Ett femtiotal politiker är samlade på en trappa inne i Rådhuset i Karlshamn.
Bild från 2019 på nuvarande kommunfullmäktige som kommer att avtackas under sammanträdet den 3 oktober.
politik

Kommunfullmäktige 17 februari

Satsningar på Asarums idrottsplats, en ny medieplan för biblioteken och höjning av inkomsttaket för barnomsorgstaxan är några av de beslut som fattades under årets första kommunfullmäktige.

Här presenteras en sammanfattning av beslut från kommunfullmäktige den 17 februari. Protokoll från mötet justeras i slutet av veckan och publiceras kort därefter här på webbsidan.

Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna reviderad Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020.

Medieplanen är det styrdokument som används för att kvalitetssäkra inköp av medier och ge en struktur för all mediehantering i kommunen. Medieplanen har reviderats till att bli ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp på kommunens medieförsörjning. Bland annat ska en grunduppsättning av litteratur på de mest efterfrågade språken finnas på Karlshamns stadsbibliotek eller på lokalbiblioteken.

Redovisning av Karlshamnsförslag

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna sammanställningen av Karlshamnsförslag. Följande förslag har hittills gått igenom hela förslagsprocessen:

Utveckling av Kulbrunnen och ett kalashus
Beslut från Teknik- och fritidsnämnden: Att ge förvaltningschefen inom Samhällsförvaltningen i uppdrag att utreda förslaget inom ramen för lekplatsutredningen.

Utökning av gästbryggor i skärgården för allmänheten
Beslut från Teknik- och fritidsnämnden: Att ge förvaltningschefen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda förslaget.

Ledstång på Kastellet
Beslut från Teknik- och fritidsnämnden: Att ge förvaltningschefen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda förslaget inom möjliga ramar och restriktioner.

Skärgårdstrafik från Vägga
Beslut att behandlas av Kommunstyrelsen.

Revidering av beräkningsmodell för borgensavgift

Kommunfullmäktige beslutade att borgensavgifterna från och med verksamhetsår 2020 differentieras och att nivån omprövas årligen i samband med beslut om borgensramar samt att 2020 års borgensavgift utgår enligt nedan;

 • Stadsvapnet i Karlshamn AB: 0, 55 %
 • Karlshamn Energi AB: 0, 33 %
 • Karlshamn Energi Vatten AB: 0, 33 %
 • Karlshamn Energi Elförsäljning AB: 0,32
 • Karlshamnsbostäder AB: 0,43 %
 • Karlshamns Hamn AB: 0,28 %
 • Karlshamns Kombiterminal AB: 0, 68 %
 • Karlshamnsfastigheter AB: 0,80 %
 • Kreativum i Blekinge AB: 0, 74 %
 • Väst Blekinge Miljö AB: 0,40 %
 • NetPort Science Park AB: 0,64 %

Vidare beslutade Kommunfullmäktige att debiteringen av borgensavgifterna sker på faktiskt utnyttjad borgensram och att avläsning av utnyttjad borgensram och debitering av borgensavgift sker vid slutet av varje tertial.

Borgensram 2020

Kommunfullmäktige beslutade att Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess hel- och delägda dotterbolag uppgår till 3 034 656 000 kronor. I beslutet innebär en ökning med 273 856 000 kronor jämfört med föregående år.

Finansiering av byggnation av Asarums IP

Kommunfullmäktige beslutade:

 • att bevilja entreprenadavtal med Dynacon AB för byggnation av klubbstuga på Asarums IP till en summa om 25 401 800 kronor.
 • att fastighetschefen tar fram övriga handlingar för projektets genomförande.
 • att driftspåverkan, utöver kapitalkostnad, för år 2021 och framåt sker vid budgetberedningen.
 • att utifrån projektplanen riva befintlig klubbstuga på Asarums Idrottsplats.

Kommunfullmäktige beslutade även att avsätta 14 700 tkr år 2020 och 14 700 tkr år 2021 i investeringsbudget genom att via kompletteringsbudgetering överföra medel som inte har blivit förbrukade i 2019 års investeringsbudget med 16 100 tkr, samt att använda anslag som inte har använts i budget 2021 med 13 300 tkr. Finansieringen sker på så vis inom ramen för budgeterade investeringsramar och beräknade kapitalkostnader.

Taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna taxa för användning av mark under Östersjöfestivalen.

Under festivalen upplåts mark till knallar, matvagnar, serveringstält med flera. Den mark som upplåts har delats in i olika zoner och områden utifrån dess belägenhet i staden.

Ytan som ingår i varje plats är fast och kvadratmeterpriset inom samma område varierar utifrån upplåten ytas totala storlek. Genom upplåtelseavtal regleras vilken verksamhet som får bedrivas på respektive yta, till exempel matservering, försäljning av varor eller alkoholservering. Evenemangssamordnaren planerar varje festival och platsfördelning tillsammans med berörda myndigheter för en att uppnå en trygg och attraktiv festival med hög tillgänglighet för besökarna.

För handlare med butik i staden ska möjlighet att använda gatuplats för försäljning under festivalen vara kostnadsfri. Ingen extra kostnad ska tillkomma för uteservering under festivalen för de restaurangägare som har tillstånd för uteserveringen resten av sommaren. För restaurangägare som endast hyr mark för uteservering i samband med festivalen ska avgift utifrån taxan tas ut. För att bidra till ett rikt föreningsliv i kommunen bör bidragsberättigade föreningar få hyra knalleplats till ett reducerat pris.

Alla priser ska vara exklusive kostnad för el.

Korrigering av taxor för båtuppläggningsplatser med mera

Kommunfullmäktige beslutade att en ny taxa för uppläggningsplatser för vintersäsong 2020/2021 samt att gästhamnspris vid brygga på 180 kronor per dygn ska gälla hela säsongen. Beslutet innebär bland annat att de minsta uppställningsplatserna får en något lägre avgift, och de större platserna får en något högre avgift.

Höjning av inkomsttaket för maxtaxan

Kommunfullmäktige beslutade att höja inkomsttaket för maxtaxan till 49 280 kronor per månad för vårdnadshavare som har barn i förskola och skolbarnomsorg från och med 2020-04-01. Vidare beslutade kommunfullmäktige att maxtaxans tak årligen justeras enligt regeringens beslut.

Avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt pedagogisk omsorg

Kommunfullmäktige beslutade att Karlshamns kommuns avgift för ansökan om fristående förskolor och fritidshem till 15 000 kronor för 2020 och att avgiften årligen regleras enligt konsumentprisindex (KPI).

Utbetalning av kommunalt partistöd

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kommunalt partistöd på 473 000 kronor för år 2020 till Socialdemokraterna.

Interpellation om gratis blöjor i förskolan – Björn Tenland Nurhadi (SD)

Det har kommit information om lag om gratis blöjor för förskolebarn, en lag som från och med årsskiftet skall följas. Kostnadsuppskattningen för detta varierar stort mellan olika kommuner, men det rör sig om så stora summor att det direkt kan påverka nämndens budget.

 1. Kommer kommunen försöka gå varje förälder till mötes genom att köpa in just den blöjtyp som föräldern efterfrågar?
 2. Kommer kommunen gå förskolepersonalen till mötes och köpa in ett stort sortiment av olika typer av blöjor för att minimera risken för läckage samt att göra bytet så effektivt som möjligt?
 3. Kommer kommunen gå efter några miljökrav eller klimatkrav, i så fall vilka?
 4. Vad uppskattar kommunen att kostnaden blir efter det sätt som kommunen avser att införa blöjor efter följsamhet till lagen?
 5. Hur kommer blöjorna finansieras, genom en redan extremt ansträngd ram eller med tillskott från styrelsen? Om det sker inom ram, vad kommer det i så fall sparas in på?

Utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Berg (S) lämnade följande svar:

Det är viktigt att konstatera att det inte är någon ny lag som träder i kraft från årsskiftet. Bakgrunden är en tvist mellan Värmdö kommun och en privat förskola i just den kommunen, som är en av få kommuner i landet som sedan tidigare har haft ett kommunalt beslut om att förskolan ska tillhandahålla blöjor. Man har avsatt pengar för detta och det är en del av den kommunens grundbelopp som de fristående förskolorna får, men i det här fallet så följde inte den privata förskolan detta. Kammarrätten fastslog att Värmdö kommun hade rätt och att den privata förskolan (eftersom de fått medel därtill) skulle tillhandahålla blöjor. Domen överklagades till högsta förvaltningsdomstolen, som i december valde att inte pröva fallet, vilket gör att kammarrättens dom står fast. Vilka konsekvenser detta får för alla andra kommuner, där de flesta inte har beslut om att tillhandahålla blöjor sedan tidigare, råder det lite delade meningar om nationellt. SKR har aviserat att man kommer att analysera läget noggrant och sedan återkomma med hur förbundet ska agera och många kommuner i landet avvaktar detta. Vi har varit i kontakt med de andra kommunerna i länet om deras bedömningar och vi kan konstatera att genomgående är förhållningssättet att avvakta SKRs analys. Detta är också bedömningen som vår egen jurist gör och således är det så vi förhåller oss just nu. Det finns i nuläget inga allmänna råd eller riktlinjer om de frågor som ställs i interpellationen beträffande typer av eller kvalitet på blöjor. Dessa frågor får hanteras efter ställningstagande till SKRs analys. En mycket grov bedömning av kostnaden är en årskostnad på mellan 1,5 – 3 mkr, beroende på hur väl vi skulle lyckas i en eventuell upphandling, och ingen finansiering/avsatta medel finns i dagsläget.

Interpellation om välfärdsmiljoner – Björn Tenland Nurhadi (SD)

 1. Hur har kommunen använt valfärdsmiljonerna som har kommit kommunen till handa?
 2. Hur ser kommunalrådet på att dessa pengar skulle kunna redovisas separat så att medborgarna vet vad de extra anslagen har gått till?
 3. Vilka  åtgärder har gjorts riktat mot våra äldre för dessa anslag?

Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) lämnade följande svar:

Genom regeringens ekonomiska tillskott till kommunsektorn fick Karlshamns Kommun ta del av över 40 miljoner. UO25 anslag 1:4 gav bidrag till kommunens ökade kostnader inom flyktingmottagandet. UO25 1:1 fördelades till kommunerna efter invånarantal och har nyttjats i Karlshamn för att bibehålla ordinarie verksamhet och därmed undvika drastiska besparingsåtgärder. UO9 4:5 har nyttjats direkt i äldreomsorgen för utbildning av personal, extrapersonal i samband med flytt till Östralycke. För mig är det viktigare att vi nyttjar de pengar vi får till bra verksamhet och att pengarna är generella. Min grundsyn är att stadsbidragen ska vara generella och att det är kommunen som hanterar dessa medel utifrån medborgarnas behov. De medel som direkt har riktats till äldre är de som finns i anslag UO9 4:5. Indirekt har mycket större del av medlen gått till äldre eftersom medlen har hjälpt till att behålla befintlig verksamhet.

Interpellation om övergiven soptipp i Mörrum och miljögifter – Björn Tenland Nurhadi (SD)

 1. Känner ni till situationen gällande den övergivna soptippen?
 2. Har ni bistått eller kommer bistå drabbade grannar till soptippen med skadedjursbekämpning?
 3. Vilka åtgärder har gjorts?
 4. Kommer ni göra några åtgärder?

Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) lämnade följande svar:

Ärendet hanteras av Miljöförbundet, som är kommunens miljönämnd. 15 juni 2017 beslutade Miljöförbundet att förelägga Blekinge Metall Holding AB att etappvis forsla bort allt utomhus förekommande avfall från fastigheterna. Ärendet överklagades av bolaget och efter ett antal turer så återförvisade Mark- och miljödomstolen, MMD ärendet till Miljöförbundet för fortsatt utredning om vem som är rätt adressat för föreläggandet och på vilken grund (9 eller 10 kapitlet miljöbalken). Fler verksamhetsutövare och fastighetsägare har förekommit sedan Blekinge Metall AB gick i konkurs 2014. Miljöförbundet riktar 18 juni 2019 ett nytt föreläggande till Blekinge Metall Holding AB, med betoning på att det grundas på 9 kap. miljöbalken, med samma innebörd som tidigare. Ärendet överklagas på nytt av bolaget och länsstyrelsen beslutade att upphäva Miljöförbundets beslut. Detta beslut har överklagats av Miljöförbundet. Delegationen avser att ta ställning till förslag till yttrande (för att utveckla sin talan i överklagandet) till MMD. Yttrandet ska skickas till MMD senast 7 februari. Se bifogad sammanställning från Miljöförbundet för mer detaljerad info om ärendegången.