politik

Detaljplanearbetet för Stärnö sjöstad får klartecken

Kommunfullmäktige beslutade att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete i syfte att möjliggöra utvecklingen av Stärnö sjöstad med havsnära bostäder. Här följer en sammanfattning av några av de beslut som fattades under kommunfullmäktige den 18 februari. 

Uppdrag att starta nytt detaljplanearbete för brytningsområdet på Stärnö

Kommunfullmäktige beslutade att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete inom det aktuella området med bostadsändamål som det huvudsakliga syftet. Kommunfullmäktige beslutade därmed att avsluta pågående planarbete som har haft en marina som huvudsakliga syfte.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick 2001 i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta en detaljplan för del av Stärnö. Inriktningen på planarbetet skulle vara bostadsändamål, område för turism, fritid och kultur och verksamheter kopplade till dessa. Planarbetet inleddes 2004 och ledde efter ett antal år och utredningar fram till ett samrådsförslag under 2009. I såväl program- som samrådsskedet fanns bostadsändamålet med i begränsad omfattning.

Efter genomfört plansamråd togs bostadsändamålet bort ur planförslaget med hänsyn till riksintresseområdet för energiproduktion direkt väster om planområdet, den samlade riskbilden i området, företrädesvis med hänsyn till närheten till oljehamnen på Sutudden, tidsaspekten, risken för överklaganden och föroreningssituationen inom planområdet. Fokus har istället legat på att skapa förutsättningar för en större marina och verksamheter kopplade till denna.

Planarbetet fortsatte utan bostadsändamål och var under 2011 på väg mot antagande, då det i augusti 2011 avbröts. Anledningen var att man ville uppta diskussioner med NCC för att finna en ekonomiskt hållbar avslutning och efterbehandling av täktverksamheten. Detta resulterade i ett efterbehandlingsavtal, i vilket brytningstiden förlängdes till 2015.

Med anledning av vissa revideringar i planförslaget genomfördes en andra utställning kort efter att byggnadsnämnden i oktober 2014 fått i uppdrag att fortsätta planarbetet. Då några år förflutit sedan planen sist ställdes ut så inkom krav på nya utredningar. Kommunen har sedan 2015 arbetar med dessa utredningar samt även fördjupat kunskaperna om föroreningssituationen, vilket lett fram till frågan om att eventuellt inkludera bostäder i detaljplanen igen.

Anledningen till att frågan om bostäder återigen blivit aktuellt är att de kompletterande miljötekniska undersökningar som gjorts under 2017 och tillhörande riskbedömning och åtgärdsutredning visar att saneringskostnaden för mindre känslig markanvändning blir högre än förväntat. Detta, i kombination med att det idag finns bidrag att söka för kommuner för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande, gör att ett detaljplanearbete med fokus på bostäder är relevant.

Förtydligande gällande VA-taxa 2019

Beslutet om höjd VA-taxan som kommunfullmäktige fattade i december visade sig vara otydligt. Kommunfullmäktige beslutade därför att förtydliga beslutet enligt följande:

VA-taxans brukningsavgifter höjs med sju procent för 2019. Den rörliga brukningsavgiften för dricksvatten höjs utöver de sju procenten med två kronor inklusive moms som fonderas till reservvattentäkt och utökad funktion i nytt vattenverk. Anläggningsavgiften höjs inte, utan ligger kvar på 2018 års nivå.

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna reviderat reglemente för kommunstyrelsen som innebär att festivalutskottet ska bestå av tre ledamöter som ansvarar för frågor kopplade till Östersjöfestivalen.

Utbetalning av kommunalt partistöd

Kommunfullmäktige beslutade att betala partistöd för 2019 till Kristdemokraterna. I enlighet med regler för kommunalt partistöd ska partistödet utbetalas i förskott, under förutsättning av att partiet lämnat in redovisning och granskningsintyg. Ärendena ska enligt reglerna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträden i februari samt i maj. Eftersom Kristdemokraterna är nya i kommunfullmäktige finns inget krav på dem att de ska lämna in redovisning och granskningsintyg för 2018. Deras bidrag kan därför betalas ut redan nu.