Öppna tangentbordsmeny
Arbetscentrum har varit avgörande för mig, att jag får vara med och bidra i samhället och få in en fot i det sociala sammanhanget, säger Jens Levin till vänster i bild.. – För mig har det varit viktigt att bryta isoleringen och få träffa nya vänner. Det är härligt att få jobba, säger Ismael Bouachmir.
stod

Arbetscentrum inspirerar och bidrar till utveckling

Arbetscentrum i Karlshamn bidrar med värdefulla insatser för deltagare att komma närmare egen försörjning eller studier.

Karlshamns kommuns Arbetscentrum erbjuder inte mindre än ett tjugotal olika arbetsområden och inriktningar där människor kan få inspiration och ta steget till utveckling, arbete eller studier. Senast i raden av inslag i verksamheten är bland annat Hållbaren och Oasen, en rehabiliteringsträdgård som även äldreomsorgen och LSS-verksamheten har möjlighet att ta del av.

I snickeriet börjar en ny lådbil, avsedd för barn i förskoleåldern, att ta form. I måleriet förses den nyskapade trädprodukten med färg och i rehabiliteringsträdgården Oasen, vittnar insatserna om att det är säsong och hög tid för frösådd och trädgårdsbruk. Det råder en febril verksamhet med samtidigt ett lugn.

Snickeriet, måleriet och Oasen ingår som tre av Arbetscentrums verksamhetsområden och inriktningar som alla är betydande inslag i insatserna för att stötta individer tillbaka till egen försörjning eller studier.

Arbetscentrum, med lokaler på Boktryckargatan i Karlshamn, ryms organisatoriskt in i arbetsmarknadsenheten, Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad i Karlshamns kommun. På Arbetsmarknadsenheten finns handledare, resurspersoner och arbetsmarknadskonsulenter som stödfunktioner i deltagarnas utveckling.

Filip Holmström, platssamordnare vid Arbetscentrum i Karlshamn, lyfter vikten av att synliggöra verksamhetens arbete. Foto: Krisztina Andersson

– Det finns alltid någon där, som en hand på axeln. Arbetsmarknadsenheten är inte någon lagstadgad verksamhet, vilket innebär att det kan se olika ut i olika kommuner när det gäller stödinsatser för just denna målgrupp. Här på Arbetscentrum i Karlshamn har alla våra deltagare individuella insatser beroende på förutsättningar och behov, säger Filip Holmström, platssamordnare vid Arbetscentrum i Karlshamn.

Beslut av placerande myndighet

Det finns lika många syften med varför en person är knuten till Arbetscentrum, som det finns deltagare i verksamheten.

–  Man kommer hit av olika anledningar och vår uppgift är att hitta utmaningarna och skapa förtroende. Det måste finnas ett syfte och mening med att vara här, deltagarna ska känna att de kan komma hit och hitta ett smörgåsbord med inriktningar som får hen att våga ta steget och bli inspirerad att ta sig an arbetsuppgifterna. Att bara våga vara i ett socialt sammanhang och i detta utvecklas och växa som människa, oavsett det handlar om arbetsuppgifter inom snickeriet, måleriet, trädgården eller administrationen. Arbetscentrum ska vara en miljö där man känner sig välkommen och trivs, säger Filip Holmström.

Bakom en individs placering vid Arbetscentrum finns alltid ett beslut av en placerande myndighet. Det kan vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården eller försörjningsenheten i den egna hemkommunen.

– Vi jobbar med arbetsträning på Arbetscentrum och då pratar jag om meningsfull arbetsträning. Det handlar inte om arbetsuppgifter som ska utföras för utförandets skull utan för att det ska leda till något meningsfullt hos individen. Sådant som gör att individen i varje arbetsuppgift och arbetstillfälle utvecklas och kommer närmare egen försörjning eller studier. Med meningsfulla arbetsuppgifter kommer ork, kraft, driv och vilja att vilja göra mer, säger Filip Holmström.

Möjlighet till anställning

Det primära i upplägget är att se till den enskilda individen och få den att växa i sin personliga utveckling. Man pratar om stegförflyttningar och begreppet kan rymma alltifrån att våga ta steget ut från sin bostad en dag i veckan och våga möta andra människor, till att komma tillbaka till arbetslivet från en utmattningsdepression.

Hur länge en deltagare är knuten till Arbetscentrum kan variera mellan tre och tolv månader, helt beroende på individens bakgrund, behov och förutsättningar.

– En del är här i en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och då jobbar man främst med rehabiliteringsåtgärder som kan pågå under en längre period. Andra deltagare kan ha kortare perioder, säger Filip Holmström.

Som ett vidare steg finns möjligheten till en subventionerad anställning för deltagare i någon av kommunens alla verksamhetsinriktningar. Detta under en tidsbegränsad period. En sådan anställning kan vara till stor hjälp för deltagaren i sin fortsatta utveckling till den öppna arbetsmarknaden.

– Då är också personen bättre rustad och vi hjälper till hela vägen till egen försörjning, säger Filip Holmström.

Kopplat till några av de närmare 20 olika verksamhetsinriktningarna, hör även att deltagarna ska vara behjälpliga och fungera som extraresurser internt i kommunkoncernen. Hit hör till exempel kommunkoncernens ordinarie vaktmästerifunktion och interna service där deltagare från Arbetscentrum stöttar upp vid behov.

– Här är det oerhört viktigt att poängtera att det inte handlar om att ta över ordinarie personals arbetsuppgifter utan vara extrahänder och stötta upp om det behövs. Att få vara med ute på det här sättet är värdefullt för deltagarna, både när det handlar om att ingå i ett arbetslag, förstå och ta till sig instruktioner och även språkträning om det behövs, säger Filip Holmström.

Arbetsträning för Arbetscentrums deltagare sker inom flera olika verksamhetsområden och inriktningar, däribland dessa:

 • Städbilar – Deltagare som i bil tar sig runt i kommunen och städar diken, cykelbanor, gångstråk och andra ytor fria från fimpar och annat skräp. Även tömning av hundlatriner och soptunnor i kommunen.
 • Snickeri
 • Kök- och matsal
 • Mekaniska verkstad
 • Cykelverkstad
 • Demontering av elektroniskt skrot
 • Tvätt- och städ
 • Vaktmästeri
 • Konst- och pysselateljé
 • Administration-/kanslifunktion/reception
 • Ute och innegrupper – Utför trädgårdsysslor hos personer boende i kommunen som är beviljade hemtjänst. Vintertid utför snöskottning och annat vinterunderhåll för att underlätta för hemtjänstpersonal att ta sig fram till brukaren. Innegruppens insatser riktar sig till kommuninvånare 67 år och äldre i form av fallförebyggande tjänster, till exempel byte av batterier i brandlarm, byte av glödlampor i armaturer på hög höjd etc
 • Måleri
 • Oasen ­– Rehabiliteringsträdgård i direkt anslutning till Arbetscentrums lokaler. Till Oasen är även boende inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten välkomna.
 • Lådcyklar – Patrullerande lådcyklister som rensar närmiljön fri från skräp.
 • Fritidsbibblan – Genom Fritidsbibblan erbjuds allmänheten att kostnadsfritt låna utrustning för sport- och fritidsaktiviteter.
 • Hållbaren – En återbruksbutik som tillhör de senare inslagen i Arbetscentrums insatser och utbud. Kopplat till Hållbaren bemannar Arbetscentrum även en container på VMAB:s återvinningscentral i Tubbaryd för återbruk. Här kan allmänheten lämna produkter för återanvändning, alltifrån leksaker, möbler och leksaker till husgeråd. Produkterna transporteras till närliggande Arbetscentrums lokaler där de tas omhand och görs om till nya produkter.

Firas Kassem, är anställd vid Arbetscentrum och hälsar besökarna välkomna till Fritidsbibblan och den nya återbruksbutiken Hållbaren. Foto Krisztina Andersson