Lars Beckman (M), revisionens ordförande presenterade revisionsberättelsen under kommunfullmäktige. Här i samtal med Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande vid en paus under mötet.
politik

Kommunfullmäktige 20 maj

Strategiskt arbete under parollen Karlshamn 50 000 formar den nya visionen. Detta var ett av många beslut som fattades under måndagens kommunfullmäktige där som väntat, ekonomi och frågan om ansvarsfrihet fick stort utrymme.

Nedan följer en sammanfattning av några av de beslut som fattades under kommunfullmäktiges maj-möte. Protokoll från mötet publiceras här på kommunens webbplats fredagen den 24 maj.

Kommunens årsredovisning för 2018

Årets ekonomiska resultat landar på minus 110 miljoner kronor för kommunen. Driftredovisningen visar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget på minus 142 miljoner kronor, vilket fördelar sig med cirka minus 52 miljoner för nämnderna och cirka minus 90 miljoner kronor för finansförvaltningen.

Den övergripande bedömningen är att kommunen saknar en god ekonomisk hushållning och att det finns utvecklingsområden vad gäller uppföljning och analys av resultat och mål.

Kommunfullmäktige beslutade att ställa sig bakom bokslutet.

Revisionsberättelse för år 2018

Revisorerna ställer sig bakom kommunfullmäktiges beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna, men riktar anmärkning mot kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd för bristande styrning och ledning.

Revisorerna godkänner kommunens årsredovisning för år 2018 men delar inte kommunstyrelsens bedömning att man kan hänvisa till synnerliga skäl.

Ansvarsprövning för kommunstyrelsen år 2018

Kommunfullmäktige beslutade att de enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018 samt att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och ledning.

Ansvarsprövning för nämnden för arbete och välfärd år 2018

Kommunfullmäktige beslutade att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018 samt att rikta anmärkning mot nämnden för bristande styrning och ledning.

Ansvarsfrihet för övriga nämnder

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för övriga följande nämnder och enskilda förtroendevalda för 2018:

  • Nämnden för barn, ungdom och skola
  • Byggnadsnämnden
  • Gymnasienämnden
  • Fritidsnämnden
  • Kulturnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Valnämnden

Reviderade avgifter för torghandeln

Kommunfullmäktige beslutade att höja avgifterna för torghandeln i tre steg inklusive indexreglering för att i ökad utsträckning täcka de kommunala kostnaderna men också för en bättre konkurrensneutraliteten mellan torghandlarna och centrumbutikerna.

Taxor för båtplats för föreningslivet

Kommunfullmäktige beslutade att båtplatsavgiften för ungdomsföreningar som kräver båt blir 50 % av gällande båtplatsavgift.

Avgifter för Väggabadet

Kommunfullmäktige godkände förslaget till ny taxa för Väggabadet. Beslutet innebär en höjning med fem kronor för vuxna, pensionärer, skolungdomar (12-17 år) och barn (3-11 år). Kostnaden för ett bad i relaxavdelningen blir 40 kronor plus inträde istället för som idag 30 kronor plus inträde.

Motion om att utreda möjligheten till projektet “måltidsvän” inom Karlshamns äldreomsorg – Emanuel Norén (L)

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna motionen som innebär att ansvarig förvaltning undersöker intresse och behov för projektet ”måltidsvän” i Karlshamns kommun tillsammans med berörda kompetenser och föreningar ur civilsamhället.

Strategiskt arbete under parollen Karlshamn 50 000

Kommunfullmäktige beslutade att slå fast att Karlshamns kommun ska kraftsamla kring de tre utpekade områdena fler bostäder, attraktionskraft och kompetensförsörjning under parollen Karlshamn 50 000 som också blir kommunens nya vision.

Mötet avslutades med dialog mellan revisorerna och ordförande i nämnden för arbete och välfärd. Följ gärna inslaget via kommunens webbsändning.