att ha tillgång till rätt nivå av beredskap utifrån det aktuella läget.

Vi planerar att återuppta sotningsverksamheten efter semestrarna som det ser ut just nu. Sotningen ställdes in den 24 mars för att frigöra personal till omsorgsverksamheten och för att minska smittspridning av coronaviruset.

Lindra konsekvenser för medborgare och företag

Besöksförbudet i äldreboenden skapar behov av nya sätt att kommunicera. Vi tittar vidare på hur vi kan utveckla formerna för möten mellan de boende och anhöriga. Under kommande vecka kommer ”mötesbänkar” med en genomskinlig mellanvägg att levereras till våra äldreboenden där man kan mötas.

Friluftsområden och badplatser är redan nu välbesökta och trycket förväntas öka under sommaren. Detta kommer att öka kraven på städning och service men också av åtgärder för att minska risken för smittspridning. Just nu tittar vi på hur vi ska kunna fortsätta erbjuda attraktiva platser för utomhusaktiviteter trots den förväntat ökade belastningen.

Vi har också skapat en arbetsgrupp som sedan ett par veckor tillbaka planerar för att genomföra bra verksamheter för barn och ungdomar under kommande sommar. Vi kommer att återkomma med mer information längre fram.

Vi ser möjligheter för de restauranganställda som kommunen utbildat att få uppdrag i våra verksamheter under sommaren.

Dämpa oro, bland annat genom information

Provtagning pågår nu i Karlshamn för både brukare och personal inom omsorgen som visar symtom. Ingen smitta är konstaterad ännu. Det finns en färdig kommunikationsplan som ska användas i de fall vi får smitta i någon av våra verksamheter. Sedan tidigare finns också rutiner för hur vår egen personal som kan riskera att komma i kontakt med smitta ska informeras och agera.

Under veckan kommer vi att använda tomma skyltfönster i Karlshamn och vissa andra platser för en flerspråkig informationsinsats om corona.

Vi kommer att jobba vidare internt med information om kriskommunikation, vad det innebär att vara i stabsläge samt vilken inriktning vårt gemensamma arbete har.

Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Vi fortsätter följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Blekinge i våra beslut och vid utformande av rutiner. Det är mycket viktigt att vi i beslut om nivå på användning av skyddsutrustning grundar oss på beslut och anvisningar från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Det är också viktigt att fortsätta göra riskbedömningar i varje verksamhet. Om det behöver vidtas åtgärder så görs det.

Vi fortsätter att aktivt följa sjuktalen i våra verksamheter för att kunna omfördela personal om så skulle krävas.

Avslutningsvis vill vi tacka alla privatpersoner som skänkt skyddsutrustning som exempelvis engångshandskar – det betyder mycket!