Gräsmatta med maskrosor och ett par fötter med sneakers skor.
fritid

Karlshamn är bra på att erbjuda meningsfull fritid för unga

Karlshamn placerar sig bland de 16 bästa kommunerna i landet och toppar listan bland Blekinges kommuner när det gäller att erbjuda möjligheter till en meningsfull fritid för unga. Det visar en färsk undersökning från Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, som har genomfört en kommunranking över ungas fritid.

UNF genomför sedan 2012 en årlig undersökning på hur kommunerna i Sverige arbetar med ungdomsrelaterade frågor som bland annat ungas fritid. Årets rapport fokuserar på fyra kategorier; mötesplatser, aktiviteter för unga, inflytande i kommunen samt alkohol- och drogförebyggande arbete. Som mötesplatser anges fritidsgårdar, föreningar, bibliotek och studiecirklar.

Fritidsgårdsverksamheten har stor del i hög ranking

Fritidsgårdsverksamheterna lyfts i undersökningen som ett betydande inslag för de ungas fritid.

– Fritidsgårdarna blir lite av en frizon för många ungdomar och fyller en viktig social funktion som mötesplats, menar Maria Pettersson, tillförordnad enhetschef för fritidsgårdsverksamheten i Karlshamns kommun.

I Karlshamn finns fritidsgårdar i fem kommundelar, vilket är unikt i en kommun av Karlshamns storlek.

– På fritidsgårdarna möter våra ungdomar vuxna förebilder som kan vägleda och stötta men också erbjuda aktiviteter som tilltalar ungdomar. Det kan handla om aktiviteter kopplat till föreningslivet men också andra arrangemang som inte är knutna till någon speciell förening, säger Maria Pettersson.

234 av 290 kommuner deltar i undersökningen

I undersökningen har 234 av Sveriges 290 kommuner deltagit. Rapporten består av material från webbenkäter där kommunerna har fått svara på frågor kopplat till de olika fokusområdena. Till rapporten hör även insamlad statistik från olika databaser. Svarsresultaten har poängsatts utifrån de fyra olika kategorierna och har därefter sammanställts med poängsättningen byggd på de inhämtade datauppgifterna. Att Karlshamn placerar sig på 16:e plats i kommunrankingen tycker Maria Pettersson är glädjande.

– Det är fantastiskt roligt. Fritidsgårdsverksamheten har i alla tider arbetat aktivt för nykterheten på fritidsgårdarna och för att våra verksamheter ska vara drogfria. Det är insatser som görs tillsammans med samarbetsparters som bland annat fältverksamhet och även föreningslivet, säger Maria Pettersson.

Viktigt med mötesplatser för ungdomar

Jenny Andersson, folkhälsostrateg och projektledare i Karlshamns kommun, är stolt över Karlshamns placering i undersökningen.

– 16:e plats av 234 kommuner är jättebra. Det är ju en undersökning som genomförs i hela Sverige där man väger in alla delar som är viktiga för de ungas fritid. I det ungdomsrelaterade arbetet handlar det om att titta på vilka mötesplatser det finns för ungdomar och vilka arrangemang som ordnas som är nyktra och drogfria. Hur tillgängliga vi gör våra verksamheter när det handlar om öppettider och geografiska placeringar av våra mötesplatser för unga, säger Jenny Andersson.

Inflytande och delaktighet är viktigt

Syftet med rapporten Ungas fritid, är att skapa en översikt över hur kommunerna arbetar med ungdomsrelaterade frågor och hur insatserna kan utvecklas. Inflytande och delaktighet är andra områden som lyfts i kommunrankingen.

– Här i Karlshamn har vi till exempel ett ungdomsråd som är ett komplement till elevvård och andra formella forum där man kan få inflytande som ung. Vi är duktiga på det relationsskapande arbetet när vi möter unga i våra verksamheter. Men man kan alltid göra mer och utvecklingsarbetet pågår hela tiden för att stärka unga i deras möjligheter till inflytande. Något vi alla alltid kan bli bättre på är att sluta göra saker utan att fråga våra barn och ungdomar. Deras röster är viktiga i samhällsutvecklingen, säger Jenny Andersson.

Mer information om kommunrankingen kring ungas fritid hittar du på UNF:s webbplats.